Сертифицирани български фирми

Сертификат ISO 9001
Отрасъл: Строителство

 А енд Ко ЕООД - Бургас
Строителство и ремонт на сгради. Строителство, ремонт и поддръжка на водоснабдителни и канализационни системи, напоителни системи, биологични водопречиствателни станции и канализационни помпени станции.
 Б.С.Инженеринг ЕООД - Бургас
Строителство на жилини, обществени и производствени стради, реконструкция и реставрация на специални обекти и паметници на културата, комплексен строителен инжинеринг и инвеститорска дейност.
 ГБ - Скелетно Строителство ООД - Девня
Moнтаж, демонтаж, реконструкция на скелетни конструкции.
 АБ Груп ООД - Русе
Строително-монтажни дейности. Производство на пластмасова и алуминиева дограма.
 АБ АД - Хасково  Член на БСК
Строежи от високо строителство и прилежащата им инфраструктура Строителство на съоръжения Зимно поддържане и снегопочистване на пътища и улици.
 Авв Инженеринг ЕООД - София  Член на БСК
Производство и монтаж на строителни конструкции; дизайн, производство и монтаж на рекламни конструкции.
 АБВ-Русе ЕООД - Русе  Член на БСК
Строително - ремонтна дейност.
 АБАК ДС ЕООД - София
Високо, ниско и хидротехническо строителство (сгради и съоръжения, обекти от техническа инфраструктура- водоснабдителни, канализационни, хидротехнически, енергийни, транспортни и други).
 Газ флоу контрол АД - Варна
Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради. Обследване за енергийната ефективност на промишлени системи.
 Газкинетикс ООД - Варна
Проектиране и изграждане на отопление, вентилация, климатизация, газификация и КИП и А. Ремонт, поддържане и сервиз на СПО до 1.6 Mpa.
 Газстроймонтаж АД - София  Член на БСК
Строителство на граждански, промишлени и инфраструктурни обекти, изграждане, ремонт и преустройство на преносни, разпределителни, промишлени сгради тръбопроводи за пара, гореща вода, газ, петрол и други горими и негорими флуиди.
 Гарант-90-Цонев и сие ООД - Враца  Член на БСК
Строителство и ремонт на сгради и съоръжения и обекти от транспортната, енергийната и благоустройствената инфраструктура и хидротехнически съоръжения. Добив и преработване на скални материали за строителството. Производство на асфалтобетонови смеси, бетонови смеси и бетонови изделия.
 Гарантстрой комплект АД - София
Извършване на СМР по изграждане, ремонти и реконструкция на улици и пътища и обекти от техническата инфраструктура, водопроводи, канализация, топлопроводи, газопроводи и свързаните с тях съоръжения.
 Гарантстрой Плевен ООД - Плевен  Член на БСК
Строително-монтажни работи по изграждане на жилищни, обществени и промишлени сгради и съоръжения от техническата инфраструктура. благоустрояване и пътно строителство.
 Бараж Гпуп ЕООД - София
Високо и ниско строителство на административни, обществени, промишлени, търговски, жилищни и смесени сгради и съоръжения.
 Бараж Комплект ООД - София [Несъстоятелност]  Член на БСК
Високо и ниско строителство на административни, обществени, промишлени, търговски, жилищни и смесени сгради и съоръжения.
 Агрокомплект ЕАД - София [Производство по несъстоятелност]  Член на БСК
Проучване, проектиране и изграждане на хидротехнически, хидромелиоративни и агроиндустриални обекти.
 Агромах ЕООД - Бело поле  Член на БСК
Изграждане и ремонт на пътища, сгради, водопроводни и канализационни системи, изпълнение на земни работи и други СМР. Производство, транспорт и полагане на бетон и циментови разтвори. Добив, обработка, производство и доставка на инертни материали. Транспортни услуги . Производство на асфалтови смеси. Производство на бетон и бетонови изделия.
 Агроплам ЕООД - Долни Чифлик  Член на БСК
Промишлено и жилищно строителство. Строително-ремонтни услуги.
 Агрострой СП ООД - Казанлък  Член на БСК
Строителство на жилищни и смесени сгради с високо застрояване, сгради и съоръжения за обществено обслужване, производствени сгради, вилни сгради; изграждане на ВиК и електрически инсталации; изграждане на елементи и съоръжения за енергийна ефективност; извършване на основен и текущ ремонт на сгради и съоръжения.
 Варош МГ ЕООД - Разград [Несъстоятелност]  Член на БСК
Строителство и ремонт на сгради с културно-битово, търговско и производствено предназначение. Производство на алуминиева дограма и дърводелски стоки.
 Барс АД - Шумен  Член на БСК
Изграждане на пътища и пътна инфраструктура. Поддръжка на пътища. Зимна поддръжка на пътища. Производство на асфалтови смеси. Строителство на водоснабдителни и канализационни системи. Изграждане на външни газопреносни мрежи. Изграждане на електрически, осветителни телекомуникационни мрежи. Строителство на индустриални сгради. Периодични технически прегледи на пътни превозни средства. Периодични технически прегледи на пътни превозни средства.
 Вал - Ком ЕООД - Стара Загора
Строителни, монтажни и ремонтни дейности. Електрически и В и К инсталации - изграждане, ремонт и поддръжка. Покривни конструкции - изграждане, текущи ремонти и хидроизолация
 ВАК 02 ООД - Самоков
Изграждане и ремонт на електрически съоръжения и мрежи до 20 kV. Търговия с електрически материали.
 АБК Нет ЕООД - София
Проектиране, монтаж и изпълнение на слаботокови, оптични и ел. инсталации. Производство на медни и оптични свързващи кабели.
 АБК Ситеми ООД - София
Проектиране, монтаж, изпълнение и поддръжка на слаботокови, оптични и ел. инсталации. Производство на медни и оптични свързващи кабели.
 БГЛ ЕООД - София  Член на БСК
Строителство и ремонт на жилищни и обществени сгради и инфраструктура.
 Балкан Инж Строй ЕООД - Бургас
Строителни и монтажни дейности при изграждане на пътища, пътни съоръжения, хидротехнически съоръжения, промишлени и жилищни сгради и съоръжения, тунелно строителство.
 Балканремонт-инженеринг ООД - София
Извършване на строително монтажни работи, инженерингова и изпълнителска дейност при ликвидиране на последствията от миннодобивната промишленост.
 Балкански 2000 ЕООД - София  Член на БСК
Проектиране, строителство и инженеринг на промишлени, жилищни и енергийни обекти
 Балканстрой Разлог АД - Разлог
Строителство, реконструкция, дърводелски цех, арматурен цех, метални изделия и конструкции, монтаж на отоплителна и вентилационна техника, монтаж на котлонадзорни и подемни съоръжения, монтаж на силнотокови и слаботокови електрически инсталации, производство на бетон и бетонови изделия. Производство, продажба и монтаж на PVC и алуминиеви прозорци, врати и витрини, окачени фасади, стъклопакети, външни и вътрешни щори и аксесоари.
 Балканстрой Инженеринг Груп АД - Разлог [Несъстоятелност]  Член на БСК
Строителство, реконструкция, дърводелски цех, арматурен цех, метални изделия и конструкции, монтаж на отоплителна и вентилационна техника, монтаж на котлонадзорни и подемни съоръжения, монтаж на силнотокови и слаботокови електрически инсталации, производство на бетон и бетонови изделия. Производство, продажба и монтаж на PVC и алуминиеви прозорци, врати и витрини, окачени фасади, стъклопакети, външни и вътрешни щори и аксесоари.
 Валмекс ЕООД - София  Член на БСК
Изграждане на шлицови стени, депа за твърди битови и промишлени отпадъци, хидроизолации, сондажни кладенци, торкретни и шприцобетонови облицовки, изливни пилоти до 1000 мм, твърди и предварително напрегнати анкери, инжекционни противофилтрационни завеси и заздравително инжектиране.
 Бакс 99 АД - София
Поддържане, възстановяване, ремонт и изграждане на пътища; вертикална планировка и озеленяване; комунални дейности и свързаните с тях управление на механизацията и автотранспорта и сервизната дейност.
 Авис Инженеринг ЕООД - Пловдив  Член на БСК
Електрификация на железопътен, минен трамваен и тролейбусен транспорт - изграждане и реконструкция на контактни, кабелни, комуникационни мрежи и съпътващата ги инфраструктура. Електроизграждане.
 Валекс АД - София  Член на БСК
Ново и ремонтно строителство, реконструкции, антикорозионна защита на метални и бетонови повърхности.
 Валентин Петров 2004 ООД - Габрово  Член на БСК
Строително-монтажни и строително-ремонтни работи; изграждане, реконструкция и саниране на жилищни, производствени, обществени сгради и техническа инфраструктура; производство на дограма.
 АБИЮ Инженеринг ООД - Перник  Член на БСК
Строителство, ремонт и реконструкция на жилищни, обществени, административни, промишлени сгради и инфраструктурни обекти. Производство, монтаж, демонтаж и ремонт на метални конструкции. Монтаж на термопанели. Изработка и монтаж на арматурна заготовка. Изграждане и ремонт на ВиК инсталации. Услуги със строителна механизация.
 Гбм Инженеринг ЕООД - София  Член на БСК
Комплексно строителство на сгради и съоръжения (промишлено и гражданско строителство) и принадлежащата им инфраструктура. Инфраструктурно строителство. Строеж на сгради и обекти с общодържавно значение. Изграждане на външни и вътрешни комуникации към тях. Извършване на основен и текущ ремонт на сгради и съоръжения, реставрация на обекти, предприемаческа дейност.
 Ванков Дунев ООД - Плевен  Член на БСК
Промишлено и гражданско строителство, изграждане на електрически и механични инсталации, външни и вътрешни ВиК мрежи и съоръжения, производство на бетонови и стоманобетонови елементи.
 Ганди Инженеринг ЕООД - София  Член на БСК
Строително монтажни работи
 ГБС - Енергостроймонтаж АД - Враца  Член на БСК
Главен изпълнител на проекти “под ключ” в България и в чужбина. Комплексно проектиране, включително проучвания, архитектурно и градостроително планиране. Строителство, монтаж, пусково-наладъчни работи, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на: обществени, жилищни, промишлени, енергийни, инфраструктурни и селскостопански проекти, сгради и комплекси. Реконструкция, рехабилитация и реставрация. Научно-изследователска, супервайзерска, консултантска и инженерингова дейност. Производство и търговия със строителни материали, изделия и конструкции.
 ГБС Варна АД - Варна  Член на БСК
Главен изпълнител на проекти “под ключ” в България и в чужбина. Комплексно проектиране, включително проучвания, архитектурно и градостроително планиране. Строителство, монтаж, пусково-наладъчни работи, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на: обществени, жилищни, промишлени, енергийни, инфраструктурни и селскостопански проекти, сгради и комплекси. Реконструкция, рехабилитация и реставрация. Научно-изследователска, супервайзерска, консултантска и инженерингова дейност. Производство и търговия със строителни материали, изделия и конструкции.
 ГБС Благоевград АД - Благоевград  Член на БСК
Главен изпълнител на проекти “под ключ” в България и в чужбина. Комплексно проектиране, включително проучвания, архитектурно и градостроително планиране. Строителство, монтаж, пусково-наладъчни работи, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на: обществени, жилищни, промишлени, енергийни, инфраструктурни и селскостопански проекти, сгради и комплекси. Реконструкция, рехабилитация и реставрация. Производство и търговия със строителни материали, изделия и конструкции Реконструкция, рехабилитация и реставрация. Научно-изследователска, супервайзерска, консултантска и инженерингова дейност. Производство и търговия със строителни материали, изделия и конструкции.
 ГБС Бургас АД - София  Член на БСК
Главен изпълнител на проекти “под ключ” в България и в чужбина. Строителство, монтаж, пусково-наладъчни работи, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на: обществени, жилищни, промишлени, енергийни, хидротехнически, екологични, инфраструктурни и селскостопански проекти, сгради и комплекси. Реконструкция, рехабилитация и реставрация. Производство и търговия със строителни материали, изделия и конструкции.
 АВС Инженеринг Н ООД - Ямбол  Член на БСК
Строителство, производство на армировъчна заготовки и търговия със строителни материали
 АБС Инженеринг ЕООД - Перник  Член на БСК
Строителство, поддържане и ремонт на пътища и улици и прилежащата инфраструктура. Строителство и ремонт на сгради. Производство и монтаж на ПВЦ и алуминиева дограма.
 ГБС Пловдив АД - Пловдив  Член на БСК
Главен изпълнител на проекти “под ключ” в България и в чужбина. Комплексно проектиране, включително проучвания, архитектурно и градостроително планиране. Строителство, монтаж, пусково-наладъчни работи, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на: обществени, жилищни, промишлени, енергийни, инфраструктурни и селскостопански проекти, сгради и комплекси. Реконструкция, рехабилитация и реставрация. Научно-изследователска, супервайзерска, консултантска и инженерингова дейност. Производство и търговия със строителни материали, изделия и конструкции.
 АБС-Асфалт Бетон София ЕООД - Враца
Производство на асфалтови смеси и битумни емулсии, строителство и ремонт на пътища и съоръжения от пътната инфраструктура, ВиК и хидротехнически съоръжения.
 ГБС-Русе АД - София  Член на БСК
Главен изпълнител на проекти “под ключ” в България и в чужбина. Комплексно проектиране, включително проучвания, архитектурно и градостроително планиране. Строителство, монтаж, пусково-наладъчни работи, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на: обществени, жилищни, промишлени, енергийни, инфраструктурни и селскостопански проекти, сгради и комплекси. Реконструкция, рехабилитация и реставрация. Производство и търговия със строителни материали, изделия и конструкцииРеконструкция, рехабилитация и реставрация. Научно-изследователска, супервайзерска, консултантска и инженерингова дейност. Производство и търговия със строителни материали, изделия и конструкции.
 Баск АД - Варна
Проектиране, строителство, реконструкция и поддържане на сгради
 Васил Иванов Костов ЕТ - Полски Тръмбеш
Строителство, строително-ремонтни дейности, хидроизолации и саниране на сгради. Изработка и монтаж на алуминиева и PVC дограма. Строителство на пътна инфраструктура, водоснабдяване и канализация.
 Автомагистрали Хемус АД - София  Член на БСК
Изграждане на пътища и пътни съоръжения, консултации, инженеринг. Производство, изпитване и търговия със строителни материали и продукти.
 Автомагистрали Черно море АД - Шумен  Член на БСК
Строителство, рехабилитация и поддържане на пътища и пътни съоръжения. Годишни технически прегледи на ППС.
 Бауер България ЕООД - София
Проектиране и изпълнение на специални фундаментни работи- укрепяване на дълбоки строителни изкопи и свлачища, изпълнение на пилотни фундаменти за сгради и съоръжения, анкери, тестови изпитвания на пилоти и анкери, подобряване свойствата на земната основа, отводняване, геотермални сондажи.
 Вад инвест ООД - Бургас
Производство на бетон.
 АБЦ Инженеринг ООД - София  Член на БСК
Проучване, проектиране, комплектация и изграждане на обекти до ключ и инженерингова дейност в областта на промишленото и гражданското строителство – високо, ниско и благоустройствено строителство.
 Аргогруп Екзакт ООД - София  Член на БСК
Строителство на промишлени, обществени и жилищни сгради. Изпълнение на инфраструктурни проекти.
 Гранит 91 ООД - Варна  Член на БСК
Строителство и реконструкция на жилищни, обществени и промишлени сгради и инфраструктурни обекти. Търговия със строителни материали.
 Аргостил ЕООД - София
Проектиране и строителство на обществени, жилищни и индустриални сгради и прилежащата им инфраструктура; изграждане и пълно технологично оборудване за бензиностанции и газостанции; търговия със строителни материали и оборудване.
 Графити ООД - Плевен
Оценяване съответствието на инвестиционни проекти и/или при упражняване на строителен надзор.
 Братя Георгиеви ЕООД - Варна  Член на БСК
Строително монтажни работи. Хидроизолации на покриви и основи. Полагане на битумни керемиди. Монтаж на покривни прозорци и водоотвеждащи системи.. Продажба на хидроизолационни материали.
 Братя Пушклеви ООД - Брацигово  Член на БСК
Производство на готови къщички и строителство.
 Гради ЕООД - Сливен  Член на БСК
Изпълнение на строителни и монтажни работи, производство и монтаж на метални конструкции.
 Градстрой ЕООД - Пловдив
Комплексно строителство и ремонт на сгради.
 Арк Билдинг ООД - Ямбол  Член на БСК
Комплексно изграждане на промишлени, жилищни и обществени сгради, търговски и инфраструктурни обекти, реконструкции и ремонт.
 Брико 80 ЕООД - Сливен
Строителство, ремонт, рехабилитация и реконструкция на обществени, промишлени, административни, търговски и жилищни сгради. Инфраструктурно, транспортно, енергийно, хидротехническо, комуникационно строителствo и благоустрояване. Възстановителни работи, саниране и укрепване на строителни конструкции.
 Грийн парк ЕООД - Козлодуй [Производство по несъстоятелност]
Строителство на граждански и промишлени сгради и прилежащата инфраструктура, предприемаческа дейност.
 Гриком Холдинг ООД - София  Член на БСК
Пълен инженеринг на елекрически и електронни системи, сградни, промишлени и тръбни системи, автоматизация, борба с пожари, комуникации и сигурност.
 Арко-Инженеринг ЕООД - София
Строителство и реконструкция на сгради. Покупко – продажба на недвижими имоти
 Аримаг ЕООД - Стамболийски  Член на БСК
Жилищно и индустриално строителство
 Арист ООД - Кози рог  Член на БСК
Строителство и търговия със строителни материали.
 Гриф Варна ООД - Варна
Монтаж на технологично оборудване, тръбопроводи, металоконструкции, отоплителни и климатични инсталации.
 АРН Сервиз Комерсиал ЕООД - София
Предоставяне на услуги с механизация и автотранспорт. Ремонт на строителна механизация и транспортни съоръжения. Продажба на резервни части и машини.
 Арнаудов Консулт ЕООД - София
Управление и разработка на проекти, инжинерингови услуги, консултинг, строителен надзор и инвеститорски контрол
 Арни - Владимир Арнаудов ЕТ - София
Инсталиране и ремонт на електрически, компютърни и комуникационни мрежи.
 Арни Брадърс ООД - София
Инсталиране и ремонт на електрически, компютърни и комуникационни мрежи.
 Арт Билд Ап ООД - София
Инвестиране, предприемаческа дейност и рентиерство.
 Арт строй ООД - Плевен  Член на БСК
Строително-монтажни и ремонтни дейности.
 Ардастрой ООД - Кърджали  Член на БСК
Строителство на промишлени, жилищниСтроителство на промишлени, жилищни, обществени, индустриални и инфраструктурни обекти. Реконструкции и строително-ремонтни работи. Производство на бетон класове: В 12.5 К2, В 15, В 20 К2 и В 25 К2. Производство на вибропресовани бетонови изделия.
 Ай Ви Сейлингс ООД - Варна  Член на БСК
Извършване на довършителни строителни дейности. Производство на окачени фасади и AL и PVC дограма. Продажба на материали за довършителни строителни дейности.
 Ай Пи Зет ЕООД - Баните
Строителство ниско и високо. Изграждане на хидроенергийни съоръжения. Производство на бетони и бетонови разтвори.
 Ай Ди Ем ООД - Пловдив
Изграждане, ремонт и инженеринг на енергийни обекти до 750kV.
 Ви Джи Еф Геосистеми ЕООД - София
Маркетинг, дистрибуция и търговия с хидро и топло изолационни материали и системи, геосистеми и геомембрани. Инженеринг и консултации свързани с тези продукти системи.
 Ви Джи Еф ООД - София
Маркетинг, дистрибуция и търговия с хидро и топло изолационни материали и системи, геосистеми и геомембрани. Инженеринг и консултации свързани с тези продукти системи
 Виа Апия - Кюстендил АД - Кюстендил [Несъстоятелност]  Член на БСК
Проектиране, строителство, ремонт и поддържане на улици, пътища и пътни съоръжения.Производство и продажба на строителни смеси и инертни материали, изделия от тях.Всички видове услуги със строителна и друга техника и превоз на товари.
 ВИА Конструкт Груп ЕООД - София
Изграждане, поддържане и ремонт на сгради, пътища и пътни съоръжения, битови и промишлени ВиК мрежи и съоръжения, електроразпределителни станции, съоръжения, мрежи и инсталации, бензиностанции, газстанции и метанстанции.
 АЛБА - Х - Албена Николова ЕТ - Варна  Член на БСК
Строителство и строително ремонтни работи.
 Биба 2 ЕООД - София
Реконструкции, преустройства, основни ремонти на жилищни, обществени и промишлени сгради и инфраструктура към тях. Изграждане на електрически и В и К инсталации, настилки. Услуги с автовишка.
