Новини
Новини за 2005
 
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.IХ.2004 г. по ф. д. № 3162/95 вписва промени за "Хляб и хлебни изделия" - ЕООД: освобождава като управител Димитър Петров Терзиев; вписва като управител Пенка Георгиева Папучарова-Филева.
Източник: Държавен вестник (23.08.2005)