Кратък фирмен профил

Абакс ЕООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
ж.к. Тракия, бл. 132, вх. В, ет. 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 160035715
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Дейности на туроператори и туристически агенции; спомагателни туристически дейности, некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Туристически агент Туроператор
Предмет на дейност: Туристическа и туроператорска дейност; консултантска дейност, вътрешна и външнотърговска дейност, комисионни, спедищюнни и превозни сделки, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни юридически и физически лица, хотелиерство, ресторантъорство, предоставяне туристически, рекламни, информационни, маркетингови и други услуги, дизайн, мултимедийни презентации, сделки с недвижими имоти, предприемачество, проектиране, проучване, строителство, посредничество при покупко-продажба на движими и недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях, както и всякакви други стопански дейности и услуги, незабранени от законите на република българия.
 

Не са достъпни новини.