 Вива 2000 ООД - София
Извършване на строителни и строително - монтажни работи.
 Аква 3 ООД - Хасково  Член на БСК
Промишлено и гражданско строителство, търговия със строителни материали, изработка и монтаж на алуминиева и PVC дограма.
 Вива 92 ООД - Перник
Високо и ниско строителство и изграждане на прилежаща инфраструктура. Строително ремонтни дейности. Изграждане на ВиК мрежи и отоплителни системи. Ремонт на пътища и настилки.
 Аква Системс АД - Бургас  Член на БСК
Строителство и експлоатация на хидромелиоративния фонд, изграждане и строителство на хидромелиоративни обекти, строителство на нфраструктурни, благоустройствени, жилищни и В и К обекти.
 Главболгарстрой АД - София  Член на БСК
Главен изпълнител на проекти “под ключ” в България и в чужбина. Комплексно проектиране, включително проучвания, архитектурно и градостроително планиране. Строителство, монтаж, пусково-наладъчни работи, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на: обществени, жилищни, промишлени, енергийни, инфраструктурни и селскостопански проекти, сгради и комплекси. Реконструкция, рехабилитация и реставрация. Научно-изследователска, супервайзерска, консултантска и инженерингова дейност. Производство и търговия със строителни материали, изделия и конструкции.
 Главболгарстрой Интернешънъл ЕАД - София  Член на БСК
Инвеститор и възложител на проекти “под ключ” в България и в чужбина. Управление на проекти в областта на строителството и строително монтажните работи, на промишленото, гражданското и инфраструктурното строителство, пусково наладъчните работи, въвеждането в експлоатация и гаранционното обслужване на: обществени, жилищни, промишлени, енергийни, инфраструктурни и селскостопански проекти, сгради и комплекси. Управление на проекти в областта на реконструкцията, рехабилитацията и реставрацията, в производството и търговията със строителни материали, изделия и конструкции. Супервайзерска, консултантска и инженерингова дейност.
 Главболгарстрой Холдинг АД - София  Член на БСК
Главен изпълнител на проекти “под ключ” в България и в чужбина. Комплексно проектиране, включително проучвания, архитектурно и градостроително планиране. Строителство, монтаж, пусково-наладъчни работи, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на: обществени, жилищни, промишлени, енергийни, инфраструктурни и селскостопански проекти, сгради и комплекси. Реконструкция, рехабилитация и реставрация. Консултантска и инженерингова дейност. Производство и търговия със строителни материали, изделия и конструкции. Комплексно проектиране, включително проучване, архитектура и планиране. Професионално обучение и квалификация. Маркетинг. Управление на дъщерните дружества в областта на сертифицирания им обхват.
 Главно управление Строителство и Възстановяване ЕАД - София  Член на БСК
 Аквамонт ООД - Пазарджик  Член на БСК
Изграждане на водопроводни, канализационни и газопреносни мрежи и търговия с тръби, фасонни части и други продукти за тях. Търговия с машини за заваряване на полимерни продукти. Сервизна дейност.
 Благоустройство и комунално стопанство ЕООД - Велики Преслав
Извършване на периодически прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.
 Благоустройство и чистота ЕООД - Гълъбово
Строителство, охранителна дейност, озеленяване и специализирано почистване и депониране на отпадъци.
 Благоустройствени строежи ЕООД - Благоевград  Член на БСК
Производство, влагане и продажби на добавъчни материали за бетонови и асфалтови смеси за пътни основи. Производство, полагане и продажби на бетонови и асфалтови смеси. Производство и продажби на бетонови и стоманобетонови изделия. Услуги със строителна механизация и автотранспорт. Линейно строителство, включително изграждане и поддържане на: водопроводни системи и канализации; пътища от общинската и републиканска пътни мрежи. Благоустрояване и озеленяване. Вертикална и хоризонтална сигнализация. Изграждане на газапреносни мрежи и съоръжения към тях. Високо строителство: изграждане на сгради и съоръжения.
 Акватек ЕООД - Варна
Строителство и инженерни услуги по проектиране и конструиране на басейни, аквапаркове, СПА центрове и фонтани. Търговия с части и консумативи за бани, басейни и оборудване за аквапаркове, СПА центрове и фонтани. Техническа и химическа поддръжка на басейни, аквапаркове, СПА центрове и фонтани.
 Аларко и Сие ЕООД - Кърджали  Член на БСК
Строителство и ремонт на жилищни, промишлени и инфраструктурни проекти
 Бигла 3 ООД - София  Член на БСК
Строителна, строително - ремонтна и инвеститорска дейност. Консервация и реставрация на паметници на културата. Услуги със строителна механизация.
 Виалукс България ЕООД - София
Полагане на пътна маркировка. Поставяне на пътна сигнализация /пътни знаци и табели, светофарни уредби, скоростоограничител, средства за пътна сигнализация и безопасност на движението/. Търговия на материали за пътна маркировка и сигнализация.
 Бибов и Ко ООД - Пловдив  Член на БСК
Промишлено и инфраструктурно строителство, строителство на обществени и жилищни сгради.
 Албос ЕООД - София
 Бластбор ООД - Асеновград  Член на БСК
Строителство и възстановяване на тръбопроводи и съоръжения за водоснабдяване, газоснабдяване, обратни води и химически агресивни среди; Строителство на депа за твърди битови отпадъци, агресивни отпадъци с полагане на геомембрани, геотекстилни и дренажни системи; Строителство и ремонт на хидро-съоръжения с изолираща PE и PP мембрана; Строителство и възстановяване на пътища, настилки и пътни съоръжения.
 Виастрой АД - Асеновград
Пътно и ниско строителство.
 Виастрой АД - Ловеч  Член на БСК
Пътно и инфраструктурно строителство.
 Албена 2000 Строителство и инженеринг ЕООД - Варна  Член на БСК
Строеж на туристически сгради. Конструкция на държавни, индустриални и битови сгради, включително инфраструктурни строежи.Хотелиерство, ресторантьорство, конферентен туризъм, СПА услуги
 Биад С ООД - София  Член на БСК
Строителна дейност и проектиране на строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения; строежи от транспортната инфраструктура, строежи от енергийната инфраструктура, строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда.
 Аладин Билдинг ООД - София
Ново строителство, реконструкция и ремонт на жилищни, обществени и промишлени сгради. Инвестиционна дейност.
 Владимекс ООД - Житен - СГ  Член на БСК
Изграждане на жилищни, административни, производствени и търговски сгради. Довършителни и строително ремонтни услуги.
 Виадукт - АБ Бинкос ООД - Сливен
Производство и полагане на асвалтови смеси и други пътни дейности.
 Академично Строителство 98 АД - София
Строителство на жилищни, обществени и промишлени сгради и прилежащата им инфраструктура. Реставрация, реконструкция, основни и текущи ремонти.
 Академично строителство АД - София
 АКЗ-Бургас ЕООД - Бургас
Изработка, монтаж, демонтаж и ремонт на метални конструкции, тръбопроводи, резервоари в областта на промишлеността и енергетиката. Услуги със строителна механизация. Полагане на антикорозионни покрития – бластиране, грундиране и боядисване на метални и бетонни конструкции. Полагане на огнезащитни бои, горещо поцинковане и алуминизация.
 Бизнес Група Екотоп ЕООД - Локорско
Проектиране, разработка, производство, монтаж и обслужване на топлинни системи, вътрешно газоснабдяване, вентилация, климатизация и пречиствателни системи за въздух.
 Акрабов ООД - Пловдив  Член на БСК
Строителство - груб строеж, довършителни, инсталационни и ремонтни работи.
 Виллан ЕООД - Стара Загора
Изработка и монтаж на PVC и метални конструкции, автоматични и въртящи врати. Механична обработка на стъкла и огледала, производство на стъклопакети.
 Вилмат ООД - София
Проектиране, изграждане и поддръжка на структурни и кабелни системи, оптични мрежи, електро и слаботокови системи.
 Билс ООД - Стара Загора  Член на БСК
Комплексно строителство на сгради и съоръжения (промишлено и гражданско строителство).
 Билд Инвест Инкорпорейт ООД - Варна
Строителство на промишлени и жилищни сгради и съоръжения; строително-монтажни и строително-ремонтни дейности; инфраструктурно строителство.
 Билд инвест Н ЕООД - Мрамор - СГ
Строителство, монтаж, въвеждане в експлоатация, пусково-наладъчни работи и гаранционно обслужване на обществени, жилищни, промишлени, енергийни, хидротехнически, екологични, инфраструктурни и благоустройствени проекти, сгради и комплекси. Реконструкция, рехабилитация и реставрация. Проектиране.
 Билд Инвест ООД - Хасково  Член на БСК
Комплексно изграждане на сгради с жилищно, административно и туристическо предназначение, производство на РVС и алуминиева дограма.
 Билд Инвест ЕООД - Плевен [Несъстоятелност]  Член на БСК
Строителство на жилищни и строителни обекти.
 Билд Инженеринг В.В.Р. ООД - София
Проектиране, строителство и ремонт на сгради, съоръжения, инсталации и пътища. Изработка и монтаж на алуминиева и PVC дограма.
 Билд Експерт М ЕООД - Кости
Промишлено и гражданско строителство.
 Билдинг 58 ЕООД - София
Строителство и ремонт на сгради. Изграждане и ремонт на външни и вътрешни водоснабдителни и канализационни мрежи. Монтаж на дограма, електрически и ОВ инсталации. Топлоизолация на сгради. Довършителни строително монтажни дейности.
 Билдинг Строй Експрес ЕООД - Варна  Член на БСК
Цялостно строителство на жилищни и промишлени сгради. Изграждане на ВиК, ОВ и газоснабдителни системи. Производство и инсталация на PVC и алуминиева дограма. Периодични технически прегледи на превозни средства.
 Билдинг ТД ЕООД - Сливен  Член на БСК
Проектиране и строителство, Реконструкция и ремонт на строежи: Високо строителство; Инфраструктурни обекти – транспортни, енергийни, благоустройствени; Хидротехнически обекти. Производство на арматурна заготовка.
 Билдникс ЕООД - Бургас  Член на БСК
Строителство, реконструкция и ремонт на частни, обществени и административни сгради и инфраструктурни обекти.
 Билдър.бг ЕООД - Смолян
Строителство на съоръжения и сгради. Изграждане на вътрешни инсталации, довършителни и ремонтни дейности.
 Глобус ООД - Абланица - Бл  Член на БСК
Строителство на жилищни, промишлени сгради и инфраструктурно строителство.
 Глория груп ЕООД - Варна  Член на БСК
Жилищно и промишлено строителство, производство на PVC и AL дограма, метални конструкции и изделия, арматурни заготовки.
 Глоса ЕООД - София  Член на БСК
Строителен надзор. Оценка на съответствието на инвестиционни проекти. Консултантски услуги в областта на строителството.
 Гипсотехника ООД - Габрово
Промишлено и гражданско строителство. Строително-монтажни и строително-ремонтни работи. Изграждане на електрически, водопроводни и механични инсталации.
 Биотал България ООД - Варна
Проектиране, производство, монтаж и поддръжка на инсталации за пречистване на питейни, битови, индустриални и дъждовни отпадъчни води. Проектиране, производство и монтаж на пластмасови резервоари за вода и химикали.
 Биндер ЕООД - Приморско [Несъстоятелност]  Член на БСК
Монтаж, обслужване и поддръжка на отоплителни, вентилационни и климатични системи за промишлени, жилищни други сгради. Монтаж, обслужване и поддръжка на водни и канлизацонни системи на промишлени, жилищни и други сгради.Монтаж, обслужване и поддръжка на технологични мрежи.Производство и монтаж на метални конструкции и дребна железария.
 БКС Христо Нанев ЕООД - София
Строителство и ремонт на жилищни и индустриални сгради. Строителство и ремонт на улични и пътни настилки. Вертикална планировка. Обслужване на общини – събиране и извозване на отпадъци, улично почистване, снегопочистване и озеленяване.
 БКС - Горна Оряховица АД - Горна Оряховица
Строителство, ремонт и поддържане на общинска и републиканска пътна мрежа - пътища и съоръжения; изграждане и рехабилитация на паважна и тротоарна настилка; озеленяване и поддържане на ландшафта; услуги със специализирана строителна техника; инвеститорска и инженерингова дейност; производство и продажба на асфалтови смеси и бетонови изделия.
 БКС Търговище ЕООД - Търговище  Член на БСК
Изпълнение на строително монтажни работи. Извършване на услуги по чистотата, сметоизвозването и снегопочистването на общинска пътна мрежа.
 БКС ЕООД - Гоце Делчев  Член на БСК
Високо строителство, хидротехническо, транспортно, благоустройствено и енергийно инфраструктурно строителство и производство на асфалтови смеси.
 БКС Димитровград Консорциум АД - Димитровград
Ремонт, строителство и поддържане на улици, тротоари и зелени площи. Ремонт и строителство на жилищна и промишлена инфрастуктура.
 Акса 96 ЕООД - Аксаково  Член на БСК
Строителство и ремонт на сгради. Довършителни работи. Изграждане на ВиК системи. Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническо строителство и опазване на околната среда. Ремонт и рехабилитация на пътища. Изграждане и ремонт на електро-енергийна инфраструктура. Зимна поддръжка на пътища и снегопочистване.
 Високи инженерни съоръжения АД - София  Член на БСК
Строителство. Проектиране. Разрушаване на сгради.
 Алстом България ЕООД - София
Продажби, доставки и управление на проекти в областта на енергетиката.
 Алфатекс Л ЕАД - София  Член на БСК
Изпълнение на строително-монтажни и строително-ремонтни работи в промишленото и гражданското строителство.
 Актив ООД - Бургас  Член на БСК
Строителство до ключ, ремонт и реконструкция на сгради и съоражения. Производство на бетонови смеси
 Вито 95 ООД - Стара Загора  Член на БСК
Промишлено, гражданско и инфраструктурно строителство, производство на метални конструкции, заготовка на армировъчна стомана, монтаж, демонтаж, поддържане и ремонт на кранове и релсовите им пътища, търговия с метали.
 Битулайт ООД - София  Член на БСК
Дейности по създаване на условия за организация и безопасност на движението по пътищата чрез полагане на хоризонтална и вертикална маркировка, саниране на фуги и пукнатини на пътната настилка.
 Блек Пърл ЕООД - София
Други строителни дейности.
 Александър Малинов-Рила ЕТ - Кюстендил
Строителство на сгради, пътища и напоителни системи, монтаж и ремонт на електрически, отоплителни, ВиК системи и вертикална планировка. Производство на метални, дървени, бетон и бетоново базирани изделия, услуги със строителна механизация и транспортна техника.
 Алес Ем ООД - Добрич  Член на БСК
Изграждане и ремонт на В и К инсталации. Предоставяне на услуги със строителна механизация.
 Видапътстрой АД - София  Член на БСК
Инфраструктурно строителство, ремонт и поддържане на пътища, мостове и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите около тях.Изграждане на водопровод и канализация,Производство и продажба на инертни материали.Производство и продажба на асфалтобетоновиви смеси,Всички видове услуги със строителна техника и автотранспорт
 Борд ЕООД - Варна  Член на БСК
Проектиране и строителство на жилищни и обществени сгради
 Гордил ООД - София
Окомплектоване, монтаж и сервиз на асансьорни уредби, ескалатори и подемници. Подемници за хора с ограничена подвижност.
 Бокар ООД - София  Член на БСК
Строителство на жилищни, търговски и промишлени обекти.
 Бокал - С ООД - София
Изграждане и реализация на жилищни и административни сгради. Строително ремонтна дейност. Монтаж на сградни инсталации.
 Анико ЕООД - Хасково
Строителство, ремонт и поддържане на хидромелиоративни и хидротехнически ВиК и енергрийни обекти; жилищни и промишлени сгради, пътища, обекти от инженерната инфраструктура и опазване на околната среда.
 Анион 2 АМ ООД - Варна
Електромонтаж - средно и ниско напрежение.
 Голф Балкан ЕООД - Равно поле
Промишлено, гражданско и инфраструктурно строителство и изграждане на сметища, голф игрища, спортни терени и рекултивация. Извършване на услуги със специализирана техника и строителна механизация, автомобилно-транспортни услуги, инвеститорски и консултантски дейности в областта на строителсвтото.
 Бонев ООД - Разград
Строителство
 Антора ЕАД - Шумен  Член на БСК
Жилищно, административно, промишлено строителство, инфраструктурни обекти, производство на бетонни смеси и разтвори, заготовка и монтаж на метални конструкции и армировка.
 Антола АД - Попово  Член на БСК
Строително-монтажни работи; производство на бетонови и варови разтвори.
 Анди БГ ООД - Труд  Член на БСК
Доставка, дистрибуция, инженерингова дейност, инсталация и обслужване на системи за видеонаблюдение: CCTV, IP и дигитални устройства, контрол за достъп, пожароизвестяване, алрми за влизане, интеграция на системи, озвучаване и оповестяване.
 Андика ООД - София
Проектиране, геоложки и хидрогеоложки проучвания, изгрьждане и ремонтн на сгради и съоръжения.
 Водоканалпроект Чисти води ООД - София
Проучване и проектиране на водоснабдителни и канализационни системи, пречиствателни станции, хидротехнически съоръжения, язовири и ВЕЦ.
 Водоканалстрой ООД - Бургас
Изграждане на водопроводни и канализационни мрежи, помпени станции, фонтани и хоризонтални сондажи.
 Водно строителство - Силистра АД - Силистра  Член на БСК
Ниско и високо строителство. Производство на бетонови разтвори. Предоставяне на услуги със строителна и стопанска механизация и автотранспорт. Добив и търговия с инертни материали.
 Водно строителство - Стара Загора АД - Стара Загора
Строителство и монтажни дейности, производство на бетон и бетонови изделия.
 Водно строителство 2001 Ловеч ООД - Ловеч  Член на БСК
Инфраструктурно, мелиоративно и хидротехническо строителство; Доставка на варови и циментови разтвори; Механизация и транспортни услуги.
 Водно строителство и ремонти ООД - Бургас
Изпълнение на ВиК, хидротехническо, жилищно и промишлено строителство
 Водно стоителство - Хасково АД - Хасково  Член на БСК
Строителство, ремонт и поддържане на хидромелиоративни и хидротехнически ВиК и енергрийни обекти; жилищни и промишлени сгради, пътища, обекти от инженерната инфраструктура и опазване на околната среда. Производство на бетон, бетонови и стоманобетонови елементи.
 Водно Стопанство ООД - Пазарджик  Член на БСК
Високо и хидротехническо строителство и прилежаща инфраструктура. Производство на бетон и бетонови изделия
 Водстрой ВТ АД - Велико Търново  Член на БСК
 Водстрои АД - Видин  Член на БСК
Строителство, благоустрояване, ВиК. Производство на бетон. Производство на циментови и варови разтвори. Производство на бетонови и стоманобетонови изделия. Производство на дограма от алуминиеви и PVC профили и стъклопакети. Услуги със строителна механизация. Контролно-технически пункт за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.
 Водстрой Пловдив АД - Пловдив  Член на БСК
Строителство и управление на отпадъци.
 Андезит ООД - Бургас  Член на БСК
Проучване на нови находища и експлоатация на кариери за строителни и скално-облицовъчни материали. Извършване на пробивно-взривни работи. Продажба, съхранение, транспорт и охрана на промишлени взривни материали за граждански цели. Проектиране и производство на бетонови изделия. Продажба на скална маса, скален блок и фракции. Строителство и ремонт на промишлени и граждански обекти и съоръжения.
 Боян Бойчев ЕТ - Шумен
Дърводобив и търговия с дървесина.
 Боян Наков - 91 ЕТ - София
Обществена пералня.
 АС Гарант ЕООД - Троян  Член на БСК
Строителство
 ВС Инженеринг ООД - Пловдив
Ремонт, монтаж и търговия с резервни части за отоплителни, вентилационни и климатични системи.
 АС Стройинженеринг ООД - София
Инженеринг в строителната и инвестиционната дейност. Реализация на строителния продукт.
 АС ДС ООД - Плевен
Проектиране, изграждане, реконструкция и изпитване на електрически инсталации и ел. табла за ниско, средно и високо напрежение, системи за автоматизация на процеси, вентилационни и климатични инсталации; търговия с продукти за тях; център за професионално обучение; орган за контрол от вид "С".
 Асансьорни монтажи АД - София
Окомплетовка, доставка, монтаж и ремонт на всички видове асансьори.
 ГСИ Балкани ЕООД - Бургас  Член на БСК
Строително-монтажна и ремонтна дейност. Услуги по сервизно обслужване на механично и електрооборудване.
 Астрой Глобъл Комерс ЕООД - София [Несъстоятелност]
Производство на сухи строителни смеси, полагане на подови замазки, полагане на декоративни външни и вътрешни мазилки, полагане на топлоизолационни системи с търговска марка EUROMIX.
