Кратък фирмен профил

Дженерал Проджект Варна АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Княз Борис I No 7, ет. 1 надп.
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204143001
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Строителство
Общи събрания: Последно - 24.07.2019 
Предмет на дейност: Извършване на всички видове дейности в сферата на строителството в публичния и частен сектор, конструкционни дейности, реструктуриране и поддръжка на жилищни и индустриални сгради, реставрация и поддръжка на недвижими имоти, обект на защита по смисъла на законодателството за културните ценности и околна среда, изграждане и ремонт на пътища, прилежащи съоръжения, технологични съоръжения, изпълнение на дейности по съоръжения за подобряване и защита на околната среда, декориране на ландшафт, ремонти дейности по имоти с историческа и културна стойност, изграждане и ремонт на хидросанитарни съоръжения, пневматични и антисеизмични съоръжения; довършителни работи, обработка на дървен материал, пластмаса, метали и стъкло, общи довършителни работи в строителството, общи довършителни дейности от техническо естество, изработка и монтаж на полуготови конструкции, изграждане на телекомуникационни линии и съоръжения за телефония, съоръжения за пречистване и получаване на питейна вода, разрушаване на съоръжения, озеленяване и урбанизиране на територии, поставяне на специални облицовки и конструкции, отоплителни и охладителни инсталации, вътрешни електрически системи, телефонни, радиотелефонни и телевизионни, дървени структури, специални повърхности, шумоизолиращи системи за мобилни инфраструктури, отдаване под наем със и без собствени работници на различни видове машини, технически средства и съоръжения за извършване на дейности в строителството, обработка на земя и други за гражданска употреба; отдаване под наем на скелета и работни платформи с и без монтаж и демонтаж; ремонт, преструктуриране в самостоятелен вид за собствена сметка или за сметка на трети лица, отдаване под наем на лодки от всички размери и плавателни съдове за отдих, нови и употребявани, вкл. на части или принадлежности за тях; вътрешно преструктуриране на лодки; отдаване под наем на развлекателни лодки; търговия, покупка, продажба, замяна, отдаване под наем и лизинг на движимо и недвижимо имущество, които имат значение и са от интерес са дейността и управлението им под всякаква форма; проектиране и изграждане на строителни работи, обект на обществени поръчки, покупка, продажба и замяна на земя и терени за строителство на жилищни, индустриални сгради и за развитие на земеделие за собствена сметка и за сметка на трети лица, включително последващата им продажба и отдаване под наем; дейности в търговията, в производството, в сферата на финансите, на ценните книжа и недвижими имоти, участия в други дружества и фирми с аналогичен или друг предмет на дейност; консултантска дейност – данъчна, финансова, фирмена, включително интернационализиране и делокализиране на фирми; отпускане на заеми и други форми на финансиране след получаване на съответни гаранции чрез движими или недвижими вещи, реални или лични (след лиценз), включително в качество на поръчител, посредством собствени облигации или на дружествата, в които има участие, както и всички други дейности, които са допустими от закона, за дейностите, за които се изисква специален разрешителен режим ще се извършват след лиценз.
 

Не са достъпни новини.