Новини
Новини за 2017
 
Да се осигури финансиране чрез банков кредит, настоява управителят на “Хляб и хлебни изделия” ЕООД Калчо Стефанов. Приходите от продажбата на произведената готова храна и хлебни изделия не могат да покрият натрупаните задължения към държавата и общината. Към настоящия момент задълженията към НАП са в размер на 625 000 лв., върху тях се начислява годишна лихва в размер на 10 процента плюс основния лихвен процент. Ежемесечните вноски по това задължение лишава дружеството от оборотни средства и затруднява разплащанията с доставчици. Освен това фирмата има неплатени задължения към Община Бургас за местни данъци и такси в размер на 135 000 лв., върху които се начислява лихва в същия размер от 10% плюс основен лихвен процент. Наличието на тези публични задължения пък е пречка за участието в процедури по Закона за обществените поръчки и за кандидатстването по европейски програми. Поради това управителят смята, че е целесъобразно и икономически обосновано, публичните задължения, върху които се начисляват лихви в размер на 10% плюс основния лихвен процент, да бъдат покрити чрез външно финансиране, както и да бъдат осигурени оборотни средства за текущата дейност. Той иска финансиране чрез банкови кредити, които могат да бъдат обезпечени с имоти на дружеството. Такъв неизползваем терен с площ 14 409 кв.м, има в северна промишлена зона. Освен това има и 5 имота с възбрани от НАП. Това са магазини. Ако срокът на кредита, който ще погаси публичните задължения е 10 години, месечната вноска ще се намали неколкократно, което ще освободи оборотни средства, с които ще започнем да покриваме натрупаните задължения към доставчици - е направил изчисления Стефанов. При съществуващите условия на кредитиране на банковия пазар и предвид финансовото състояние на дружеството, той счита, че всяко предложение на банка до 5% лихвен процент, ще обоснове тегленето на кредитите. Така ще се изплатят задълженията към НАП и общината, ще се освободят оборотни средства за текущата дейност на дружеството. По този начин ще се даде възможност за разширяване на производствената и търговската дейност, ще може да се участва в процедури по реда на Закона за обществените поръчки и да се кандидатства по оперативни програми. http://burgasnews.com
Източник: Други (18.01.2017)