 Астрой ЕООД - Асеновград [Несъстоятелност]  Член на БСК
Комплексно стоителство, търговия със строителни материали, сделки с недвижими имоти, транспортни услуги.
 Асти ЕООД - Смолян
Строителство на сгради и съоръжения, Ел, ОВКИ, ВиК инсталации и вертикална планировка. Изработка и монтаж на окачени фасади, AL дограма и композитни панели.
 БСД България ЕООД - София
Проектиране, доставка, инсталация и поддръжка на комуникационни системи и електронно оборудване. Производство на оптични компоненти за комуникационни системи.
 АТ Инженеринг 2000 ООД - София  Член на БСК
Цялостно изграждане на промишлени, жилищни, обществени и инфраструктурни обекти.
 ВТ Инженеринг ООД - Велико Търново
Строително – монтажни работи и строителни ремонти. Изграждане, реконструкция и модернизация на водопроводи, канализационни мрежи и хидротехнически съоръжения. Строежи на енергийна и пътна инфраструктура, укрепване на свлачища.
 Бургас ТМ Инженеринг Михов и Тодоров СД - Бургас
Проектиране, строителство, продажба на строителни материали.
 Бургаспътстрой АД - Бургас  Член на БСК
Инфраструктурно строителство, ремонт и поддържане на пътища, мостове и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите около тях. Текущ ремонт и зимно поддържане на пътища. Изграждане на водопроводи и канализация. Производство и продажба на инертни материали. Производство и продажба на асфалтобетонови смеси. Всички видове услуги със строителна техника и автотранспорт. Изграждане на водопровод и канализация. Производство и продажба на инертни материали. Производство и продажба на асфалтобетоновиви смеси. Всички видове услуги със строителна техника и автотранспорт
 Бургстрой ООД - Бургас  Член на БСК
Комплексно инженерингово изграждане, ремонт и реконструкция на сгради и съоръжения с административно, обслужващо, жилищно, туристическо,търговско и производствено предназначение, обекти на хидротехническото строителство, транспортната и благоустройствена инфраструктура.
 Атрим ЕООД - Бургас
Строителство и ремонт на сгради и съоръжения.
 Бул Гейт ЕООД - Сливен  Член на БСК
Изграждане на жилищни, обществени, хидротехнически, инфраструктурни обекти и ландшафтна архитектура. Проектиране и изграждане на ландшафтна архитектура и озеленяване. Управление на сметосъбиране и депониране на отпадъци. Проектиране и изграждане на овощни градини. Производство и търговия с плодове и зеленчуци. Предоставяне на механизирани услуги, свързани със строителството.
 Бул Строй Контрол Инженеринг АД - София  Член на БСК
Строителен надзор. Оценка съответствието на инвестиционните проекти.
 Бул-Марк ООД - Варна  Член на БСК
Изграждане, ремонт и реконструкция на електросъоръжения за промишлени и битови потребители. Производство на електрически табла и комплексни комутационни устройства, използвани при пренасяне и преобразуване на електроенергия и управлението на нейните консуматори.
 Булгаринвест ЕАД - Шумен
Производство и монтаж на алуминиева и PVC дограма. Проектиране и изграждане на газо-преносни мрежи, системи и инсталации за отопление, климатизация и вентилация за битови, административни и промишлени нужди. Търговия с пътно строителна техника и недвижими имоти.
 Булинвест Враца ООД - Враца
Строително-монтажни и строително ремонтни работи. Производство и монтаж на PVC и алуминиева дограма.
 Булинвестстрой Груп ЕООД - София
Проектиране и строителство в обхват: Строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни и съобщителни мрежи и съоръжения; строителство на сгради за развлечения и спорт, комплексно изграждане на сгради със спортно предназначение, спортни комплекси и спортни зали. Строежи от транспортната инфраструктура; изграждане, основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на улици и съоръжения към тях; изграждане, основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на зелени площи, паркове, градини, места за отдих, пешеходни зони и алеи. Строежи от енергийната инфраструктура. Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда. Продажба на строителни материали. Проектиране и изграждане на пречиствателни съоръжения за отпадни води и ВиК системи.
 Булкон Х ЕООД - Банско
Проектиране, изграждане и реализация на строителни обекти и поръчкови строително-монтажни работи. Производство на алуминиева и PVC дограма. Изпълнение на индустриални подови настилки. Предоставяне на Строителна механизация.
 Булимпекс БГ ЕООД - Бургас
Строителство, реконструкция и ремонт на жилищни, промишлени и инфраструктурни обекти
 Булинженеринг ЕООД - Карлово
Комплексно изграждане на промишлени, жилищни, обществени сгради, търговски обекти, инфраструктурни обекти, пътно и железопътно строителство.
 Булпрофит Център ЕООД - София
Извършване на периодични технически прегледи на ППС
 Булплан инвест ООД - Кюстендил  Член на БСК
Строителство и ремонт на сгради, съоръжения и прилежаща инфраструктура. Производство на бетонови и варови разтвори и арматурни заготовки.
 Булплан ООД - Кюстендил
Строителство и ремонт на сгради, съоръжения и прилежаща инфраструктура. Производство на бетонови и варови разтвори и арматурни заготовки.
 Булмесстрой ЕООД - Ловеч  Член на БСК
Промишлено и гражданско строителство. Строително-монтажни и строително-ремонтни работи. Услуги със строителна механизация и транспорт. Строежи от благоустройствената инфраструктура и свързани с опазване на околната среда.
 Булмет ЕООД - Долна баня
Производство на бетон и бетонови изделия. Общо строителство и ремонт на пътища, мостове, пътни съоръжения и сгради, грубо строителство и довършителни работи.
 Бултерм - България ООД - София
Инженеринг в областта на отоплителните, климатични и вентилационни инсталации.
 ГТМ ЕООД - Русе
Изграждане и поддръжка на промишлени и битови газови и отоплителни инсталации. Изграждане на ВиК системи. Монтаж на метални конструкции.
 Атоменергостройпрогрес ЕАД - Козлодуй  Член на БСК
Проектиране, изграждане и ремонт на сгради, съоръжения и инфраструктурни обекти, производство на бетон и строителни разтвори, услуги със строителна механизация е автотранспорт.
 АТС Консулт ЕООД - Гложене-Лч  Член на БСК
Гражданско, промишлено и инфраструктурно строителство, производство на вододисперсионни бои, грундове, лепила и минерални мазилки, ремонт на сгради и съоръжения, изграждане и ремонт на пътни и тротоарни настилки, саниране на сгради, производство на бетонови изделия, изграждане и ремонт на външни и вътрешни ВиК, ЕЛ и ОВ мрежи и инсталации, снегопочистване и почистване на нерегламентирани сметища.
 Възход - Арньо-Апостолов и Лазаров СД - Славеево - Дч  Член на БСК
Разработване, отглеждане, прибиране и търговия със зърно от житни, бобови, маслодайни и технически култури е семепроизводство.
 Бългериън Билдинг Къмпани АД - София
Строителство на жилищни и административни сгради и извършване на строително-монтажни работи.
 Вълканов и Миланов ООД - София  Член на БСК
Инженеринг и цялостно изграждане на жилищни, обществени и инфраструктурни обекти.
 Въжаров ЕООД - София
Изграждане, монтаж, ремонт и поддръжка (гаранционна, извънгаранционна и абонаментна) на вентилационни, климатични и хладили инсталции и ситеми; Професионало оборудване за хотели, ресторанти и барове; професионални кафе-машини и автомати; бяла техника.
 БЕ 2 ООД - София
Строителство на жилищни, административни и обществени сгради
 Геа Строй ООД - Бургас  Член на БСК
Извършване на строително-монтажни работи в промишленото и гражданско строителство и изграждане на инфраструктурни обекти.
 Вера строй ЕООД - София
Строителни дейности. Изграждане, ремонт и реконструкция на ВиК инсталации, пътища и улици, жилищно и нежилищно строителство.
 Гергийца ЕООД - София
Строителство на жилищни, административни и промишлени сгради
 Гербера ООД - Пловдив
Строителство на сгради и строителни съоръжения.
 Германов БГ ООД - София
Проектиране и полагане на хидро- и топло-изолационни системи.
 Век 92 ЕООД - Самоков
Промишлено и гражданско строителство, линейни вик обекти, ремонтна дейност.
 Бел Рс ООД - Варна
Проектиране, строителство, монтаж, поддържане и ремонт на кабелни линии и оборудване в енергетиката и телекомуникациите.
 Белви ООД - Благоевград  Член на БСК
Проектиране, строителство и поддържане на ел. съоръжения. Търговия с ел. материали.
 Гелак ООД - София  Член на БСК
Инженеринг на техническа инфраструктура, съоръжения и сгради.
 Бекастрой ЕАД - Самоков
Производство на бетонови и варови разтвори, асфалтови смеси и инертни материали. Събиране, транспортиране, временно съхранение и депониране на твърди отпадъци. Ниско строителство и изграждане на прилежащата инфраструктура
 Велкомплекс Инженеринг ООД - Русе
Изграждане на водопроводи и канализация и прилежащите съоръжения, предоставяне на строителни услуги.
 Белитех АД - София
Проектиране и изграждане на слаботокови системи.
 Гелишев ЕООД - София  Член на БСК
Инженеринг, проектиране, производство, монтаж и сервиз на електрически съоръжения до 400 kV.
 Белс - Продукти за сигурност ООД - София
Проектиране, доставка, изграждане и сервизно обслужване на системи за сигурност (пожаро-известителни и пожаржогасителни, охранителни, контрол на достъп и видео контрол).
 Вектор конструкт ООД - София
Обезопасяване и укрепване на ерозирали скални масиви и свлачищни райони, преоткосиране на скатове. Къртене на бетонни и стоманобетонни конструкции. Възстановяване на антикорозионното покритие на стоманобетонни и метални конструкции. Монтаж и демонтаж на съоръжения чрез въжен достъп. Ремонт на сгради.
 Велдим 1 ООД - Варна
Производствена лаборатория и производство на системи за сигурност.
 Гео-Мар 03 ЕООД - София
Изграждане на жилищни, промишлени, обществени сгради и инфраструктурни обекти. Основни ремонти и реконструкция на съществуващи такива. Извършване на довършителни строителни работи.
 Георги Панайотов ЕТ - София [Несъстоятелност]  Член на БСК
Строителство и ремонт на жилищни и промишлени сгради. Строителство и ремонт на пътища и улици. Изграждане и ремонт на ВиК; електрически инсталации и съоръжения.
 Вени 97 ЕООД - Ямбол  Член на БСК
Изграждане, ремонт и инженеринг на енергийни обекти до 750 kV. Oрган за контрол от вида “С”.
 Вени ЕООД - Добрич
Строителство на промишлени и граждански обекти, реконструкция на сгради и изграждане на инженерна инфраструктура.
 Веплан ЕООД - Варна
Изграждане на ВиК системи. Вертикална планировка на строителни обекти. Ремонт на пътища.
 Геоплан ЕООД - София
Проектиране, строителство, ремонтно-възстановителни дейности, обзавеждане на административни и обществени сгради и жилища. Проектиране, производство и монтаж на мебели.
 Геосервизинженеринг АД - Асеновград  Член на БСК
Прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.
 Геотехмин ООД - София  Член на БСК
Геоложки и инженерногеоложки проучвания, разработка на концесионни анализи.Проектиране, строителство и ремонтни работи на индустриални (хидротехнически, минни, пътни) и граждански обекти и рекултивация на нарушени терени. Управление на недвижими имоти.
 Венцислав Дорелов ЕООД - Варна  Член на БСК
Масивни жилищни административни и търговски обекти / сгради, луксозно изпълнение, завършени "до ключ".
 Геском ООД - София
Доставка, монтаж, изграждане и сервиз на електрически инсталации и оборудване, структурни кабелни системи и осветление, сигнално-охранителна техника; строително-монтажни работи; доставка, инсталиране и сервиз на ОВ и К техника; доставка и инсталиране на телекомуникационна, копирна и принтираща техника и консумативи; доставка, асемблиране и сервиз на компютърна техника.
 Гея Дек ЕООД - София  Член на БСК
Строително – монтажни работи в областта на Промишлено строителство, Енергийно строителство, Гражданско строителство
 Адванс Строй ЕООД - Смолян
Строителство и ремонт на сгради. Изграждане на инфраструктурни проекти.
 Ади - 77 - Антоанета Божилова ЕТ - Пловдив  Член на БСК
Производство на алуминиева дограма. Производство на стъклопакети и обработка на стъкло. Строителство и сделки с недвижими имоти.
 Адлон билдърс къмпани ЕООД - София
LRQA
 Адис груп ЕООД - Русе
Строителство и ремонт на жилищни, обществени, промишлени и инфраструктурни обекти.
 Адис-Калинов ООД - Русе  Член на БСК
Ново строителство, строително-монтажни работи; производство на арматурна заготовка и метални изделия.
 Адлер МК ООД - Пловдив  Член на БСК
Изграждане на стоманобетонни, жилищни и промишлени сгради. Изработка и монтаж на метални конструкции.
 ВДХ АД - София  Член на БСК
Инженеринг, проектиране и изграждане на: промишлено и гражданско строителство, хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения, водопроводни и канализационни мрежи, пречиствателни съоръжения, инфраструктурни обекти и благоустрояване, магистрални, преносни и разпределителни мрежи и съоръжения към тях. Реконструкция, ремонт и поддръжка на изброените по-горе обекти и реставрация на недвижими паметници на културата. Производство на строителни продукти: добавъчни материали и бетонни смеси, арматурни заготовки и стоманобетонни елементи, метални изделия и конструкции.
 Адева ООД - Перник [Несъстоятелност]  Член на БСК
Поддържане, реконструкция и строеж на пътища.
 Аделина Стил 99 - Искра Георгиева ЕТ - Благоевград
Производство, монтаж и поддръжка на метални стълбове и желязно-решетъчни конструкции. Производство, оборудване, монтаж и поддръжка на електрически табла за ниско и средно напрежение.
 Заводски строежи - Козлодуй АД - Козлодуй  Член на БСК
Периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.
 Зарастрой ООД - Стара Загора  Член на БСК
Промишлено и гражданско строителство.
 Запрянови 03 ООД - Асеновград  Член на БСК
Промишлено, пътно, жилищно, ВиК строителство.
 ЗК АД - Варна
Инженерингови и консултантaнтски услуги в областта на енергетиката и екологията.
 Здравец Цанев и Сие СД - Трявна
Нанасяне на антикорозионни покрития и системи на метални конструкции.
 Р.С.Инженеринг ЕООД - София  Член на БСК
Строителство на жилищни, обществени, административни и промишлени сгради и съоръжения заедно с прилежащата им инфраструктура. Инвестиране и предприемаческа дейност.
 Равелин ООД - София
Извършване на строително-монтажни и ремонтни дейности, строителство на битови и промишлени сгради, продажба и отдаване под наем на недвижими имоти.
 Райкомерс конструкшън ЕАД - София  Член на БСК
Изграждане и ремонт на водопроводи, канализация, пътища, сгради, системи за газификация, газопроводи, отопление и енергийна ефективност.
 Раком НТ ЕООД - София
Проектиране, доставка, продажби, изграждане, отдаване под наем и поддръжка на радио и телекомуникационни системи.
 Рамбо ЕООД - Смолян  Член на БСК
Високо и ниско строителство. Ремонтна дейност.
 Радиант и Ко ООД - Пловдив  Член на БСК
Строителство на промишлени и жилищни сгради.
 Радита ООД - Търговище  Член на БСК
Изграждане на граждански и промишлени обекти и прилежащата им инфраструктура (ниско и високо строителство). Строителство и ремонт на пътища. Изграждане на водопроводни и канализационни мрежи. Изграждане на електроенергийни обекти. Производство на бетонови смеси. Периодични технически прегледи на автомобили (МПС).
 РАДМИ 90 ООД - София  Член на БСК
Строителство на сгради и прилежащата инфраструктура, реконструкции, строително-ремонтна дейност.
 Радев ЕООД - София
Строителство и ремонт на жилищни и промишлени сгради, съоръжения и прилежаща инфраструктура.
 Рая 52 ООД - Сливен  Член на БСК
Изграждане на жилищни и обществени сгради и инфраструктура.
 Ригелс ООД - Варна  Член на БСК
Строителство на сгради, водопроводни и канализационни услуги.
 Рико Консулт ЕООД - Смолян
Строителство, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на промишлени и граждански сгради и съоръжения.
 Риком АД - Бяла-Вн
Ниско и високо строителство. Продажба и посредничество при продажба на недвижими имоти.
 Рийс Стройинвест ООД - Варна  Член на БСК
Комплексно жилищно и промишлено строителство, изработка и монтаж на метални конструкции, тръбопроводи и оборудване към тях.
 Ринг П ЕООД - Куклен  Член на БСК
Цялостно строителство на сгради. Изграждане на ВиК системи и канализация.
 Рис ООД - Варна
Строителство и строително-ремонтни дейности на сгради и съоръжения.
 Рокон-Изследователски център АД - София
Изследване, разработка, производство и сервиз на релейни защити и системи за управление и събиране на данни в електро-и топлоенергетиката.
 Роман 9999 ЕООД - Българово  Член на БСК
Доставка, продажба и гаранционно поддържане на материали и оборудване за телекомуникациите и енергетиката.
 Росилекс ООД - София  Член на БСК
Хидротехническо, пристанищно и пътно строителство. Промишлено и гражданско строителство.
 Ростер ООД - Смолян
Разрушаване и разчистване на сгради и съоръжения . Демонтаж на промишлени машини и съоръжения. Земно-изкопни и укрепителни дейности. Рециклиране (преработване) на строителни отпадъци. Услуги с мобилна роторна трошачна инсталация. Услуги с автотранспорт и механизация.
 Роуд инженеринг ЕООД - Благоевград
Строителство и ремонт на жилищни, обществени, индустриални, инфраструктурни, хидро-технически и други обекти и съоръжения.
 Родопстрой 97 ООД - Момчилград  Член на БСК
Строителство на жилищни, административни и промишлени сгради, и прилежащата инфраструктура, изграждане на инфраструктурни проекти – пътища и пътни съоръжения, канализации, водопроводи, електроводи, ж.п. инфраструктура, строителни ремонти.
 Роял 2008 ЕООД - Смолян
зграждане на инфраструктурни обекти и пътища. Изпълнение на строително-монтажни работи при ниско и високо строителство, външен водопровод и канализация.Разрушаване на сгради и съоръжения.
 Роял ЕООД - Добрич  Член на БСК
Телекомуникационни станции. Газификация.Обща строителна дейност.
 РТ Инженеринг Н АД - София
Строителство и ремонт на промишлени и жилищни сгради и конструкции. Строителни и ремонтни дейности в железопътното и пътното строителство и в изграждането на градски комуникации. Хидротехнически, ВиК, и хидромелиоративни дейности. Дейности по укрепване на слаби места. Монтаж и изграждане на метални и алуминиеви конструкции. Консултантски, инженерингови услуги и проектиране.
 Рубикон ООД - Варна  Член на БСК
Строителство и търговия със строителни материали. Продажба на недвижими имоти.
 Русев и Ко ООД - Лъки
Строителство, ремонт и реконструкция на жилищни, обществени, административни, промишлени сгради и инфраструктурни обекти. Изграждане и ремонт на пътища, сгради, водопроводни и канализационни системи, изпълнение на земни работи и други СМР. Производство, транспорт и полагане на бетон и циментови разтвори. Добив, обработка, производство и доставка на инертни материал
 РУД Варна АД - Варна  Член на БСК
Поддържане и изграждане на вертикална сигнализация и полагане на хоризонтална маркировка. Изграждане и ремонт на телекомуникационни мрежи. Строителство на жилищни и административни сгради. ВиК строителство. Безизкопно полагане на тръби.
 Рудиана ЕООД - Монтана
Инвестиционно високо строителство
 Рудин ООД - Стара Загора  Член на БСК
Изработка, изграждане, монтаж и ремонт на стоманени, стомано-решетъчни конструкции и мачти, уредби високо напрежение, котли, тръбопроводи високо и ниско налягане, електрофилтри; електропроводи 6,3/20/110/220/400 кV, подстанции, кабелни линии до 400 кV, шинопроводи и монтаж на силови трансформатори, строителство на промишлени сгради, сложни фундаменти, пътища, подпорни диги и стени; производство на арматурни заготовки и стоманени закладни части; инженеринг на съоръжения за пренос на електроенергия от ветроенергийни и фотоволтаични паркове.
 Реверс ГГ ЕООД - Варна
Полагане на електрически кабели; Монтаж на разпределителни уредби и трансформатори; Монтаж на външни въздушни електропроводи; Сервиз и изграждане на улично осветление.
