Кратък фирмен профил

Волос 05 ООД - Кричим


Контакти

Кричим, 4220
ул. Никола Вапцаров 32
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115879181
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на амбалаж от дървен материал
Предмет на дейност: Дърводобив, дървопреработка и търговия на масивен дървен материал и готови изделия от него, залесяване и горски дейности, покупка на стоки или други вещи с цел препрождажба в пъвоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество, хотелиерство и ресторантъорство, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина, лизинг, франчайзинг и факторинг, туроператорска и турагентска дейност, обмяна на чуждестранни парични средства в брой, покупка, стоеж или обзавеждание на недвижими имоти с цел продажба, извършване на всякакъв вид дейности и услуги, незабранени със закон.
 

Не са достъпни новини.