Новини
Новини за 2010
 
Общинската фирма "Хляб и хлебни изделия" -Бургас продължава да работи на загуба, като за първото полугодие тя възлиза на 188 хил.лв. Сезонният характер на дейността предопределя натрупване на загуба в началото на годината. Намалението на приходите е с 32% и се дължи на спада с 22% на продажните цени на хляба. Намалението на цените е повлияно в особена степен от натиска на сивия сектор. Продажбите са спаднали с 18%, материалните разходи за дейността - с 22%, а с 33% са намалени разходите за заплати и външни услуги. Въпреки това определящ фактор за негативния финансов резултат се оказва рязкото намаление на крайните продажни цени. Вземанията са увеличени с 65%, като два пъти са увеличени вземания от клиенти и доставчици. 23% от тях са по съдебни спорове от заведени съдебни дела. Задълженията на дружеството възлизат на близо 2 хил. лв. С най-голям относителен дял са задълженията към финансови предприятия, които са 60% от общата сума.
Източник: Бургас-днес и утре (07.09.2010)