 Релинг ЕООД - Плевен
Строително-монтажни и строително-ремонтни дейности, включително строителство на сгради и инфраструктура. Изграждане на всички видове сградни и инфраструктурни инсталации - водопровод и канализация; електро; отопление, вентилация и климатизация; слаботокови инсталации. Топлоизолиране и саниране на сгради. Хидроизолации. Подови настилки. Монтаж на PVC и алуминиева дограма.
 Рекма Инженеринг АД - Пловдив [Ликвидация]
Строителство, Ремонт и Поддръжка на Транспортна инфраструктура и Подземни комуникации
 Реиж ООД - София
Електромонтажни работи. Реконструкции и ремонт енергоснабдителни съоръжения.
 Ремонтно възстановително предприятие Кьоне АД - София [Несъстоятелност]  Член на БСК
Проектиране, строителство и ремонт на железопътната и пътна инфраструктура (железопътни линии, мостове, тунели, метрополитен, пътища и други съоръжения). Строителство, ремонт и саниране на сгради и съоръжения. Ремонт и поддържане на: подвижен жп състав; специализирани машини за ремонт на железния път и контактната мрежа; пътностроителни машини. Производство на резервни части и транспортно оборудване. Поддържане, ремонт и преустройване на повдигателни съоръжения.
 Ремонтстрой АД - Бургас  Член на БСК
Строителство. Ремонт и монтаж на машини и апарати в индустрията; тръбопроводи и газопроводи високо налягане и съдове под налягане.
 К & С Коцев и Цветанов ООД - Бургас  Член на БСК
Строителство на жилищни, промишлени, търговски и административни сгради ; Инфраструктурно строителство и изграждане на водоснабдителна и канализационна подземна и надземна инфраструктура.
 К и К-ДС ЕООД - Варна
Проектиране, инженеринг, инсталиране и доставка на отоплителни, вентилационни, климатични системи, електрическо оборудване, промишлена и сградна автоматизация. Гаранционно и извън гаранционно обслужване.
 И Плюс И 91 ООД - София
Производство на елементи на вентилационни инсталации. Изграждане на ВиК, отоплителни, климатични и електрически инсталации.
 Ка Билд БГ ООД - София
Строително-монтажни работи в областта на инфраструктурата, водоснабдяването и канализацията.
 Лабиринт Строй Инженеринг ООД - Варна  Член на БСК
Извършване на строително монтажни работи на обекти V и VІ категория.
 Кабита ЕООД - София
Проектиране, изграждане, интеграция и поддръжка на структурни кабелни системи, електрически уредби, специализирани кабелни системи и сградна автоматизация.
 Иван Славов ЕТ - Сливен
Строителство, ремонт и поддръжка на кабелни и въздушни линии до 110kv, трафопостове, електрически подстанции, улично и парково осветление.
 Кабел експрес сервиз 3 ООД - София
Инженеринг, проектиране, развойна дейност, монтаж, поддръжка и сервиз на оптични и аналогови кабелни телекомуникационни и електрически мрежи.
 Лазарета ЕООД - Русе  Член на БСК
Високо строителство, строителство на транспортна и благоустройствена инфраструктура и хидротехническо строителство и строително - ремонтни услуги.
 Кара Инженеринг ООД - София
Комплексно инвестиционно проектиране. Ново строителство на жилищни и бизнес сгради, реконструкции и модернизации. Интериорен дизайн. Сделки с недвижими имоти.
 Караман ООД - Кърджали  Член на БСК
Промишлено и гражданско строителство и търговия с ВиК и строителни материали.
 Кари 10 ЕООД - София
Строителство на нови жилищни сгради и строително – ремонтни дейности.
 Каримпекс 1 ЕООД - София
Строителство и реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения; безизкопно полагане на тръбопроводи; строителство на обекти от енергийната инфраструктура и благоустройство; високо строителство: жилищно, обществено и промишлено, както и прилежащата им инфраструктура; изпълнение на изкопни работи; полагане на хидроизолационни и геосинтетични материали.
 Каримекс ЕООД - Разград  Член на БСК
Монтаж на машини и съоръжения. Монтаж на отоплителни инсталации, водопроводи, газопроводи и технологични тръбопроводи. Монтаж на метални конструкции. Монтаж на ел. инсталации.
 Каро Трейдинг ООД - София  Член на БСК
Строителство на водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения към тях. Строителство на хидротехнически, хидромелиоративни и пречиствателни съоръжения. Строителство, ремонт, реконструкция и поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на улици, пътища, съоръжения и принадлежности към тях, и прилежаща инфраструктура. Строителство, ремонт и модернизация на обществени, административни и жилищни сгради. Строителство, реставрация и консервация на инфраструктурни, туристически, археологически обекти и обекти паметници на културата. Специализирани строителни дейности по изграждане и закриване на сметища за неопасни отпадъци.
 Лакал ЕООД - Пловдив
Проектиране, производство, търговия и инсталиране на отоплителни, климатични и вентилационни инсталации.
 Калистратов груп ООД - София
Проектиране, строителство, ремонт и реконструкция на: строежи от високото строителство, прилежащата им инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения; строежи от транспортната и пътната инфраструктура и съоръженията към тях; строежи от енергийната инфраструктура; строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда. Изграждане и ремонт на инсталации. Дейности по събаряне и разрушаване, земни работи, сондиране и пробиване. Реконструкция на недвижими културни ценности с категория «световно и национално значение», както и сгради в границите и охранителните зони на археологически резервати извън урбанизирани територии.
 Ивком 63 ЕООД - Костенец  Член на БСК
Строителство и ремонт на електрически мрежи и системи, изнасяне на електрически табла и комплексни трансформаторни подстанции, реконструкция на мрежи с ниско напрежение, строително-монтажни работи, производство на метални продукти и покривни изолационни ленти.
 Ивком комерс ЕООД - София
Проектиране, изграждане, търговия, монтаж, ремонт и поддръжка на газови съоръжения, топлоенергийни съоръжения, водоснабдителни съоръжения, вентилационни и климатични съоръжения и енергоспестяващи инсталации. Реконструкции на сгради, свързани с дейности за повишаване на енергийната ефективност.
 Лайтинг Къмпани АД - София
Изграждане и експлоатация на електрически системи, включително и системи за осветление. Инженеринг. ЕСКо услуги
 Ивида ЕООД - Бургас
Производство и монтаж на окачени фасади, метални конструкции, еталбонд, парапети от алуминий и неръждавейка
 КВП Груп ЕООД - София
Изграждане, ремонт и реконструкция на сгради, инфраструктурни обекти и хидротехнически съоръжения
 Капитол Груп ЕООД - София  Член на БСК
Строителство, реконструкция и ремонт на жилищни, промишлени и административни сгради и прилежаща инфраструктура. Изграждане и поддръжка на улици, площади и паркови алеи. Изграждане, ремонт и реконструкция на ВиК мрежи и хидротехнически съоръжения. Изграждане на строежи от енергийната инфраструктура.
 Кастрой ООД - София
Строителен надзор
 Ибера комерс ЕООД - София  Член на БСК
Строителство и ремонт.
 Изола Петров Ястребец ЕООД - София
Производство на хидроизолационни материали, битумни керемиди и битумен грунд
 Изопещ ООД - Пловдив  Член на БСК
Монтажна, пещостроителна и изолационна дейност на промишлени и граждански обекти.
 Изотекс 1 Пламен Тодоров ЕТ - Враца
Пясъкоструене, Антикорозионни покрития, Огнезащитни покрития, Саморазливни подови покрития, Топло и хидро изолации.
 Крам Комплекс Груп АД - Мусачево - Сф [Несъстоятелност]  Член на БСК
Изграждане на подземна инфраструктура – ВИК съоръжения, инженерни съоръжения, дребни инженерни съоръжения; прокарване на линейни газопроводи – изкопни дейности, монтаж на тръби, изолиране на пътно легло; полагане и възстановяване на пътни настилки; изпълнение на хоризонтални сондажи
 Красбивал ООД - София  Член на БСК
Строителство и ремонт на сгради и съоръжения и прилежаща инфраструктура.
 Красин ООД - Смолян  Член на БСК
Извършване на строително-монтажни работи в промишленото и гражданското строителство и изграждане на инфраструктурни обекти. Главен изпълнител на проекти „под ключ“, строително-монтажни дейности при изпълнение на проекти от високо строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни и съобщителни мрежи и съоръжения, проекти свързани с опазване на околната среда, проекти от транспортната инфраструктура, проекти от енергийната инфраструктура, проекти от благоустройствената инфраструктура в това число водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения, хидротехническо строителство. Реконструкция, рехабилитация и/или реставрация на обекти паметници на културата, или еквивалентни. Търговска дейност по предмета на дейността.
 Кратос Строй ООД - Габрово  Член на БСК
Строително-монтажни работи, реконструкция, саниране и енергийна ефективност на жилищни и промишлени сгради.
 Крис Мт ООД - Смолян  Член на БСК
Ниско и пътно строителство. Производство на бетонови смеси. Услуги със строителна механизация и тежкотоварен автотранспорт.
 Кредо Г4 ЕООД - Бургас  Член на БСК
Строителство на жилищни и нежилищни сгради. Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи. Строителство на хидротехнически съоръжения. Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти.
 Кл инженеринг ЕООД - Русе  Член на БСК
Строителство и реконструкция на жилищни, индустриални и селскостопански сгради. Строителство и реконструкция на пътища и пътни съоръжения.
 Илва ХГ ООД - Пловдив  Член на БСК
Строителна дейност: пътно строителство, инфраструктурно строителство. Строително - ремонтни дейности.
 Кивиа Ойл ЕООД - Разград
Изграждане на инфраструктурни обекти, заготовка на арматура, монтаж на електрически съоръжения, кабелни и въздушни линии: ниско, средно и високо напрежение, комплектоване и монтаж на електрически табла, търговия с горивно-смазочни материали.
 Клас - Бойчев ЕООД - Стара Загора
 Ливекс строй ООД - Варна
Изграждане на фасадни топлоизолационни системи на сгради. Строителство на административни, промишлени и жилищни сгради.
 Киров и Ко ЕООД - Пловдив
Гражданско и промишлено строителство, изграждане и ремонт на ВИК мрежи и съоръжения, пречиствателни станции за отпадни води и питейни води, топло- и хидроизолационни работи, строително-ремонтни работи, търговия със строителни материали.
 Кик Дизайн ООД - София [Несъстоятелност]  Член на БСК
Строителство на жилищни и административни сгради.
 Клима Вент ООД - София
Доставка, инсталиране, поддръжка на климатично, вентилационно и отоплително оборудване
 Клима и Вент ООД - София
Доставка,инсталиране и поддръжка на отоплително,вентилационно и климатично оборудване.
 Климакомерс ООД - София
 Клиф Инвест ООД - Варна  Член на БСК
Строителство на сгради, съоръжения и техническа инфраструктура. Производство на врати, мебели и дограма.
 Ико Консулт Проект ЕООД - София
Проектантска дейност и консултантски услуги в областта на: хидротехническото и хидромелиоративното строителство; строителство на водопроводни канализационни системи; изграждането на пречиствателни станции за отпадни води; изграждането на отоплителни, вентилационни и климатични системи, газифициране на обществени и жилищни сгради.
 Кипсинжинеринг ЕООД - Сливен [Несъстоятелност]
Изпълнение и поддръжка на електро, комуникационни, сигнално охранителни,отоплителни, вентилационни, климатични, пожарогасителни и ВиК инсталации.
 Илстрой ЕООД - Габрово  Член на БСК
Строителство и енергийна ефективност на сгради, електрически инсталации и механични конструкции, разработване, производство и монтаж на РVC и алуминиева дограма.
 Лисец ЕООД - Омуртаг  Член на БСК
Строителство на жилищни, административни, производствени и др. сгради, мостово строителство, пътно строителство, В и К, електрически инсталации, изолации, асфалтиране и ремонтни дейности. Изграждане на водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения. Производство на бетон, бетонови изделия и варови разтвори. Сметосъбиране и сметоизвозване.
 Литос Ко ООД - София
Инвестиционна дейност във високото строителство и управление на недвижими имоти.
 Илекс Инженеринг ЕООД - Варна
Монтаж на електрически инсталации. Търговия с електротехнически материали.
 КИД Плюс ЕООД - Видин  Член на БСК
Промишлено и гражданско строителство. Изграждане и реконструкция на водопроводни и канализационни мрежи и съоражения.
 Лидира ЕООД - Банево
Общо строителство на сгради и съоръжения.
 Лия-БВД ООД - Варна  Член на БСК
Строителство и строително-ремонтни дейности на промишлени и граждански обекти и сгради
 Лог-Сиберия ЕООД - София
Проектиране, търговия, монтаж, експлоатация, гаранционен и следгаранционен сервиз, изграждане, реконструкция и поддръжка на вътрешно-сградни, улични и, паркови и промишлени енергоефективни електрически и осветителни уредби, електрически инсталации и електрически мрежи.
 Лобут-АК Лобутов Конярски и сие СД - Самоков
Строителство на жилищни и офис сгради, туристически и промишлени обекти и подземна инфраструктура към тях. Изграждане и ремонт на електрически съоръжения и мрежи ниско, средно и високо напрежение (до 1000 V и над 1000V), в т. ч. подземни кабели, въздушни мрежи, подмяна на стълбове. Търговия с електрически материали.
 Инвент ЕООД - Пловдив [Несъстоятелност]
Промишлено строителство, монолитно строителство, производство и монтаж на метални конструкции.
 Козлодуй ООД - Бургас
Производство, монтаж и ремонт на енергетично оборудване, съоръжения и инсталации в нефтохимическата промишленост, метални конструкции и тръбопроводи.
 Лоранс ЕООД - Пловдив
Изпълнение на специализирани СМР – топлоизолации и хидроизолации. Нанасяне на антикорозионни, хидроизолационни, киселиноустойчиви и абразивоустойчиви покрития върху различни основи. Търговия с продукти и съоръжения за строителството и енергетиката.
 Корел ЕООД - София
Строително-монтажни работи. Изграждане и ремонт на промишлени, жилищни и обществени комплекси и сгради.
 Корект ООД - Враца  Член на БСК
Изпълнение на строителни и монтажни работи на промишлени, граждански и инфраструктурни обекти. Производство на бетон.
 Коректстрой ООД - Айтос
Изграждане, ремонт и реконструкция на водопроводни и канализационни мрежи, ремонт на пътни настилки, ремонт на сгради и съоръжения.
 Инком ПВ ООД - Ямбол  Член на БСК
Строителство на жилищни и промишлени сгради.
 КПН Консулт ООД - София
Проектиране, производство и монтаж на мебели. Гаранционно и извънгаранционно обслужване на мебели.
 Компания за енергийна ефективност ЕООД - София
Извършване на обследване за енергийна ефективност на сгради и съоръжения в експлоатация. Издаване на сертификати за проектни енергийни характеристики и енергийни характеристики на сгради и съоръжения в експлоатация. Извършване оценка на енергийните спестявания, изработка на инвестиционни проекти, надзор. Инженерингова дейност, включително проектиране и доставка на електрооборудване, монтаж, пуск, гаранционен и извънгаранционен сервиз.
 Компас Инженеринг ЕООД - Варна  Член на БСК
Строителство и ремонт на сгради.
 Комплектстрой ЕООД - Бургас  Член на БСК
Изграждане нс строителни обекти, производство на бетонни смеси, изделия и армировъчни заготовки
 Комос ООД - София  Член на БСК
Строително-монтажни работи, реконструкция и модернизация на машини и съоражения, изргаждане и сервиз на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации и дихателни апарати, компютърни и контролно-измервателни системи и автоматика.
 Инос 1 ООД - София
Строителство и ремонт на граждански и промишлени обекти. Строителство на обекти, използващи възобновяеми енергийни източници. Рекултивация на строителни площадки. Управление на проекти в строителството.
 Консорциум Елмонтажи ООД - Разбойна - Тщ
Управление на проекти в областта на проучвателни, проектантски и строителни дейности, инженерно-внедрителска дейност на ел. инсталации и ел. съоръжения. Търговия с ел. материали и оборудване.
 Консорциум Електроизграждане Варна ООД - Варна
Електроизграждане и управление на фирми за електроизграждане.
 Конструс ООД - Сливен [Несъстоятелност]  Член на БСК
Строителство на сгради и съоръжения. Строителни и ремонтни работи на сгради и съоръжения. Услуги с тежка строителна механизация.
 Контракт Сити ООД - София  Член на БСК
Стоителство на сгради с жилищен и смесен характер. Търговия с недвижими имоти.
 Импулс Ко ООД - София  Член на БСК
Строително-монтажни работи на електропроводни линии- високо, средно и ниско напрежение, подстанции и трафопостове, обследване, организиране и изпълнение на проучвателни, проектантски и консултантски дейности в областта на електроенергетиката.
 Импулс Е АД - Варна [Ликвидация]
Изграждане на вътрешни ел. инсталации, захранване на трафопостове и възлови станции, поддръжка на трафопостове.
 Комфорт ООД - Варна  Член на БСК
Строителство на сгради
 Копекс ЕООД - София
Изкопаване, натоварване, насипо образуване на земни маси, скални материали и въглища. Изграждане, реконструкция, текущ ремонт и зимно поддържане на пътища от РПИ и ОПИ. Рекултивация на терени. Изграждане на съоръжения за водоснабдяване и канализация.
 Кондор 4 ЕАД - София  Член на БСК
Промишлено, жилищно и гражданско строителство. Изграждане на ВиК инсталации.
 Кондор-Комерс ЕООД - Варна  Член на БСК
Извършване на строително – монтажни работи. Изработка и монтаж на блиндирани и МДФ врати, алуминиева и PVC дограма, корпусна мебел и метални изделия.
 Кондекс ЕООД - София  Член на БСК
Доставка, продажба, монтаж и сервиз на климатична и вентилационна техника.
 Инсталгруп ЕООД - Стара Загора  Член на БСК
Изграждане на външни водопроводи,канализации,помпени станции и ел.инсталации.
 ЛПСтрой ООД - София
Строителство, ремонт и реконструкция на жилищни сгради и съоражения.
 Инстрой ЕООД - Бургас  Член на БСК
Промишлено и гражданско строителство, ремонтно-възстановителна дейност, изграждане на инфраструктурни обекти.
 Имсти ЕООД - Ямбол  Член на БСК
Изграждане на битови и промишлени сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. Производство на стъклопакети.
 Костофф ЕООД - Добрич
Строителство и ремонт на сгради, прилежаща и благоустройствена инфраструктура и линейни обекти. Производство и монтаж на дограма.
 Кота 2001 ООД - София
Проектиране и строителство на сгради и съоръжения за обществено обслужване, жилищни и смесени сгради с високо застрояване, производствени сгради и съоръженията към тях, инфраструктурно строителство, строителство на хидротехнически съоръжения.
 Инфра Роудс ЕООД - София
 Инфрастрой инженеринг ООД - Ямбол
Ниско и високо строителство- ново строителство, основни ремонти и поддръжка.
 Инфрастройгруп ЕООД - Смолян  Член на БСК
Строителство
 ИНТИ ЕООД - Ботевград
Комплексно изграждане на сгради с жилищно, промишлено, административно и туристическо предназначение, реконструкции и ремонт
 Интис ООД - Русе  Член на БСК
Строителство на промишлени, общински и жилищни сгради, производство на бетонови смеси, циментови разтвори, мазилки и армировки.
 Информат ООД - Стара Загора  Член на БСК
Предприемаческа дейност. Комплексно строителство на сгради и съоръжения (промишлено и гражданско строителство) и прилежащата им инфраструктура. Извършване на реконструкция, основен и текущ ремонт на сгради и съоръжения. Инфраструктурни строежи.
 Интегрирани пътни системи АД - Скриняно [Несъстоятелност]  Член на БСК
Строителство на пътища, проводи, сгради и съоръжения; производство на асфалтови смеси; услуги със строителна механизация и транспорт.
 Интер 2004 ООД - София  Член на БСК
Строителство, поддръжка и реконструкция на сгради и прилежащата им инфраструктура.
 Интеркомплекс ООД - Пловдив
Комплексна инженерингова дейност в изграждане “до ключ” на електроенергийни обекти – средно и ниско напрежение. Производство, внос и дистрибуция на електроапаратура - средно и ниско напрежение.
 Интерпром ЕООД - София  Член на БСК
Изграждане, ремонт и реконструкция на сгради и инфраструктурни обекти, хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения и високоволтови далекопроводи.
 Интерстрой-Мк Инженеринг ООД - София
Строителство, ремонт и реконструкция на жилищни, обществени, административни, промишлени сгради, съоръжения и инфраструктурни обекти.
 Интертайм Континентал АД - София  Член на БСК
Инвестиции, строителство и продажба на жилищни, административни, търговски и промишлени обекти. Изграждане на инфраструктурни обекти.
