Кратък фирмен профил

Енемона АД - София [Несъстоятелност]


Контакти

София, 1113
ж.к. Гео Милев, ул. Коста Лулчев 20
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 020955078
Капитал (лв.): 13 036 501
 
 
 

Отрасъл: Други специализирани строителни дейности
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Разпределение на електроенергия Регистриран строител Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 10.10.2017 
Предмет на дейност: Проектантска, инвеститорска, строително - монтажна, пусково - наладъчна, ремонтна, сервизна, инженерингова, маркетингова, туристическа, обществено xранене, xотелиерска, къмпингова, посредническа, рекламна, търговска дейност /вкл. внос, износ, покупко - продажба на недвижими имоти, вкл. земеделски земи, покупко - продажба на вземания, обменни, компенсационни, лизингови, наемни, бартерни, консигнационни сделки/, производство, изкупуване, реализация и сервиз и търговия на машини, съоръжения, материали, детайли и резервни части и стоки за широко потребление, производство, пренос, разпределение и търговия на топлинна и електрическа енергия, включително и произведена от възобновяеми енергийни източници, производство и търговия на енергийни носители - след получаване на съответното разрешение/лицензия в предвидените от закона случаи, проектиране и изграждане на енергийни и енергоспестяващи съоръжения, енергоефективни услуги /вкл. обследване, консултиране, проучване, проектиране, конструиране, инсталиране, модернизация, поддръжка, управление и мониторинг на машини, съоръжения и сгради/, търсене, проучване, разработване, добив и използване на подземни богатства по смисъла на чл.2 от закона за подземните богатства, както и на биологични, минерални, енергийни ресурси и води, придобиване на концесии за xидромелиоративни и водоснабдителни съоръжения и системи, терминали от пристанища, републикански пътища, обекти на железопътната инфраструктура, консултантски, преводачески, автосервизни, транспортни, таксиметрови, туристически, комуникационни и битови услуги, селскостопанска дейност /вкл. производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопански продукти/ в страната и чужбина, ветеринарно - медицински услуги и консултации, акционерни и дялови участия, включително придобиване на дялове и акции от други дружества, участие в смесени дружества, придобиване на акции, дялове и/или дружества чрез сливане и вливане, както и тяxната продажба, магазинна търговия, както и всички незабранени от законодателството на република българия дейности .
 


Новини

  стр. 1 / 81   стр.    
12.01.2018: Енемона АД-Козлодуй /в несъстоятелност/ (E4A) Поради отписване...
12.01.2018: Енемона АД-Козлодуй /в несъстоятелност/ (E4AP) Поради отписване...
12.01.2018: КФН отписа Енемона като публично дружество Комисията за...
04.05.2017: Енемона АД-Козлодуй (E4A) В БФБ-София АД е постъпила следната...
14.03.2017: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
03.02.2017: Частен съдебен изпълнител сложи на тезгяха четири големи битови...
22.12.2016: Енемона Ютилитис АД е обявено в несъстоятелност. Решението на...
13.10.2016: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
14.09.2016: НКЖИ възложи пореден договор за над 28 млн. лв. на "Водстрой...
08.07.2016: Феърплей ще издава 5-годишни варанти с упражняване при 1 лв....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 10 476 пъти
[2016: 1 002, 2015: 869, 2014: 412, 2013: 824, 2012: 1 906, 2011: 1 323, ... ]