Кратък фирмен профил

Инвестбанк АД - София


Контакти

София, 1404
бул. България 85
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831663282
Капитал (лв.): 131 666 667
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Първичен дилър Член на БФБ Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 27.11.2018 
Предмет на дейност: Публично привличане на влогове от трети лица или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; извършване на безналични преводи и други форми на безналични плащания като акредитив и инкасо; издаване и администриране на средства за плащане като електронни платежни инструменти, пътнически чекове; приемане на ценности на депозит; дейност като депозитарна или попечителска институция; извършване на парични преводи, финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване на собствена сметка или за сметка на клиенти с инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и др., с чуждестранна валута и благородни метали, с финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 и 3 ЗППЦК, финансово брокерство; консултации относно портфейлни инвестиции; покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги и поемане на риска от събирането на тези вземания (факторинг); придобиване и управление на дялови участия; отдаване под наем на сейфове; събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка.
 


Новини

  стр. 1 / 138   стр.    
05.12.2018: Топлофикация-Русе ЕАД-Русе (T0F1) В БФБ АД са постъпили...
26.11.2018: ТБ „Виктория“ окончателно се вля в „Инвестбанк“ АД На...
13.11.2018: ЕЦБ обяви кои шест български банки ще проверява Европейската...
13.11.2018: ЕЦБ влиза в 6 банки у нас още през ноември Банковият надзор в...
07.11.2018: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F) В БФБ АД е постъпил доклад по...
07.11.2018: Делта кредит АДСИЦ-София (0DC1) В БФБ АД е постъпил доклад по...
07.11.2018: Би Джи Ай Груп АД-София (BOHB) В БФБ-София АД е постъпил доклад...
31.10.2018: Вливането на ТБ "Виктория" в Инвестбанк ще приключи до 15...
30.10.2018: Иван Бачовски е избран за член на Управителния съвет и...
29.10.2018: БНБ разреши на "Инвестбанк" да придобие ТБ "Виктория" На...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 461 пъти
[2016: 739, 2015: 329, 2014: 150, 2013: 301, 2012: 638, 2011: 573, ... ]