 Инерт 94 ЕООД - София
Строителство и ремонт на строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения; Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническо строителство и опазване на околната среда; Строежи от енергийната инфраструктура; Преработка на инертни и скални материали.
 Инертстрой-Калето АД - Мездра  Член на БСК
Производство на инертни материали, бетонови разтвори, циментови замаски и бетонови изделия.
 Инекс монтажи ООД - София  Член на БСК
Проектиране, изграждане, монтаж и сервиз на климатични, вентилационни, отоплителни системи и производство на въздуховоди.
 Инж Стандарт ООД - София
Проектиране и изпълнение на железопътни и други инфраструктурни проекти. Ремонт и поддръжка на инфраструктурни обекти и отдаване под наем на строителна механизация.
 Инжстрой АД - Пловдив  Член на БСК
Изграждане на улици от републикански мащаб, реконструкция и модернизация на улици и улични съоръжения, производство и полагане на асфалтови смеси.
 Инжстрой Инвест АД - Пловдив
Изграждане, реконструкция и ремонт на пътища и пътни съоръжения, улици и улични съоръжения, включително и подземна инфраструктура, производство и полагане на асфалтови смеси.
 Инжстрой ЕООД - Плевен  Член на БСК
Ново строителство, реконструкция, рехабилитация и ремонт на ниско строителство и инженерингова инфраструктура, изграждане на пътища и улици, пътна настилка, тротоари, системи за водоснабдяване и канализация, газопроводи, производство и продажба на асфалт (битумна смес). Зимна поддръжка на пътищата и тротоарите. Предоставяне на услуги с оборудване и машини за пътно строителство и поддръжка.
 Инжстройинженеринг ЕООД - Варна  Член на БСК
Строителство на пътища, водоснабдителни и канализационни системи, изпълнение на инфраструктурни проекти. Транспортни услуги и услуги със строителна механизация.
 Индустриален център Тракия АД - Пловдив
Производство и продажба на бетонови изделия (тротоарни плочи, бордюри, коминни тела, пътни ивици), мозаечни стъпала, сухи строителни смеси (лепила и шпакловки).
 Кодем ООД - София
 Инженеринг Груп-04 ЕООД - София
Изграждане, ремонт и реконструкция на сгради и инфраструктурни обекти.
 ИСА ООД - Добрич
Комплексно строителство на обществени сгради, съоръжения и инфраструктура. Реставрация, рехабилитация, възстановяване и укрепване на паметници на културата с международно и национално значение.
 ИСА-2000 ЕООД - София  Член на БСК
 Иса-инженеринг ЕООД - София  Член на БСК
Строителство на сгради и съоръжения и линейни обекти
 ИСИ ЕООД - Ямбол
Производство на AL и PVC дограма.
 Иста Андреева ООД - София
Консултантска дейност, строителство и инженеринг, управление на проекти в областта на високо (промишлено и гражданско строителство), хидроенергийно строителство, водоснабдяване и канализация, пътища и съоръжения, системи за техническо водоснабдяване на промишлени и енергийни обекти, енергоспестяващи технологии, управление на води и производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници.
 Ита Ком ООД - София
Проектиране, производство, доставка, СМР, монтаж и сервиз на абонатни станции.
 Ита Инженеринг ООД - София
Проектиране, доставка, монтаж и обслужване на цифрови комуникационни системи. Елементи за телекомуникационно оборудване, системи за автоматизация системи за сигурност
 ИТА Трейд ООД - София
Проектиране, доставка, монтаж и обслужване на цифрови комуникационни системи. Елементи за телекомуникационно оборудване, конферентни и преводачески системи за сигурност
 Лукс инвест ЕООД - Габрово
Строителство, модернизация и реконструкция на административни, жилищни, промишлени и инфраструктурни обекти.
 Кутянов Строй ЕООД - София [Несъстоятелност]  Член на БСК
Строителство и търговия със строителни материали.
 Кърти Дум ЕООД - София
Строителство на нискоетажни постройки, ремонтно – конструктивни дейности, събаряне къртене
 Керванстрой ЕООД - София  Член на БСК
Ремонт и строителство на жилищни, промишлени, административни сгради и строителни съоръжения.
 Кей Ти Джи Билдинг Груп ЕООД - София
Административно, промишлено и жилищно строителство.
 Кейбилд ЕАД - София [Несъстоятелност]  Член на БСК
Строителство в областта на: жилищни и обществени сгради, инфраструктурни обекти, укрепителни и възстановителни мероприятия на съществуващи съоръжения и изграждане на нови, хидротехническо строителство, хидромелиоративно строителство, ремонтни дейности.
 Лео Комерс ЕООД - Хасково
Производство и монтаж на алуминиева, PVC и дърво с алуминий дограма; сухо строителство.
 Леополд Джордан ООД - Пловдив
Изграждане, ремонт и поддържане на електрически инсталации.
 Кеди ЕООД - Бургас
Производство на стъклопакети за строителството и бита.
 Идеал-Хасан Юсеинов ЕТ - Велико Търново  Член на БСК
Строителство, строително ремонтни дейности, изграждане на ел. инсталации, хидроизолации, бояджийски и тенекеджийски работи, саниране на сгради.
 Лювик ООД - Пловдив
Изграждане на ВиК инсталации и мрежи.Изграждане на инсталации за пожарогасене и спринклерни инсталации.
 Люко К ООД - София  Член на БСК
Инвестиционни и инженерингови дейности, строително-монтажни работи, инфраструктурно строителство, реставрационни и ремонтни дейности, производство и монтаж на алуминиева и PVC дограма.
 М & С Бетон АД - Бургас
Производство на бетонови разтвори.
 М.К.Г. АД - София
Инженерингови и консултантски услуги в областта на строителството. Строителна, предприемаческа и търговска дейност в гражданското строителство.
 М.Н.Строй ООД - Дългопол  Член на БСК
Строителство и ремонт на сгради. Изграждане на ВиК съоръжения. Ремонт на пътни настилки.
 Мб-2001 ЕООД - София
Жилищно, индустриално и инфраструктурно строителство. Системи за водоснабдяване и канализация. Строителни ремонти и реконструкция. Производство на дограма.
 НВГ Груп ЕООД - София  Член на БСК
СМР, инженеринг и производство на AL, PVC дограма и окачени фасади.
 Мавимекс АД - София
Планиране, строителство, ремонт и текущо поддържане на железни и шосейни пътища и съоръжения по тях. Ремонт и поддръжка на лека и тежка механизация за строителство на железни и шосейни пътища
 Навимекс ЕООД - София
 Маркан Ов и К ООД - Самоков
Проектиране, изграждане и поддръжка на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации.
 Маркан ЕООД - Самоков
Изграждане на обществени, жилищни и промишлени сгради и комплекси.
 Мармодом ООД - Варна
Доставка, съхранение и продажба на скално - облицовъчни материали. Обработка, монтаж и продажба на изделия от скално - облицовъчни материали. Внос, съхранение и продажба на горивни камери, изолации, димоотводни тръби, аксесоари и консумативи за камини. Цялостен инженеринг в областта на отопление с камини. Изработка и монтаж на облицовки за камини.
 Мармет АД - София  Член на БСК
Проектиране, строителство, монтаж, поддръжка и ремонт на мрежи и съоръжения в сферата на телекомуникациите (конвенционални, радиорелейни и оптични), електрификация на железопътен и градски транспорт. Изграждане, поддръжка и ремонт на водоснабдителни и канализационни системи. Рехабилитация на обществени сгради.
 Марстрой ООД - Варна
Строителство
 Марсен ООД - Плевен  Член на БСК
Строително-монтажна и строително-ремонтна дейност, производство на арматурни детайли.
 Мартинов Клима ЕООД - Бургас
Инжинеринг и производство на отоплителни, вентилационни и климатични системи.
 Партньори А. Т. ЕООД - Карнобат
Строително монтажни работи – Първа група строежи от III до V категория.
 Мартек ООД - София
Проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на технически системи за пожароизвестяване, пожарогасене, комплексни системи за сигурност на сгради и прилежащите им площи; дистрибуция; проектиране, доставка и асемблиране на екранирани помещения; доставка и монтаж на подвижно обзавеждане на обекти до ключ.
 Марчо Марков ЕТ - Смолян
Разработване и производство на бетонови смеси. Производство на бетонови изделия. Производство, монтаж и сервиз на алуминиева и PVC дограма.
 Марчела - 90 - Златко Марчев ЕТ - Хасково
Строително-монтажни и ремонтни работи (промишлено и гражданско строителство, инфраструктурно строителство на водопроводи и канализация, хидротехническо строителство и метални изделия). Производство и транспорт та бетонови и варови разтвори. Предоставяне на услуги чрез строителна механизация. Производство и търговия с бетонови изделия.
 Марчела 90 ООД - Хасково  Член на БСК
Стоителство (инфраструктурното строителство на водопроводи и канализация, хидротехническо строителство и метални изделия); Производство и транспорт на бетонови и варови разтвори; Предоставяне на услуги чрез строителна механизация; Производство и търговия с бетонови изделия.
 Майнинг София ООД - София
Проектиране, доставка, изграждане и сервиз на системи за сигурност, безопасност, видеонаблюдение, пожароизвестяване, контрол на достъп и работно време и паркинг системи.
 Макос ООД - Боян-Ботево  Член на БСК
Строителство на жилищни и нежилищни сгради; Строителство на хидротехнически съоръжения; Строителство на преносни и разпределителни проводи и мрежи; Производство на бетонни изделия и декоративни строителни материали.
 Мактер Консулт ЕООД - София  Член на БСК
проектантска и консултантска дейност в строителството. строителство. строителен надзор
 ПГС 96 ООД - Русе  Член на БСК
Строителство и възстановяване на сгради.
 Масив 4 ООД - Раковски
Промишлено, гражданско и инфраструктурно строителство.
 Мастер Консулт ЕООД - София
Комплексно строителство на сгради и съоръжения (промишлено и гражданско строителство), обществени обекти и прилежащата им инфраструктура. Инженерингова дейност. Извършване на основен и текущ ремонт на сгради и съоръжения. Предприемаческа дейност.
 Мастер проджект ЕООД - Пловдив
Производство и монтаж на строителни метални конструкции.
 Мастерс ООД - Берковица
Производство и монтаж на PVC, алуминиеви прозорци и врати и окачени фасади.
 Нафтекс Инженеринг АД - София [Несъстоятелност]
Комплексно инженерингово проучване, проектиране и изпълнение на строителни обекти и инвестиционни консултации.
 Пауер Инженеринг ЕООД - Плевен
Електромонтажна и ремонтна дейност – ниско и средно напрежение.
 Овергаз Инженеринг АД - Ямбол  Член на БСК
Управление на проекти, консултиране, супервизия, проектиране, доставка, строителство, инсталиране и въвеждане в експлоатация на тръбопроводи за газ, нефт, нефтопродукти, водопроводи, канализационни и отоплителни системи и съпътстващи съоръжения. Проектиране, производство, инсталиране и въвеждане в експлоатация на газоизмервателни и регулаторни станции. Доставка на материали и оборудване за изброените системи.
 Овека 92 ЕООД - София
Проектиране и изграждане на отоплителни, климатични, вентилационни, водопроводни, канализационни, газови и слънчеви инсталации
 Надин Желязков ЕООД - Белослав  Член на БСК
Строителство и ремонт на водопроводи, канализации, газопроводи, пътно строителство, строителство на обществени сгради
 Надежда 2002 АД - София [Несъстоятелност]
Производство на асфалтови смеси.
 Практик ЕООД - Силистра
Строителство, строително монтажни и ремонтни дейности. Изграждане, ремонт и поддръжка на съоръжения с повишена опасност. Продажба и ремонт на металорежещи и ел. инструменти и машини. Изработка и монтаж на метални изделия и конструкции.
 Орлица 6 ООД - Смолян  Член на БСК
Производство, продажба и поставяне на скално-облицовъчни материали.
 Прима Виста П ООД - Баново
Изкопни работи и разрушаване на сгради със строителна механизация. Добив и транспорт на суровини за циментово производство.
 Прис ООД - Шумен  Член на БСК
Високо строителство.
 Приста Корект ЕООД - София
Промишлено и гражданско строителство, изграждане на инфраструктурни обекти.
 Ористе Добрич ООД - Добрич  Член на БСК
Проектиране, производство и монтаж на PVC и AI дограма, стъклопакети, окачени фасади, противонасекомни мрежи, щори и парапети.
 Проксимус Инженеринг ЕООД - Варна
Внос, дистрибуция, инженерингова дейност, проектиране и сервиз на климатични, отоплителни инсталации, оборудване и инсталации за производство на битова гореща вода и пестене на енергия.
 Промишлено и гражданско строителство ООД - Варна  Член на БСК
Общо строителство на сгради и съоръжения.
 Пропърти камп АД - София [Производство по несъстоятелност]  Член на БСК
Строителство, ремонт и реконструкция на жилищни, обществени, административни, промишлени сгради и инфраструктурни обекти.
 Променергомонтаж АД - Пловдив  Член на БСК
Извършване на строително-монтажни работи в промишленото и гражданското строителство и изграждане на инфраструктурни обекти. Изграждане на промишлени технологични системи. Производство и монтаж на метални конструкции и изделия, монтаж на тръбопроводи,. Главен изпълнител на проекти „под ключ“, строително-монтажни дейности при изпълнение на проекти от високо строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни и съобщителни мрежи и съоръжения, проекти свързани с опазване на околната среда, проекти от транспортната инфраструктура, проекти от енергийната инфраструктура, проекти от благоустройствената инфраструктура в това число водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения, хидротехническо строителство. Реконструкция, рехабилитация и/или реставрация на обекти паметници на културата, или еквивалентни. Търговска дейност по предмета на дейността.
 Прометей ДД ООД - София  Член на БСК
Управление на проекти в областта на строителството. Предоставяне на туристически услуги като туроператор и туристически агент.
 Протех АД АД - София  Член на БСК
Разработка, доставка, монтаж, запуск и поддръжка на висококачествени охранителни и контроли системи, електрически и електромеханични сградни системи.
 Проектстрой-Петър Петров ЕТ - Габрово  Член на БСК
Жилищно, административно и промишлено строителство, производство на бетонни смеси и варови разтвори, PVC и алуминиева дограма.
 Проджект Билдинг Ъф Транспорт Системс АД - София
Проектиране и изграждане на контактно-кабелна мрежа и релсов път. Проектиране и изграждане на ел. инсталации и мрежи за средно и ниско напрежение.
 Оре 3 АД - София
Производство на асфалтови смеси. Строителство.
 Мив Инженеринг ООД - София
Проектиране, изграждане и поддръжка на ел. с-ми.
 Миг Инженеринг ЕООД - Пловдив  Член на БСК
Строителство на жилищни и промишлени сгради, ОВК, ВиК и ел. инсталации.
 Плана-Инженеринг ООД - Варна  Член на БСК
Строителство и търговия със строителни материали. Доставка и монтаж на подови настилки и аксесоари, гаражни, специализирани врати. Товаро-разтоварни рампи
 Планекс Инвест ООД - Варна
Проектиране. Управление на строителството и инвеститорски контрол. Продажба и управление на имоти.
 Планекс Норд ООД - Варна
Цялостно строителство на жилищни, обществени и промишлени сгради. Строителство на граждански инженерни проекти.
 Планекс ЕООД - Варна  Член на БСК
Комплексно строителство на сгради. Производство на арматурни заготовки. Производство на бетонови разтвори. Строителни услуги.
 Нивел ООД - София  Член на БСК
Строителство, ремонт и реконструкция на жилищни, обществени и промишлени сгради. Реставрация и консервация на сгради.
 Мирикал ЕООД - Нови Искър
Строителство и ремонт на сгради, ВИК мрежи, прилежащи съоръжения и инфраструктура
 Пиринстройинженеринг ЕАД - Благоевград  Член на БСК
Строителство и ремонт на инфраструктурни обекти; Строително-монтажни работи; Производство на асфалтови смеси; Производство на инертни материали.
 Пирс Д ООД - Пловдив  Член на БСК
Комплексен инженеринг в строителството: главен изпълнител на проекти за изграждане на промишлени, жилищни и обществени комплекси и сгради.
 Мирса-93 - Цветан Асенов ЕТ - София  Член на БСК
Проектиране, инженеринг и строителство на жилищни, обществени, промишлени и еко обекти и прилежаща инфраструктура. Изграждане на преносни и разпределителни проводи и мрежи, хидротехнически съоръжения и ВиК инсталации. Услуги със строителна механизация.
 Миртал ЕООД - София [Производство по несъстоятелност]
Проучване, строително-монтажни работи, комплексен инженеринг, инвеститорска дейност и продажби в областта на строителството.
 Мирекс 21 ООД - Русе
Извършване на строително-монтажни работи на газопроводи, тръбопроводи и инсталации, съдове под налягане, котелни инсталации, производство и монтаж на метални конструкции, ремонт и поддържане на кранови конструкции.
 Пирдопинвест ЕООД - Пирдоп
Строителство и ремонт на промишлени, жилищни и обществени сгради и съоръжения.
 Ник-Инженеринг ЕООД - София  Член на БСК
Строителство на жилищни, обществени и промишлени сгради и прилежащата им инфраструктура. Изпълнение на инфраструктурни обекти. Строителни ремонти.
 Ники-58-Вълчи дол ЕООД - Вълчи дол  Член на БСК
Строителство и строително-монтажни работи на сгради, изпълнение на инженерни проекти
 Никмар Кънстракшън ЕООД - Петрич
Проектиране и строителство в обхват: Строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни и съобщителни мрежи и съоръжения; строителство на сгради за развлечения и спорт, комплексно изграждане на сгради със спортно предназначение, спортни комплекси и спортни зали. Строежи от транспортната инфраструктура; изграждане, основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на улици и съоръжения към тях; изграждане, основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на зелени площи, паркове, градини, места за отдих, пешеходни зони и алеи. Строежи от енергийната инфраструктура. Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда. Продажба на строителни материали. Проектиране и изграждане на пречиствателни съоръжения за отпадни води и ВиК системи.
 Никола Кочовски-Гарант ЕТ - Пловдив
Производство на тръби от неръждаема стомана, чрез електро-дъгова заварка в защитна среда без добавки, с диаметър 1-4", профили и изделия от тях. Изпълнение на строително монтажни работи (сглобяеми конструкции и монолитно строителство), инсталации - ниско и високо напрежение, отоплителни и вентилационни системи, машинен монтаж.
 Николи М ЕООД - София
Избор на терени за ново строителство, изграждане на жилищни сгради, ремонтни и довършителни работи и продажба на жилища.
 Ником - 64 ЕООД - Стара Загора
Изработване и монтаж на алуминиева дограма. Строителство на промишлени и граждански обекти.
 Никон ЕООД - Стара Загора  Член на БСК
Предприемаческа дейност с недвижими имоти и строителство. Комплексно проектиране и строителство на нови обекти, реконструкция, основен ремонт, реставрация, адаптация, експониране и консервация на сгради и съоръжения. Проектиране и изграждане на елементи и съоръжения за енергийна ефективност. Конструкции и довършителни работи на сгради и съоръжения (промишлено и гражданско строителство) и прилежащата им инфраструктура. Инфраструктурно строителство. Търговия със строителни материали. Проектиране и производство на метални конструкции, дървени конструкции и корпусна мебел, на PVC и AL дограма и всички видове остъклявания. Заготовка, доставка и монтаж на армировка за стоманобетонови конструкции.
 Никс 2002 ЕООД - Русе
 Микс Констръкшън ООД - София  Член на БСК
Инженерингова дейност, консултантска и изпълнителска дейност в областта на строителството и реконструкцията на обществени, промишлени и жилищни сгради.
 Микс ПС ООД - София  Член на БСК
Инженерингова дейност, консултантска и изпълнителска дейност в областта на строителството и реконструкцията на обществени, промишлени и жилищни сгради.
 Никстрой 2001 ЕООД - София [Ликвидация]
Строителство и ремонтни дейности.
 Милепрес Славчев ООД - Ловеч  Член на БСК
Строителство на жилищни и административни сгради.
 Милдекс проект ООД - София  Член на БСК
Строителство на жилищни и обществени сгради и довършителни работи.
 Мим - Вандев 1991 ЕООД - Бургас
Изграждане, ремонт и реконструкция на обекти.
 МИП 91 АД - Шумен
Производство на метални конструкции, в т.ч.: стоманено-решетъчни стълбове (СРС) и конзоли за въздушни електропроводи за средно и високо напрежение (СН и ВП).
 МИП ООД - Варна  Член на БСК
Изграждане на Ел., ВиК, ОВК инсталации, газови инсталации и строителни дейности свързани с тях. Производство на ел. табла за ниско напрежение и елементи за корониращи електроди.
