Кратък фирмен профил

Застрахователна компания Надежда АД - София


Контакти

София, 1700
ж.к. Витоша ВЕЦ Симеоново 999
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131282730
Капитал (лв.): 8 100 000
 
 
 

Отрасъл: Друго застраховане, без застраховане - живот
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Застраховател Здравно-осигурително дружество
Общи събрания: Последно - 11.05.2017 
Предмет на дейност: Дружеството, то сключва сделки за следните видове застраховки и съответните рискове съгласно Раздел II от Приложение 1 към Кодекса за застраховането: 1. Злополука (включително производствени злополуки и професионални заболявания): - фиксирани парични суми; - обезщетения; - комбинация от горните две; - обезщетения на пътници. 2. Заболяване: - фиксирани парични суми; - обезщетения; - комбинация от горните две. 3. Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства). Всяка щета или загуба, нанесена на: - сухопътни моторни превозни средства; - сухопътни безмоторни превозни средства. 4. Товари по време на превоз (включително стоки, багаж и други). Всяка щета или загуба, нанесена на товари по време на превоз, без оглед на вида на транспорта. 5. Пожар и природни бедствия. Всяка щета или загуба, нанесена на имущество (различно от това по т. 3, 4, 5, 6 и 7), предизвикана от: - пожар; - експлозия; - имплозия; - буря; - други природни бедствия; - атомна енергия; - свлачища. 6. Други щети на имущество. Всяка щета или загуба, нанесена на имущество (различно от това по т. 3, 4, 5, 6 и 7), предизвикана от градушка или измръзване и всякакво друго събитие, като кражба, освен включените в т. 8. 7. Помощ при пътуване (асистанс). Помощ за лица, които попадат в затруднения при пътуване, когато са далеч от дома или от постоянното си местоживеене. 8. Разни финансови загуби: - рискове, свързани със заетостта; - обща недостатъчност на доходи; - лошо време; - загуба на доходи; - текущи общи разходи; - непредвидени търговски разходи; - загуби на пазарна стойност; - загуби на рента или доход; - косвени търговски загуби освен посочените по-горе; - други финансови загуби (нетърговски); - други финансови загуби. При извършване на нов вид застраховки, които се прибавят към горепосочените видове застраховки, се извършва промяна на Устава по реда на Търговския закон при спазване на ограниченията на чл. 9 от Кодекса за застраховане.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
24.08.2018: Отнеха ни лиценза на база на измислени твърдения. Успяхме да се...
12.02.2018: КФН задължи застраховател да представи план за достигане на...
23.08.2017: ЗК "Надежда" е спряла да плаща на армията още през...
22.08.2017: Застрахователят на армията, НЕК и АЕЦ "Козлодуй" остана без...
31.07.2017: Тежка съдебна битка между КФН и ЗК "Надежда" Преди малко...
28.07.2017: Тежка съдебна битка между КФН и ЗК "Надежда" Преди малко...
17.07.2017: Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/ АДСИЦ-София (CL8) На...
14.07.2017: Квесторите остават в "Надежда" и в СиВЗК Комисията за финансов...
05.07.2017: КЗК предяви твърдения за извършено нарушение на ЗК „Надежда“...
05.07.2017: КЗК: ЗК "Надежда" нарушава Закона за защита на конкуренцията...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 708 пъти
[2016: 451, 2015: 42, 2014: 32, 2013: 65, 2012: 119, 2011: 14, ... ]