Кратък фирмен профил

Хеликс ЕООД - София


Контакти

София, 1606
ул. Люлин планина 9
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831765102
Капитал (лв.): 3 737 856
 
 
 

Отрасъл: Добив на други неметални материали и суровини, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Проектиране, инженерингова дейност, сондажна дейност, геоложки проучвания, инженерно-геоложки проучвания и хидрогеоложки проучвания, проектиране на санитарно-охранителни зони на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, добив и преработка на метални и неметални полезни изкопаеми, строителни материали, скалнооблицовъчни суровини и продукти, както и реализацията им на вътрешния и международния пазар, строителство, търговска дейност и всички други разрешени със закон дейности; вписва промени в дружествения договор.
 

03.04.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
03.04.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
12.12.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
11.06.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
14.12.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
10.09.1997: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 209 пъти
[2016: 106, 2015: 11, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, ... ]