 Мим-Вандева - Мара Желязкова ЕТ - Бургас
Изграждане, ремонт и реконструкция на обекти.
 Пимо СВ ООД - Пазарджик  Член на БСК
Високо строителство и строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническо строителство,строежи от транспортната инфраструктура и отделни видове строително-монтажни работи.
 Минно-строителна компания ЕООД - София
Проектиране и изпълнение на подземно, тунелно, хидротехническо и високо строителство, инфраструктурни и инженерно-технически проекти (свлачища, сметища, тръбопроводи и пречиствателни станции).
 Минстрой Марица Изток АД - Раднево  Член на БСК
Монтаж и ремонт на тежки минни машини и съоръжения с повишена опасност
 Нифе ЕООД - Враца  Член на БСК
Извършване на строителни услуги
 Нитекс Импорт Експорт ЕООД - Перник
Високо строителство и прилежаща инфраструктура.
 Мидия АД - Бургас  Член на БСК
Строителство и изграждане на обществени, жилищни, промишлени сгради и съоръжения, ваканционни и курортни селища, аквапаркове и места за развлечения. Ремонтни работи, модернизация и пускане в експлоатация на сгради и съоръжения.
 ММ Конструкции АД - София
Инженеринг, проектиране, строителство и гаранционно обслужване на промишлени, граждански и инфраструктурни обекти.
 Опал 94 АД - Враца  Член на БСК
Ново строителство, реконструкция и ремонт. Заготовка и монтаж на метални конструкции и армировъчни изделия. Тенекеджийски услуги.
 Нови технологии на България АД - София
Проектиране, строителство, реконструкция и ремонт на пътища, улици, алеи, паркинги и площадки, химическа и циментова стабилизация на пътна и земна основа.
 Новел М ЕООД - София  Член на БСК
Проектиране, строителство и ремонт на обществени, жилищни сгради и инфраструктурни обекти.
 Полигон ЕООД - София
Строителство и ремонтни строителни дейности. Производство и монтаж на пластмасова дограма.
 Омикрон АД - София  Член на БСК
Предприемаческа и инженерингова дейност в инвестиционния процес за изпълнение на технологични, строителни, екологични и инфраструктурни проекти.
 Опико ЕООД - София
Проектиране и изолиране на електроинсталации и производство на електротабла и токозахранваки устройства.
 Полис Констракшън АД - Пазарджик
Инженерингова дейност, проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строителни обекти, включително инфраструктурни (телекомуникационни, търговски и индустриални) и извършване на свързаните с тях дейности. Дейности по гаранционна и извънгаранционна поддръжка
 Полисстрой ЕООД - Ямбол  Член на БСК
Строителство, реконструкция, саниране и ремонт на сгради в промишлено и гражданско строителство, изграждане на инфраструктyрни обекти.
 Молстрой-Кадир Моллов ЕТ - Чепинци - См
Гражданско, промишлено и жилищно строителство. Строително ремонтни работи.
 Монимекс ЕООД - София  Член на БСК
Строителство и ремонт на жилищни и промишлени сгради и съоръжения и прилежащата им инфраструктура. Изграждане на пречиствателни станции и външни ВиК мрежи.
 Нониус НТ ООД - Бургас
Строителство, ремонт и реконструкция на промишлени и граждански сгради, включително: ВиК инсталации и канализационни системи, електрически мрежи, прилежащи обекти /улици, тротоари, паркинги, вертикална планировка/.
 Монолит 21 Андонов и Захаров ООД - Сандански  Член на БСК
Строителство на жилищни сгради, обществени и промишлени сгради, строителни разтвори.
 Монолит АД - Хасково  Член на БСК
Проектиране на инфраструктурни, граждански и индустриални обекти.
 Монолит ООД - Плевен  Член на БСК
Гражданско и промишлено строителство, управление на инвестиционни проекти в строителството.
 Монолит ООД - Сливен  Член на БСК
Строителство и ремонт на сгради и съоръжения за обществено обслужване, производствени и жилищни сгради, инженерна и транспортна инфраструктура, благоустрояване.
 Монолит ООД - Добрич  Член на БСК
Ниско и високо строителство и ремонт, строителни услуги, изпълнение на електроинсталации, инсталации за водоснабдяване и канализация, отопление и вентилация.
 Монолит София АД - София
Проучване, проектиране и градоустройство; строителство и въвеждане в експлоатация на жилищни, обществени, промишлени, енергийни и нфраструктурни сгради и съоръжения. Проучване, проектиране, строителство, ремонт и рехабилитация на железопътна и пътна инфраструктура (железопътни и трамвайни линии, стоманобетонни и стоманени мостове, тунели, метрополитен, пътища и други съоръжения). Строителство на газопроводи, пречиствателни и хидромелиоративни съоръжения. Производство на инертни материали, бетонни и стоманобетонни елементи, метални конструкции, арматурни заготовки. Услуги със строителна механизация.
 Монолит Т ООД - Трявна  Член на БСК
Ниско и високо строителство. Производство на бетонови и варови разтвори. Продажба на суровини и материали за строителството. Зимно поддържане на улици и пътища. Услуги със строителна техника и механизация.
 Монолит-Инвест-99 ЕООД - Смолян
Строителни услуги
 Монолитно Строителство ЕООД - София
Високо и ниско строителство, строително-монтажни и строително-ремонтни работи.
 Понсстройинженеринг АД - София  Член на БСК
Проектиране, строителство, реконструкция, рехабилитация, ремонт и поддръжка на инфраструктурни обекти и обекти на промишлено и гражданско строителство.
 Монтаж строителни конструкции АД - София  Член на БСК
Производство, монтаж, заваряване и логистика на метални и стоманобетонни конструкции, изпълнение на топлоизолирани покривни и фасадни обшивки, забивни пилоти и полагане на антикорозионна и противопожарна защита.
 Монтажи Варна АД - Варна  Член на БСК
Проектиране, строителство, изработка, монатж и ремонт на метални конструкции, машини и съоръжения, тръбопроводи, газови инсталации, съоръжения под налягане, подемна техника, КИП и А и електромонтажна дейност.
 Монтажи ЕАД - София  Член на БСК
Управление на проекти за проектиране и изграждане на механомонтажни, електромонтажни, КИП и А обекти. Рехабилитация и въвеждане в експлоатация на промишлени, обществени и инфраструктурни обекти. Монтаж на машини и съоръжения, КИП и А оборудване и електромонтаж. Производство и монтаж метални конструкции и въздуховоди, оборудване за отопление, вентилация, и климатизация.
 ММС Инк ЕООД - Варна
Доставка, монтаж, шеф-монтаж и поддръжка на климатична, вентилационна, соларна и отоплителна техника и водопроводни системи. CAD инженеринг и реинженеринг в областта на отопление, вентилация и климатизация /ОВК/, соларна техника и водопроводни системи.
 ММС Проект ООД - Варна
CAD инженеринг и реинженеринг в областта на отопление, вентилация и климатизация /ОВК/, соларна техника и водопроводни системи.
 Мостстрой АД - София [Несъстоятелност]  Член на БСК
Строеж на мостове
 ПМУ АД - София  Член на БСК
Производство, монтаж и ремонт на машини, метални конструкции, съоръжения под налягане, електрически, отоплителни и хладилни системи и апарати, обучение.производство и монтаж на PVC и алуминиеви системи за прозорци и врати.
 ПМУ Плевен ООД - Плевен  Член на БСК
Участие в реконструкция и модернизация, монтаж и ремонт на технологично оборудване, подемни съоръжения, метални конструкции газови и електрическо инсталации, съдове под налягане.
 ПМУ София 98 ООД - София
Машинен и електро монтаж, ремонт и поддържане на метални конструкции, тръбопроводи, технологични, отоплителни и подемно-транспортни съоръжения и инсталации, трафопостове, дялово разпределение и топлинна енергия.
 Онтарио Спорт ЕООД - София
Изграждане, монтаж, реконструкция, гаранционно и извънгаранционно обслужване на спортни настилки, площадки и прилежащото спортно оборудване.
 Мотив 1 ЕООД - София
Високо строителство и прилежаща инфраструктура, благоустройствена инфраструктура и хидротехническо строителство.
 Омегабилд ЕООД - София
Строителство на жилищни, хотелски, административни сгради, промишлени и инфраструктурни обекти.
 Подем ЕООД - Пловдив  Член на БСК
Проектиране и строителство на сгради и съоръжения и прилежащата им инфраструктура от І, ІІ, ІІІ, ІV и V групи съгласно централния професионален регистър на КСБ. Строително предприемачество, придобиване, изграждане, продажба и отдаване под наем на недвижими имоти.
 Поддържане пътни съоръжения ООД - София
Изграждане, ремонт и поддръжка на транспортни съоръжения.
 ПСК Тера Строй Инвест Стара Загора АД - Стара Загора [Несъстоятелност]
Строителство на пътища и сгради.
 ПСК Детелина ЕООД - Хасково  Член на БСК
Строителство и ремонт на сгради, съоръжения, хидростроителство, изграждане на В и К инсталации, производство на инертни материали и асфалт, зимно почистване и поддържане на пътища и улици.
 ПСТ Груп ЕАД - София  Член на БСК
 Осъм Инженеринг АД - Ловеч  Член на БСК
Производство на бетон, варови разтвори, бетонови изделия и елементи, строително-монтажни работи,услуги със строителна механизация.
 ПТ Билд ЕООД - Трявна
Строителство на жилищни, хотелски и административни сгради
 МТМ ЕООД - Варна
Търговия със строителни и индустриални материали и машини, търговия с корабни части и консумативи, доставка на индустриални и корабни бои, антикорозионни и противопожарни покрития, строителни ремонти – полагане и шлайфане на бетони, доставка и полагане на подови настилки;стенни покрития; топло и хидроизолации; полиране на бетонови и естествени подови настилки
 ПТС Строй ЕООД - София
Строително монтажни и строително ремонтни работи на сгради и съоръжения, и прилежащата им инфраструктура. Изграждане и реализация на инфраструктурни проекти – пътища, канализации, водопровод, пътни съоръжения и инженерна инфраструктура. Озеленяване, ландшафтна архитектура и изкопни дейности.
 Мухтаров ООД - Варна
Производство и монтаж на отоплителни, вентилационни и климатични системи.Производство и монтаж на покривни профили от ламарина.
 Път 2004 ООД - Бургас  Член на БСК
Производство и полагане на асфалтобетонови смеси, ремонт и изграждане на пътища.Производство на инертни материали.
 Път консулт ООД - Разград
Строителство, ремонт и зимно поддържане на пътища и улици. Полагане на хоризонтална пътна маркировка.
 Пътинженеринг АД - Русе  Член на БСК
Строителство и ремонт на пътища и пътни съоръжения. Производство на инертни материали и продукти от тях. Услуги със строителна и друга техника.
 Пътинженеринг М АД - Монтана  Член на БСК
Изпълнение на инфраструктурно строителство, ремонт, рехабилитация и поддържане на пътища и магистрали, мостове и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите около тях. Хидротехническо строителство. Изграждане и поддържане на водопроводни и канализационни мрежи; Пречиствателни станции за питейни и отпадни води и съоръжения, помпени станции, безтраншейно полагане на тръби. Изграждане на газопреносни мрежи; кабелни и осветителни, електрически и телекомуникационни мрежи и системи. Промишлено и гражданско строителство. Производство и продажба на инертни материали. Производство и продажба на асфалтобетонови смеси. Всички видове услуги със строителна техника и автотранспорт.
 Пътинженерингстрой Т ЕАД - Търговище  Член на БСК
Строителство, ремонт и поддръжка на пътища. Производство на инертни материали за пътно и високо строителство, асфалтови и бетонови смеси и битумни емулсии.
 Пътища АД - Пазарджик  Член на БСК
Строителство, ремонт и поддръжка на пътища и пътни съоръжения, изграждане на инфраструктурни обекти. Производство и продажби на строителни материали. Услуги със строителен транспорт и механизация. Лабораторни изпитвания в пътното строителство.
 Пътища АД - Шумен  Член на БСК
Строителство, ремонт, зимно и лятно поддържане на пътища, пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите около тях. Производство на асфалтови и бетонови смеси, циметови разтвори, инертни материали и изделия от тях. Изграждане на ВиК и канализационни системи.
 Пътища и мостове ЕООД - Варна  Член на БСК
Строителство, реконструкция, ремонт и поддържане на пътища, пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите около тях, производство на инертни материали и изделия от тях, производство на бетонови изделия, стопанисване, обслужване и ремонт на всякакъв вид строителна техника и извършване на услуги; превоз ха товари
 Пътища и съоръжения ЕАД - София
Проектиране, изграждане и ремонт на пътища и съоръжения. Производство на асфалтови смеси.
 Пътища Пловдив АД - Пловдив  Член на БСК
Строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктура; производство и продажба на инертни материали и трошен пясък, на асфалтови смеси, битумни емулсии и активирано каменно брашно; услуги със строителна техника и автотранспорт; производство на светлоотразителни пътни знаци и изпълнение на вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка; проектантска, инвестиционна и инженерингова дейност; консултантски услуги; търговска дейност в страната и в чужбина.
 Пътища ООД - Велико Търново
Инженеринг, строителство, ремонт и поддържане на улици, пътища и пътни съоръжения, услуги с машини за пътно строителство и транспорт.
 Пътни строежи - Габрово ЕООД - Габрово  Член на БСК
Строителство
 Пътни строежи-Велико Търново АД - Велико Търново  Член на БСК
Добив на трошенокаменни инертни материали и производство на асфалтови смеси. Строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения. Зимно поддържане на пътища.
 Пътно поддържане - Харманли ЕООД - Харманли  Член на БСК
Текущ ремонт и поддържане на пътища, пътни принадлежности , пътни съоръжения, градски и общински пътни комуникации. - Зимна поддържане на пътища.
 Пътно поддържане Сандански ЕООД - Сандански  Член на БСК
Строителство и поддръжка на пътища. Общо строителство на сгради и съоръжения.
 Пътно Поддържане Стара Загора ЕООД - Стара Загора
Текущ ремонт и зимно поддържане на пътища, полагане на пътна маркировка и поставяне на пътни знаци, строителство на елементи на пътя.
 Пътно поддържане ЕООД - Кърджали  Член на БСК
Поддръжка, ремонт и строителство на пътища, сгради, инфраструктура и извършване на услуги със специализирана техника
 Пътно поддържане-Нови Пазар ООД - Нови пазар  Член на БСК
Текущ ремонт и зимно поддържане на пътища, принадлежности и пътни съоръжения, услуги със строителна и др. техника.
 Пътно поддържане-Сливен ЕООД - София
Строителство, ремонт и поддръжка на обекти от: транспортната инфраструктура - пътища, мостове и пътни съоръжения, благоустройствената и енергийната инфраструктура, хидротехническо строителство и опазване на околната среда, високото строителство и прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения. Зимно поддържане на пътища. Производство и продажба на инертни материали и асфалтови смеси.
 Пътно строителна компания Ес Би Ес АД - Стара Загора  Член на БСК
Строителство,рехабилицатия, ремонт и поддръжка на улици, пътища, автомагистрали, писти за излитане и кацане, пътеки за рулиране и местостоянки на летища и свързаната с тях инженерна инфраструктура - водопроводи, канализация, кабелни мрежи и принадлежности. Полагане на хоризонтална маркировка и пътни знаци.Производство и реализация на инертни материали, асфалтови смеси и битумни емулсии. Зимно поддържане и снегопочистване на пътищата от републиканската и общинската пътна мрежа.
 Пътно строителство АД - Разград  Член на БСК
Строителство и ремонт на пътища и улици. Производство на асфалтови смеси, бетон и бетонови изделия.
 Пътно строителство АД - Добрич  Член на БСК
Строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите около тях, производство на всички видове строителни и инертни материали и изделия от тях, научна-изследователска, проектантска, инвеститорска, инженерингова и търговска дейност в страната и в чужбина.
 Пътперфект Т ЕАД - Силистра  Член на БСК
Строителство, ремонт и поддържане на обекти от транспортната инфраструктура: пътища, магистрали и ж.п. линии; обекти от хидротехническата и енергийната инфраструктура: водопроводи и канализации.
 Пътперфект ЕАД - София
Комуникационно проектиране, строителство и поддържане на пътища.
 Пътстрой Пътища ЕООД - Пловдив
Проектиране, Рехабилитация, Изграждане и ремонт на пътища от Републиканската пътна мрежа.
 Пътстрой 92 АД - София  Член на БСК
Строителство, рехабилитация, ремонт и поддържане на пътища, автомагистрали, пътни съоръжения, градски улици и комуникации. Производство на асфалтови смеси, бетони, бетонови изделия, битумна емулсия и строителни материали. Проектиране, инженеринг, консултантска и търговска дейност.
 Пътстрой Варна ЕООД - Варна  Член на БСК
Строителство и поддръжка на сгради, пътища, пътни съоръжения и инфраструктура, изграждане на хидротехнически съоръжения - диги, сгруоотвали, подпорни стени. Рехабилитация, изграждане и поддръжка на ВиК, топлопроводни и електрически мрежи и съоръжения. Управление на проекти в областта на изграждане, рехабилитация и поддръжка на газопреносни мрежи. Проектиране на водопроводи и канализация.
 Пътстрой Бургас ЕООД - Бургас
Строителство, ремонт, поддържане на пътища, пътни обекти , пътни принадлежности, пътни съоръжения, градски и общински комуникации и инфраструктурите около тях. Зимно поддържане на пътища. Производство на асфалтови смеси.
 Пътстрой ООД - Пазарджик
Всички видове пътно-строителни работи: направа на пътища, улици, площадки (земни работи, пътни работи, отводнителни работи и съоръжения, асфалтови работи, сигнализация и маркировка, озеленяване), улични водопроводни и канализационни работи
 Пътстрой ООД - Стара Загора
Строителство и ремонт на пътища, пътни съоръжения и пътна инфраструктура
 Пътстройинженеринг АД - Враца  Член на БСК
Изпълнение на инфраструктурно строителство, ремонт, рехабилитация и поддържане на пътища и магистрали, мостове и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите около тях. Хидротехническо строителство. Изграждане и поддържане на водопроводни и канализационни мрежи; Пречиствателни станции за питейни и отпадни води и съоръжения, помпени станции, безтраншейно полагане на тръби. Изграждане на газопреносни мрежи; кабелни и осветителни, електрически и телекомуникационни мрежи и системи. Промишлено и гражданско строителство. Производство и продажба на инертни материали. Производство и продажба на асфалтобетонови смеси. Всички видове услуги със строителна техника и автотранспорт.
 Пътстройинженеринг АД - Груево  Член на БСК
ПроизвоПроизводство на асфалтови и бетонови смеси, инертни материали, облицовъчни плочи. Проектиране, строителство, ремонт и поддръжка на пътища, пътни съоръжения, благоустрояване и инфраструктура. Зимно поддържане на пътища. Услуги със строително и транспортно оборудване.
 Пътстроймонтаж ООД - Силистра  Член на БСК
Проектиране, строителство, реконструкция, ремонт и поддръжка на улици, пътища и пътни съоръжения; строителство, реконструкция, ремонт и поддръжка на дъждоприемна канализация; производство и продажба на асфалтобетонни смеси; добив, преработка и продажба на камък и каменни фракции; услуги със специализирани пътно-строителни и транспортни машини.
 Мега Ел ЕООД - Казичене  Член на БСК
Проектиране,изграждане и ремонт на електрически съоръжения
 Мегаинвест холд ЕООД - Дупница  Член на БСК
Строителство, ремонт и поддържане на пътища, улици и пътни съоръжения. Производство на асфалтови смеси, бетонови разтвори.
 Мегатурс 1 ЕООД - София  Член на БСК
Строителство; реконструкции и ремонтни работи; структурно окабеляване и изграждане на комуникационни мрежи; изграждане на електро, водопроводни, отоплителни, вентилационни, климатични, сигнално - охранителни, пожароизвестителни инсталации, контрол на достъп, видео наблюдение и др.
 Перун-Елена ЕООД - Елена  Член на БСК
Производство на дървени и метални конструкции и изделия от дърво и метал/А/, търговия с хранителни продукти/В/, Хотелиерски услуги/С/, Ресторантски услуги/D/, строителна дейност/Е/.
 Перфетострой ЕООД - Видин  Член на БСК
Промишлено и гражданско строителство.Производство на PVC и AL дограма
 Мелаинвест и партньори ООД - Бургас  Член на БСК
Строително монтажна дейност.
 Нектон 2 ООД - Варна  Член на БСК
Проектиране, строителство и ремонт на жилищни и промишлени сгради. Ремонт на пътища и ЖП линии. Проектиране и изграждане на ВиК системи и съоръжения и заводи за отпадъчни води. Търговия със строителни материали.
