Кратък фирмен профил

Металвалиус ЕООД - София


Контакти

София, 1528
ул. Димитър Пешев 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131224378
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с отпадъци и скрап
Предмет на дейност: Търговия на едро с отпадъци и скрап: търговия на едро с метални, неметални отпадъци и скрап и материали за рециклиране, включително събиране, сортиране, разделяне, разглобяване на употребявани стоки (като автомобили за части втора употреба), опаковане и преопаковане, складиране и доставяне, но без преработване. разкомплектоване на излезли от употреба автомобили, компютри, телевизори и друго оборудване за извличане на части за продажба и повторна употреба; събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали: събиране, обработване, и обезвреждане на отпадъчни материали. местен транспорт на отпадъци и експлоатация на съоръжения за рециклиране / възстановяване на материали. (т.е. тези възстановими материали, които са сортирани от потока отпадъци); събиране на неопасни отпадъци: събиране и дейности с неопасни твърди отпадъци, като събиране на отпадъците от домакинствата, търговските обекти и производствени предприятия посредством контейнери, кофи и други съдове, който могат да съдържат смеси от рециклируеми материали.; събиране на опасни отпадъци: събиране и дейности с твърди и течни опасни отпадъци. включват се и дейностите, съпътстващи транспортирането на опасните отпадъци като маркиране, обработване, опаковане и етикетиране. експлоатация на площадки и съоръжения за обработване, временно съхранение, претоварване на опасни отпадъци.; обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци: дейности по обработване и обезвреждане на твърди и други форми на неопасни отпадъци с цел тяхното отстраняване. експлоатация на депа за депониране на неопасни отпадъци. обезвреждане на неопасни отпадъци чрез изгаряне, инсинерация или по друг начин, съпътствано или не от добиване на електрическа или топлинна енергия, компост, заместители на горива, биогаз, пепел или други странични продукти, годни за последващо използване. обработване на органични отпадъци с цел отстраняването им.; разкомплектоване на отпадъци: дейности по разкомплектоване на отпадъци от вида на превозни средства и оборудване (автомобили, кораби, компютри, телевизори, и друго излязло от употреба оборудване), когато целта е отделяне на отпадъчни материали, годни за последващо рециклиране; рециклиране на строителни отпадъци: преработване на метални и неметални отпадъци в суровини, годни за последваща употреба в различни производства, което изисква механично (шредиране, рязане, пресоване, сортиране и др.) или химично преобразуване на отпадъците. добиване на годни за рециклиране отпадъчни материали от потоците на събираните неопасни отпадъци чрез тяхното извличане и сортиране, както и разделяне и сортиране на смесени рециклируеми материали, като хартия, пластмаси, опаковки от напитки и метални отпадъци. транспорт, логистика и складови услуги; предоставяне на услуги; продажба на стоки; всяка друга дейност не забранена от закона.
 

28.08.2014: Металургия К100: Разнородна сплав Продължаващ спад в черната...
17.07.2013: К100 Металургия: Мрачен оттенък Когато миналата пролет в...
24.08.2010: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
01.04.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 272 пъти
[2016: 47, 2015: 18, 2014: 32, 2013: 64, 2012: 125, 2011: 11, ... ]