 Пенон ЕООД - Пловдив  Член на БСК
Производство на комплектни трансформаторни постове, изграждане и ремонт на електрически мрежи, кабели средно и ниско напрежение.
 Металик М ООД - Пловдив
Производство и монтаж на заварени метални конструкции и продукти. Строителство на промишлени и жилищни сгради.
 Металинженеринг ЕООД - София
Изработка, монтаж и ремонт на енергетично оборудване и метални конструкции, монтаж и ремонт на парни и водогрейни котли и съдове под налягане, проектиране, монтаж и ремонт на технологични тръбопроводи.
 Метан Монтаж ЕАД - Пловдив
Строителство, експлоатация и поддържане на газоразпределителни, водоснабдителни и телекомуникационни мрежи и съоръжения.
 Петров 95-Юри Ненчев ЕООД - Плевен  Член на БСК
Извършване на строително-монтажни и ремонтни работи, участие в реконструкция на промишлени и жилищни сгради и мебелно производство.
 Петростил ООД - Пловдив
Производство на алуминиева и PVC дограма, метални конструкции, фасади и облицовки. Производство на стъклопакети, подвижни стъклени стени и обработка на стъкло. Доставка, монтаж и сервиз на автоматични врати, противопожарни системи
 Петър Мавров ООД - Несебър  Член на БСК
троителство на сгради и инфраструктурни обекти по обществени и частни проекти.
 Пещострой ЕООД - Стара Загора
Извършване на пещостроителни, изолационни работи и ламаринени обшивки, монтаж, демонтаж на скеле.
 Пещостроене и изолации ООД - Бургас
Монтаж на киселиноустойчиви тухли и бетон. Монтаж на топлоизолация на тръбопроводи, оборудване и системи, работещи при температура от 10 до 650 градуса C. Монтаж на студено изолация на тръбопроводи, оборудване и системи, работещи при температура от -5 до -105 градуса C.
 Пеев-Румен Пеев ЕТ - София
Проектиране и изграждане на инженерна инфраструктура. Промишлено и гражданско строителство.
 Неда Цвет ООД - Бургас
Производство и монтаж на окачени фасади, алуминиева и PVC дограма, охранителни ролетки, щори и тенти.
 Мея ЕООД - София
Строителни дейности. Изграждане, ремонт и реконструкция на В и К инсталации, пътища и улици, жилищно и нежилищно строителство. Инженерни дейности, проектиране и технически консултации. Консултиране, свързано с подготовка и отчитане на проекти, финансирани от фондове на ЕС и други донорски програми. Предоставяне на юридически консултации.
 Ню Систем ООД - София
Проектиране, доставка и монтаж на системи за автоматизиране и управление на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации, измерване разход на енергия, отопление/охлаждане, вода. Инженеринг и поддръжка на системи за сградна автоматизация и управление. Проектиране, доставка и монтаж на електрически инсталации, включително по отворения KONNEX (EIB) стандарт. Проектиране, доставка и монтаж на хотелски SOS системи за сигнализация. Проектиране, доставка и монтаж на болнични комуникационни (Nurse Call) системи. Проектиране, доставка и монтаж на комплексни решения за резервно и непрекъсваемо електрозахранване, енергийна защита и специализирани захранващи системи включително за телекомуникации и кабелни телевизионни (CATV) мрежи. Доставка, дистрибуция и монтаж на продукти за инфрачервено зоново отопление. Гаранционно и извънгаранционно обслужване и поддръжка.
 Ню Енерджи Проджектс ЕООД - София
Изграждане, ремонт и поддръжка на осветителни и LED системи. Продажба на осветителни тела.
 Нюанс ЕООД - Стара Загора  Член на БСК
Строителство, предприемачество, ремонт и търговска дейност
 С.И.Т. ООД - Пловдив  Член на БСК
Строителство, реконструкция и ремонт на жилищни и промишлени сгради, транспортни, енергийни и инфраструктури съоръжения.
 Саба Кърджали ЕООД - Кърджали  Член на БСК
Строителство на жилищни и административни сгради
 Сага Строй ООД - Казанлък  Член на БСК
Промишлено и гражданско строителство, пътища, водопроводи, канализация, механизирани мероприятия по рекултивация, корекции на речни корита, почвоподготовка и залесяване, разрушаване на сгради.
 Саварона ЕООД - Кърджали  Член на БСК
Ново строителство и реконструкция на сгради, пътища и инфраструктура.
 Сградостроител АД - Гоце Делчев  Член на БСК
Високо строителство, инфраструктурно строителство, производство на бетонови смеси, варови и циментови разтвори, изделия от бетон и арматурни заготовки.
 Сарис ООД - Пловдив
Промишлено и гражданско строителство. Производство на al и pvc дограма, окачени фасади и вентилируеми окачени фасади, метални конструкции.
 САНО и пи си ЕООД - Варна
Проучване, проектиране, инженеринг и строителство на жилищни, търговски и обществени сгради и съоръжения и прилежаща инфраструктура, включително инсталиране, изграждане, реконструкция и подмяна на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации; изграждане, реконструкция и подмяна на водоснабдителни и канализационни мрежи и инсталации, пречиствателни станции за отпадни води и пускането им в експлоатация. Реализация на инвестиционни проекти. Консултантска дейност, свързана с инвестиционния процес. Инженерингова дейност, осигуряване на цялостни решения и доставка на електротехнически продукти. Проектиране, доставка, монтаж и пускане в действие на комплектно електрообзавеждане. Автоматизация на обекти, линии и съоръжения. Доставка на кабелни изделия, електроапаратура ниско, средно и високо напрежение, кабелна арматура и електроинсталационни материали.
 Санта Марина АД - София
Строителство, ремонт и поддръжка на сгради, съоръжения и прилежаща инфраструктура.
 Санди-95 ЕООД - Варна  Член на БСК
Строителство на сгради. Изработка и монтаж на метални изделия, AL и PVC дограма. Дърводелски услуги.
 Сат 2001 ЕООД - София
Извършване на строително-монтажни дейности в стари и нови сгради за електроинсталации Извършване на строително-монтажни дейности в стари и нови сгради за електроинсталации.
 Сребреня 99 АД - Бяла Слатина
Високо строителство, прилежаща инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения. Строежи и благоустройствена инфраструктура, хидротехническо строителство и опазване на околната среда. Строежи от транспортната инфраструктура. Производство и транспортиране на бетон и строителни разтвори.
 Среги ООД - Бургас  Член на БСК
Цялостно изпълнение на строителни проекти за жилищни, административни, обществени, хотелски и промишлени сгради и инфраструктурни съоръжения.
 СК 13 Пътстрой АД - Перник  Член на БСК
Строителство, реконструкция, модернизация, основен и текущ ремонт и поддържане на автомобилни пътища и асфалтови настилки, техните съоръжения, градски комуникации и инфраструктурата около тях. Добив на скална маса, производство и търговия на фракции от трошена скална маса, каменно брашно и асфалтови смеси.
 СК 13 Трансстрой АД - София
Строителство и ремонт на железопътни линии, гари, мостове, тунели, трамвайни релсови пътища, подземни железници и инфраструктурата към тях. Строителство и ремонт на индустриални и градски обекти.областта на пътното, железопътното и хидро-техническото строителство.
 СК Арнаудов ЕООД - Пловдив  Член на БСК
Строителство до ключ: изкопно-насипни работи, вертикални планировки, външни и вътрешни ВиК, външни тръбопроводи, кофражи, бетони, армировки, зидарии, метални конструкции, довършителни работи.
 СК Кръстев ЕООД - Пловдив
Изграждане и реконструкция на жилищни, обществени, промишлени и инфраструктурни обекти.
 СК-13 Холд Инг АД - София  Член на БСК
Управление на проектирането. Строителство, реконструкция, модернизация, основен и текущ ремонт и поддържане на автомобилни пътища и асфалтови настилки, техните съоръжения, градски комуникации и инфраструктурата около тях. Строителство и ремонт на железопътни линии, гари, мостове, тунели, трамвайни релсови пътища, подземни железници и инфраструктурата към тях.Строителство и ремонт на индустриални и градски обекти. Добив на скална маса, производство и търговия на фракции от трошена скална маса, асфалтови смеси и каменно брашно. Производство на бетонови и стоманобетонови изделия. Услуги със строителна и друга техника. Строителство, реконструкция и ремонт на:Хидротехнически съоръжения; • Водоснабдяване и Канализация; • Пречиствателни станции за питейни и отпадни води, • Депа за твърди битови и опасни отпадъци; • Корекция на речни корита, диги, насипи, конструкции за защита от ерозия Промишлено, гражданско, ниско строителство и изграждане на инженерна инфраструктура; Услуги със строителна механизация и транспорт.
 Сивато ЕООД - Стара Загора  Член на БСК
Строителни и монтажни работи на промишлени, граждански, инфраструктурни обекти, обекти и оборудване в областта на енергетиката, хидростроителство, производство на бетонови и циментови разтвори.
 Сигма витес ООД - Враца  Член на БСК
Проучване, проектиране и разработване, изпълнение и следпродажбено облсужване на Системи за защитни покрития: антикорозионни, хидроизолационни и подови.
 Сигма Строй АД - София
Изпълнение на жилищно, промишлено, хидротехническо и инфраструктурно строителство. Производство на строителни продукти.
 Сигма Строй ООД - Пазарджик  Член на БСК
Изпълнение на жилищно, промишлено, хидротехническо и инфраструктурно строителство.
 Сигма-96 ООД - Бургас
Създаване на проекти от всички необходими специалности за инвестиционното проектиране.
 Сизиф Груп ООД - Полковник Иваново
Цивилно строителство.
 Сирс Стоянова ООД - Ловеч  Член на БСК
Ниско и високо строителство, водопроводни и канализационни работи.
 Сикко - инженеринг ООД - София
Проектиране, доставка, монтаж, гаранционен и следгаранционен сервиз на системи за сигурност на обекти от различен тип, включително пожароизвестителни и сигнално-охранителни системи, видеонаблюдение, пожарогасителни инсталации, автоматика и електроинсталация.
 Скип 91 ЕТ - Бургас
Проектиране, изграждане, ремонт и въвеждане в експлоатацияна комплексни ел. инсталации, ел. уредби и кабелни мрежи с напрежение до 20 kV.
 Сиконко билдинг АД - София [Несъстоятелност]  Член на БСК
Инженерингова дейност, проектиране и изпълнение на строителни проекти.
 Силтек Инженеринг ЕООД - София  Член на БСК
Управление на проекти и пълен инженеринг на сградни системи, електросистеми, осветление, информационни и алармени системи, компютърни мрежи, включващ проектиране, доставка, инсталиране, обучение, въвеждане в експлоатация, гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване.
 Силдекс Строй ЕООД - Житница - Вн
Интеграция на системи за пренос на данни, информационни и комуникационни системи – консултации, анализ, разработване, внедряване и управление. Управление на взаимодействието на мрежи. Търговска дейност – информационни и комуникационни продукти.
 Сим Билд 11 ЕООД - София
Строителни и строително-ремонтни дейности на жилищни и административни сгради. Производство, монтаж и продажба на мебели.
 Сим Адвайс ЕООД - София [Ликвидация]
Строителство и ремонт на жилищни, промишлени и инфраструктурни обекти, консултантски и проектантски услуги
 Симинвест ООД - Перник  Член на БСК
Производство и изграждане на ограничителни системи за пътища, пътни принадлежности и бордюри.
 Систем Консулт 2002 ЕООД - Локорско
Проектиране, производство и монтаж на топлинни системи, вътрешно газоснабдяване, вентилация, климатизация и пречиствателни системи за въздух.
 Сити път ЕООД - Пловдив
Изграждане, поддръжка и ремонт на мрежи и съоръжения на уличното осветление и мрежи с ниско напрежение, изграждане, поддръжка и ремонт на обекти на енергийната инфраструктура, съоръжения и инсталации, изграждане, поддръжка и ремонт на системи за видеонаблюдение, строителство, реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари и площи за широко обществено ползване, съоръженията и принадлежностите към тях.
 Ситистрой-2000 ООД - Враца  Член на БСК
Гражданско строителство.
 Сиенит ООД - Пловдив  Член на БСК
Комплексен инженеринг и проектиране в строителството: главен изпълнител на проекти за изграждане на промишлени, жилищни и обществени комплекси и сгради; инфраструктурни, екологични, енергийни и селскостопански обекти; ниско строителство, пътища, благоустрояване.
 СП Консулт ЕООД - София [Производство по несъстоятелност]  Член на БСК
Транспортна дейност.
 СПА Консулт ЕООД - София
Проектиране, изпълнение, сервиз и поддръжка на СПА и Уелнес центрове. Продажба, сервиз и поддръжка на басейни.
 СМК Монтажи АД - Бургас  Член на БСК
Строителство, ремонт, модернизация и реконструкция на сгради и техните присъединени инсталации, съоръжения и инфраструктура. Производство и монтаж на тръбни конструкции и други метални елементи. Изграждане на вътрешни и външни водозахранващи и канализационни системи. Изграждане на помпени станции и прилежащите им съоръжения. Изграждане на вентилационни и отоплителни системи, вътрешни и външни електрически захранвания и съоръжения, улични и паркови осветления. Измервания в сгради. Проверяващ орган от тип «С». Рехабилитация и ремонт на пътища. Подобряване на градска среда - рекултивация на строителни терени.
 Солид ЕООД - Гложене-Лч  Член на БСК
Производство на бетонови разтвори. Сроителство на сгради и инфраструктурни обекти по обществени и частни проекти.
 Солей-06 ООД - Варна
Ниско, високо строителство и довършителни работи на жилищни, административни и промишлени сгради. Рехабилитация, изграждане и поддръжка на ВиК мрежи.
 Сплендид ООД - Добрич  Член на БСК
Проектиране, изграждане и саниране на жилищни, производствени, обществени сгради и техническа инфраструктура.
 СМС С ЕООД - София
клон Пирдоп: Пълен инженеринг в областта на електроснабдяването и електробзавеждането на промишлени, обществени и битови обекти. Контрол на здравословни и безопасни условия на труд.
 СМФ-Монтаж на инсталации и уредби АД - София  Член на БСК
Производство и монтаж на ел. табла, неметални решетки и капаци за улични оттоци и шахти. Шлосерски услуги, тръбни зоготовки. Строителство и търговия със строителни материали.
 Софстрой АД - София  Член на БСК
Извършване на строително - монтажни работи в промишленото и гражданското строителство, изграждане на инфраструктурни обекти. Цялостно изграждане на строителни обекти, в това число довършителни работи, извършване на строително - монтажни дейности при изпълнение на проекти от високо строителство, електро, В и К и ОВ и К инсталации, прилежащата му инфраструктура, електронни и съобщителни мрежи и съоръжения, проекти свързани с опазване на околната среда, проекти от транспортната инфраструктура, проекти от енергийната инфраструктура, проекти от благоустройствената инфраструктура в това число водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения, хидротехническото строителство, хидромелиоративно строителство, довеждащи външни електро, В и К и ОВ и К мрежи. Проектиране. Производство, доставка и полагане на бетони, асфалтови смеси и строителни разтвори. Транспортни услуги и специализирана механизация, свързани със строителството.
 Софт Ю ООД - Крумовград  Член на БСК
Сградно и инфраструктурно строителство.
 Соянит ООД - Кюстендил
Строителство
 СТ Строй ЕООД - Кърджали  Член на БСК
Инвестиране, строителство и ремонт на сгради и съоръжения.
 Стар Бат България ООД - София
Строителство и реконструкция на обекти с жилищно, обществено и промишлено предназначение. Следпродажбено поддържане на изградените обекти.
 Старт Инженеринг АД - София  Член на БСК
Клон - Бургас:Eл. монтажни и пусково наладъчни работи, производство на ел. Табла и метални изделия, продажба на електроапаратура и ел.материали.
 Станка Василева ЕТ - Варна
Линейно строителство, включително изграждане на водопроводи, външни канализации, пътища, улично осветление, благоустрояване и озеленяване, маркировка на пътища и асфалтопроизводство.
 Станилов ЕООД - София  Член на БСК
Строителство на: хидротехнически обекти, язовирни стени, тунели, пречиствателни станции за отпадни и питейни води, помпени станции, водоснабдителни и канализационни мрежи, укрепване на свлачища, хвостохранилища, всички видове депа за отпадъци. Гражданско строителство, обществени, жилищни и индустриални сгради и комуникации, пътища и мостове. Строителна дейност по пристанища, водно и топло електрически централи. Производство на бетонови смеси и разтвори, стоманобетонови и стоманени конструкции. Монтаж на машини и съоръжения в областта на строителството.
 Стас ЕООД - Варна  Член на БСК
Ниско и високо строителство- жилищно, административно, промишлено с прилежащата им инфраструктура, строителни изолации.
 Стат ООД - Варна  Член на БСК
Проучване, договаряне, строителство и реконструкция на жилищни, хотелски, административни сгради, промишлени и инфраструктурни обекти, производство и монтаж на PVC и алуминиева дограма.
 Статус Н ООД - София  Член на БСК
Строителство и ремонт на ВиК и газопроводи, съоръжения, кабелни мрежи и прилежаща инфраструктура.
 Стратиеви-2003 ООД - София  Член на БСК
Строителство на жилищни, административни и промишлени сгради и прилежащата им инфраструктура. Изпълнение на инфраструктурни обекти. Строително-ремонтни работи.
 Стратеш Строител ЕООД - Ловеч  Член на БСК
Производство и продажба на бетонови и варови разтвори, строително-ремонтни дейности.
 Строй консулт мениджмънт груп ЕАД - Стара Загора [Производство по несъстоятелност]
Строителство на индустриални и търговски сгради, административни центрове, жилищни комплекси, съоръжения и специални строителни дейности.
 Строй Консулт ЕООД - София  Член на БСК
Строителство на административни, жилищни и индустриални сгради. Производство на бетон и бетонови смеси.
 Строй Макс - 2007 ЕООД - Велико Търново
Строителство, поддържане и ремонт на жилищни и промишлени сгради, пътища и съоръжения и прилежащата им инфраструктура, хидротехническо и енергийно строителство, битови и промишлени водоснабдителни мрежи, съоръжения и инсталации.
 Строй Тис ЕООД - Мадан  Член на БСК
Строителство на промишлени и жилищни сгради. Строителство на пътища, хидротехнически съоръжения, тръбопроводни инсталации, кабинкови и открити въжени линии и съоръжения към тях. Събаряне и разчистване на сгради. Сондиране.
 Строй Ел Инвест ЕООД - Бургас
Изграждане, ремонт и поддържане на електрически уредби и мрежи, електроенергийни подземни и наземни съоръжения до 20 KV. Контрол на електрически показатели до и над 1000 V, аеродинамични показатели и фактори на работната среда. Производство на електрически табла.
 Стройремонтинвест СВ ЕООД - Димитровград
Пещостроителни, изолационни и строително-ремонтни дейности.
 Стройко 2002 ЕООД - Монтана
Ремонт и строителство на пътища.
 Стройинвест ЕАД - София
Консултантски услуги, организация на проектиране и строителство, планиране и извършване на издателска дейност
 Стройком 1 ООД - Варна
Building of complete constructions.
 Стройкомерс ТТ ЕООД - Търговище  Член на БСК
Промишлено и гражданско строителство, електрически и механични инсталации, хидротехническо строителство, строителство от транспортната инфраструктура и опазване на околната среда. Производство на арматура и дърводелски изделия.Услуги със строителна механизация, поддържане и реконструкция на сгради.
 Стройкомерс ЕООД - София  Член на БСК
Промишлено, гражданско и инфраструктурно строителство. Производство, монтаж, сервиз и поддръжка на AL и PVC дограма.
 Стройинженеринг ООД - Сливен  Член на БСК
Промишлено, енергийно и жилищно строителство, ВиК инсталации, пречиствателни и помпени станции за питейни и отпадни води.
 Строймакс ЕООД - София  Член на БСК
Строителство и строителни ремонти на сгради.
 Стройпроект ООД - Силистра  Член на БСК
Строителство и поддръжка на сгради и съоражения от високо и ниско строителство, инженерни съоръжения и пътна инфраструктура. Услуги със строителна и пътна механизация.
 Стройпроект ООД - Стара Загора
Производство на средства за модифициране на времето. Утилизация на боеприпаси.
 Стройпродукт Плевен АД - Плевен  Член на БСК
Строително - монтажни и ремонтни дейности.
 Стройпродукт ЕООД - Плевен  Член на БСК
Строително - монтажни и ремонтни дейности.
 Строймонтаж ЕООД - Пазарджик  Член на БСК
Строително монтажна дейност.
 Строймонтажгруп ООД - Стара Загора  Член на БСК
Изграждане, монтаж и ремонт на преносни газопроводи, газохранилища, газови инсталации, газови съоръжения, топлопроводи, метални конструкции.
 Строймонтажи 2 ЕООД - Бургас
Изграждане на водопроводи, газопроводи, нефтопроводи от стомана и полиетилен и резервоарни вместимости; машинен монтаж; монтаж на котли и котлонадзорни съоръжения; направа и ремонт на антикорозионни покрития и изолации; производство и монтаж на метални конструкции; монтаж на газови и отоплителни инсталации.
 Строймех АД - София  Член на БСК
Строително монтажни работи /CMP/, техническа и биологична рекултивация, вертикална планировка, корекция на корита на реки, превози на тежки и извънгабаритни товари в страната и чужбина, ремонт на строителни машини и автомобили.
 Стройстил ЕООД - Варна  Член на БСК
Промишлено и гражданско строителство, инфраструктурно строителство, арматурна заготовка и монтаж, производство на вибробетонни изделия, ремонт на сгради, ремонт и изграждане на пътни и тротоарни настилки, саниране на сгради, продажба на строителни материали, снегопочистване, озеленяване, почистване на нерегламенирани сметища и сметоизвозване.
 Строител 2012 АД - Варна [Ликвидация]  Член на БСК
Строителство
 Строител ВД ООД - Стара Загора  Член на БСК
Строителство на сгради и специализирани строителни дейности, предоставяне на услуги чрез строителна механизация и производство на арматура.
 Строител ООД - Русе  Член на БСК
Промишлено и гражданско строителство; проектиране, разработване, производство и търговия на строителни продукти, създаване на кадастър и извършване на геодезични измервания.
 Строител ЕООД - Криводол  Член на БСК
Изграждане на нови и ремонт на съществуващи обекти в областите пътно, високо и ниско строителство, благоустрояване и озеленяване, ВиК, ел. и ОВ мрежи и инсталации, саниране на сгради. Производство и търговия с бетон, бетонови изделия, ПВЦ и алуминиева дограма. Консултанска и инженерингова дейност в строителството.
 Строителна компания Път Строй Инвест ООД - Ямбол  Член на БСК
Строителство, реконструкция и ремонт на пътища и прилежащата им инфраструктура. Зимна поддръжка на пътища.
 Строителна компания ЕООД - Враца  Член на БСК
Високо и ниско строителство, вентилация и климатизация, ремонт и ремонтни дейности, водоснабдяване, канализация и електрически инсталации.
 Строителна компания Ес Би Ес АД - Стара Загора  Член на БСК
строителствo,рехабилитация, ремонт и поддръжка на улици, пътища, автомагистрали, писти за излитане и кацане, пътеки за рулиране и местостоянки на летища и свързаната с тях инженерна инфраструктура-водопроводи, канализация, кабелни мрежи и принадлежности. Полагане на хоризонтални маркировка и пътни знаци. Производство и реализация на инертни материали, асфалтови смеси и битумни емулсии. Зимно поддържане и снегопочистване на пътищата от републиканската и общинската пътна мрежа.
 Строителна механизация АД - Копринка  Член на БСК
Инженеринг, проектиране и разработване, изграждане, монтаж, рехабилитация, реконструкция и модернизация на пречиствателни станции и съоръжения за тях. проектиране и разработване, монтаж, рехабилитация и подмяна на водопроводи, газопроводи, канализационни и обсадни тръби и сградни отклонения за тях чрез различни безизкопни технологии. ремонт на строителни и пътностроителни машини. Производство на инсталации за производство и монтаж на тръби. Строително-монтажни работи на жилищни и инфраструктурни обекти. Изграждане на тръби на строителна площадка или строителен обект.
 Строителна механизация-Варна АД - Варна  Член на БСК
Ниско строителство - пътища без асфалтиране, временни пътища и съоръжения. Направа на изкопи за газопроводи. Разрушаване на сгради без взривен способ. Услуги с автотранспорт и механизация. Ремонт и сервиз на строителна и друга техника. Производство и ремонт на детайли. Услуги с мобилна трошачна инсталация.
 Строителна фирма Рила ЕООД - Кюстендил  Член на БСК
Строителство на жилищни и нежилищни сгради. Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи. Строителство на хидротехнически съоръжения. Строителство на пътища. Производство на бетонови разтвори, варови разтвори, бетонни и стоманобетонни изделия, метални конструкции, инертни материали за строителството.
 Строително Предприемачески Холдинг ЕООД - София  Член на БСК
Строителство и поддръжка на пречиствателни станции за отпадни и природни води; Високо, инфраст-руктурно, транспортно, енергийно, хидротехническо, комуникационно строителство и благоустрояване.
 Строително търговска кантора ЕООД - Горна Оряховица  Член на БСК
Строителство и търговия
 Строително-монтажно предприятие СМП ЕООД - Плевен  Член на БСК
Строително-монтажни и ремонтни работи, производство и монтаж на метални конструкции.
 Строителство и ремонт ЕООД - Кърджали  Член на БСК
Изграждане и ремонт на пътна инфраструктура. Строително монтажни работи. Производство на бетонови и варови смеси. Производство и полагане на асфалтови смеси.
 Строителство и монтаж Раднево ООД - Раднево  Член на БСК
Строителство и ремонт на сгради, жп линии, електрически инсталации, ел. проводи и подстанции. Рекултивиране на нарушени терени. Строителство на хвостохранилища и депа. Ремонт и строителство на пътища и обекти от инфраструктура. Производство на бетонови и варови разтвори, бетонови и стоманобетонови елементи.
 Строителен и технически флот АД - Варна  Член на БСК
Драгажни, намивни, подемни, водолазни работи. Хидротехническо строителство, производство на инертни материали, изграждане и модернизиране на пристанища.
 Стройекспрес НН ООД - Търговище  Член на БСК
Строителни, монтажни и ремонтни услуги, в това число изграждане на сгради и съоръжения, инсталации, ремонт и поддръжка на сгради и съоръжения.
 Строник - Николай Николов ЕТ - Стара Загора
Комплексно строителство на промишлени и жилищни сгради и прилежащата към тях инфраструктура. Изграждане на линейни обекти – полагане на ВиК мрежа. Строителство и монтаж на елементи и възли към железопътна и пътна инфраструктура. Монтаж на съоръжения за възобновяеми енергийни източници. Реставрация на сгради.
 Стромет 2004 ООД - Козлодуй  Член на БСК
Строително-монтажни и ремонтни работи. Пробиване и рязане на стоманобетон. Търговия със строителни и ел. материали.
 Стреза ЕООД - София  Член на БСК
Строително-ремонтни дейности на жилищни, промишлени и административни сгради.
 Стивас ЕООД - Сливен
Строителство на жилищни и промишлени сгради. Реконструкция, модернизация и ремонт на сгради.
 Стил 3 ООД - Лозен - СГ  Член на БСК
Извършване на довършителни строително монтажни работи.
 Стил проект ЕООД - София  Член на БСК
Строителство на нови сгради, ремонт и реконструкция на стари сгради и ниско строителство.
 Стили Роуд ЕООД - Варна
Строителство на пътища, водоснабдителни и канализационни системи, изпълнение на инфраструктурни проекти. Производство и търговия с асфалт, бетон и бетонови изделия
 Стилнет ЕООД - София  Член на БСК
Строителство и ремонт на жилищни и промишлени сгради.
 Стобис 2000 ООД - София  Член на БСК
Проектиране и изграждане на жилищни и административни сгради. Изграждане на инженерни съоръжения. Продажба и търговия с недвижими имоти.
 Стовекс ЕООД - Русе
Строителство и ремонт на сгради и прилежащата им инфраструктура. Строителство на обекти по опазване на околната среда. Изграждане на вътрешни и външни В и К системи. Изграждане на паркове и декоративни зелени площи. Строителство и рехабилитация на транспортна инфраструктура.
 Стойките Тур ЕООД - Борино
Услуги със строителна механизация. Изграждане и ремонт на инфраструктурни и енергийни обекти.
 Стонас груп ЕООД - Първомай - Бл
Гражданско и промишлено строителство.
 Стоми Стоимен Грозданов ЕТ - Бургас  Член на БСК
Комплексно изграждане на сгради с жилищно, промишлено, административно и туристическо предназначение, реконструкции и ремонт.
 Суперстрой Инженеринг ЕООД - Ямбол  Член на БСК
Изграждане на строителни обекти с гражданско и промишлено предназначение, инженерна инфраструктура и благоустрояване, производство на бетон и бетонови изделия, разработване, производство и монтаж на PVC и AL дограма, управление на инвестиционни проекти.
 Събев 2002 ЕООД - Пирдоп
Производство на циментов разтвор и гасена вар. Производство на бетонови продукти. Гражданско и хидротехническо строителство. Рекултивация на нарушени терени, строителство на депа за твърди битови отпадъци и други екологични обекти.
 Съни Пуулс ЕООД - Елхово
Иженеринг на водни съоръжения
 Сънником ЕООД - София  Член на БСК
Строителна и ремонтна дейност.
 Сънстрой Антоанета Станимирова ЕТ - София
Високо строителство и изграждане на прилежаща инфраструктура. Строително монтажни работи
 Съев 91 ООД - Ловеч  Член на БСК
Промишлено и гражданско строителство, включително от благоустройствената инфраструктура и свързано с опазване на околната среда. Производство и монтаж на метални конструкции. Услуги със строителна механизация и транспорт.
 Северни води ООД - Бургас  Член на БСК
Изграждане, експлоатация, поддръжка и ремонт на водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения, водопречиствателни модули и други хидротехнически съоръжения . Обща строителна дейност.
 Сепал ЕООД - Рудозем
Строителство
 Ф-Строй груп ЕООД - София
Проектиране, строителство и ремонт на промишлени, жилищни и административни сгради и сградни инсталации, инженерна инфраструктура и благоустрояване, услуги със строителна механизация и строителна техника.
 Х.С.С. ЕООД - София
Проучване, проектиране и градоустройство; строителство и въвеждане в експлоатация на жилищни, обществени, промишлени, енергийни и инфраструктурни сгради и съоръжения. Проучване, проектиране, строителство, ремонт и рехабилитация на железопътна и пътна инфраструктура (железопътни и трамвайни линии, стоманобетонни и стоманени мостове, тунели, метрополитен, пътища и други съоръжения). Строителство на газопроводи, пречиствателни и хидромелиоративни съоръжения.Управление на: производството на инертни материали, бетонни и стоманобетонни елементи, метални конструкции, арматурни заготовки. Услуги със строителна механизация.
 Хайтови сие ООД - София  Член на БСК
Изграждане на оптични телекомуникационни мрежи и магистрали. Изграждане на селищни телефонни мрежи и дооборудване и разширение на автоматични телефонни централи. Монтаж, поддържане и ремонт на телефонни кабелни мрежи и поддържане и ремонт на автоматични телефонни централи.
 Файър БГ ЕООД - София
Пожарна безопасност.
 Танел ООД - София [Несъстоятелност]  Член на БСК
Строителство и реконструкция на жилищни, хотелски, административни сгради, промишлени и инфраструктурни обекти.
 Тандем РС ЕООД - София [Несъстоятелност]  Член на БСК
Изпълнение и оборудване на технологични, строителни, инфраструктурни и екологични проекти и строителни и ремонтни дейности.
 Хаси-Инженеринг ЕООД - Пазарджик
Строителство и ремонт на жилищни и промишлени сгради и инфраструктурни проекти.
 Хранинвестстрой ООД - Стара Загора  Член на БСК
Промишлено и гражданско строителство, заготовка и монтаж на метални конструкции и железарски изделия.
 Трапс - Тома Йоцов ЕТ - София
Проектиране на пътища за авто и ЖП транспорт. Геодезически проучвания.
 Трансремонтстрой ЕАД - София
Ремонт и строителство на трамваен релсов път. Производство и ремонт на съоръжения и резервни части. Извършване на строителни дейности.
 Транскомерс ЕООД - Варна
Извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства.
 Транспортно строителство и възстановяване ДФ - София  Член на БСК
Проектантска, строителна, монтажна, ремонтна и предприемаческа дейност, инженеринг в промишленото, жилищното, общественото, транспортното и инфраструктурното строителство, производство и продажба на строителни материали и изделия.
 Трансстрой - Русе АД - Русе  Член на БСК
Гражданско, промишлено, хидротехническо, инфраструктурно и транспортно стройтелство; проектантска и инженерингова дейност; услуги с механизация и автотранспорт; производство и продажба на бетонови смеси, арматурни заготовки и стоманени изделия.
 Трансстрой Варна АД - Варна  Член на БСК
Проектиране, строителство, реконструкция и ремонт на всички видове инфраструктурни съоръжения, сгради и екологични обекти
 Трансстрой Автоматика и монтажи АД - София  Член на БСК
Проектиране и строителство на контактна мрежа, стълбове и фундаменти, осигурителна техника, електрозахранване, осветление и телекомуникации в железопътния и тролейбусен транспорт и метрополитена.
 Трансстрой Бургас АД - Бургас  Член на БСК
Строителна дейност.
 Триби ЕООД - София
Строителство и ремонт
 Фригопан ООД - Царацово
Производство, търговия и монтаж на хладилни врати, профили и топлоизолационни панели.
 Триада Инженеринг ООД - Монтана
Проектиране, произвадство и монтаж на метални строителни конструкции.
 Трите К-та ООД - София
Строителство и ремонт на жилищни и промишлени сгради.
 Триел ЕООД - София
Проектиране, инженеринг, комплексно изпълнение на обекти, пусково наладъчни работи, търговска дейност и доставка на оборудване и материали за обекти в областта на енергетиката и свързаните с нея комуникации.
 Хронос ЕООД - Пловдив
Производство и предоставяне на строителни услуги в областа на топлоизолационни и хидроизолационни монтажни работи на сгради и съоръжения, полагане на подови и стенни покрития.
 Тръбопроводно строителство 2015 ЕООД - Брястовец  Член на БСК
Строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура; електронни съобщителни мрежи и съоръжения. Строежи от транспортната инфраструктура. Строежи от енергийната ифраструктура. Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда. Строителни и монтажни работи - поз. 45 "Строителство" на НКИД.
 Трейс - пътно строителство АД - София  Член на БСК
Строителство и ремонт на писти, местостоянки и рулежни пътища на летища, автомагистрали, пътища и улици, както и осигуряване на свързаната с това инженерна инфраструктура. Добив и производство на необходимите суровини и материали за осъществяване на дейността на Дружеството (инертни материали). Производство и полагане на асфалтови смеси. Монтаж на пътни принадлежности. Пътно поддържане. Поставяне на пътна маркировка. Изграждане и подмяна на външни и вътрешни водопроводни и канализационни мрежи и хидротехническо строителство.
 Трейс груп холд АД - София  Член на БСК
Изпълнение на проекти в страната и чужбина. Консултантска и инженерингова дейност. Инженеринг, проектиране, строителство и възлагане на строежи на: жилищни и нежилищни сгради; благоустройствена инфраструктура; автомагистрали и съоръжения (мостове, тунели и др.) към тях; трамвайни, тролейбусни линии и съоръжения към тях; ж.п. линии вкл. сгради и съоръжения към тях; летища вкл. сгради и съоръжения към тях; метрополитени и съоръжения към тях; пристанища вкл. сгради и съоръжения към тях; съоръжения за брегоукрепване и геозащита; преносни и разпределителни проводи (мрежи) в областта на електроснабдяване, топлоснабдяване, газоснабдяване, водоснабдяване и канализация и съоръжения към тях; хидротехнически, хидроенергийни и хидромелиоративни съоръжения и системи;пречиствателни съоръжения; съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци, изграждане и закриване на депа; доставка и монтаж на машини, съоръжения и инсталации; електрически, електронни и далекосъобщителни мрежи;реставрация на културни ценности. Поддръжка, реконструкция, рехабилитация и ремонт на изброените по-горе обекти. Специализирани строителни дейности (събаряне, разрушаване, земни работи и др.). Довършителни строителни дейности, озеленяване.
 Трейс Пловдив ЕООД - Пловдив  Член на БСК
Строително-монтажни и ремонтни дейности в областта на инфраструктурното строителство.
 Трейс Ямбол АД - Ямбол  Член на БСК
Строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите около тях. Производство и търговия с асфалтови смеси и инертни материали.
 Ти Ви Би ООД - Димитровград  Член на БСК
Общо строителство на сгради; антикорозионни покрития; метални конструкции; добив на инертни матриали и транспорт
 ТК Дрийм Билд ЕООД - София
Изграждане, ремонт и реконструкция на сгради и инфраструктурни обекти.
 Улично осветление ЕАД - София
Проектиране, изграждане и техническа експлоатация на електрически уредби и електропроводни линии ниско и средно напрежение.
 Тимбилд ЕООД - София
Комплексно строителство на жилищни, индустриални и обществени сгради.
 Химкомерс Инженеринг ООД - Плевен  Член на БСК
Изграждане на водопроводни и канализационни мрежи и пречиствателни съоръжения; газопреносни мрежи; телекомуникационни системи; безтраншейно полагане на тръби; промишлено и гражданско строителство; изграждане на електрически и механични инсталации.
 Химстрой - Бургас ООД - Бургас
Строителство и ремонт на съоръжения в областта на енергетиката, химическата, петролната и металургичната промишленост. Хидроизолации, топлоизолации и антикорозийна защита. Ремонт на съоръжения с повишена опасност.
 Тис ЕООД - Бургас  Член на БСК
Довършителни строителни дейности на сгради.
 Хидро Девин АД АД - София  Член на БСК
Пътно строителство. Изграждане на ВиК инсталации. Производство и доставка на бетонови и циментови разтвори. Добив, преработка и търговия с инертни материали. Строителство на сгради, съоръжения и прилежаща инфраструктура.
 Хидрогеокомплект ЕООД - София  Член на БСК
Проектиране на хидротехнически и хидромелиоративни обекти, санитарно-охранителни зони на язовири и геодезия.
 Хидроремонт ИГ ООД - Варна  Член на БСК
Строителство и ремонт на промишлени и граждански обекти, инженерна инфраструктура и хидротехнически обекти. Инженерно-подводни работи. Драгажни дейности.
 Хидроконсулт Интернешънъл ЕООД - Видин
Строително- монтажни дейности. Изграждане, реконструкция и модернизация на водопроводни и канализационни мрежи.
 Хидроинжект ЕООД - София  Член на БСК
Сондажно-инжекционни, торкретни, хидроизолационни работи. Укрепителни мероприятия - изпълнение на пилоти, шлицови стени и анкери при свлачища, срутища и ново строителство. Изграждане на пречиствателни станции. Инженеринг в областта на гражданското, хидротехническото и тунелното строителство. Изграждане и реконструкция на напорни и безнапорни водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения към тях. Доставка и монтаж на машини и съоръжения.
 Хидроинженеринг ООД - Варна  Член на БСК
Строителство на жилищни, обществено-административни, промишлени и търговски сгради. Довършителни и ремонтно-строителни дейности, полагане на хидроизолационни системи. Дистрибуция на хидроизолационни системи и материали KÖSTER BAUCHEMIE AG.
 Хидромонтаж ЕООД - Петрич  Член на БСК
Изграждане и ремонт на водоснабдителни и канализационни системи.
 Хидрострой (в ликвидация) АД - София [Несъстоятелност]  Член на БСК
Строителство (цялостно изпълнение на проекти ) и инжинеринг в областите на: хидротехнически конструкции, язовири, водоснабдителни системи, водни пречиствателни станции за отпадни и питейни води, помпени станции, тунели, канализационни системи, тръбопроводи, шламохранилища, хвостохранилища, пътно строителство, бетонови конструкции, стабилизация на почвите, укрепване на свлачища и гражданско строителство в страната и чужбина. Ръководство и координация на съвмeстни действия в горепосочените области. Производство на бетонови разтвори и заготовка на арматура.
 Хидрострой (ВТ) АД - Велико Търново  Член на БСК
Строителство на хидротехнически и пречиствателни съоръжения, мелиоративно строителство и ремонтно-възстановителни работи, управление на инвестиционни проекти.
 Хидрострой АД - София  Член на БСК
Проектиране, изграждане, ремонт, възстановяване и поддръжка на пътища, пътни и хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения, водопроводни и канализационни системи и мрежи, пречиствателни станции за питейни и отпадни води, помпени станции, сгради, пристанищни и летищни инфраструктури. Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на електросъоръжения и електрически уредби. Ремонтни работи на обекти в областта на енергетиката. Производство и продажба на асфалт, асфалтови смеси. Производство и продажба на бетон, бетонови и стоманобетонови продукти. Производство и продажба на пътни знаци и указателни табели. Услуги с механизация и автотранспорт. Реставрация и консервация на недвижими културни ценности с категория "световно значение" и "национално значение", както и обекти в границите и охранителните зони но археологическите резервати в и извън урбанизираните територии. Строителни, монтажни и инженерингови дейности при изграждане на обекти, съврзани с управление и оползотворяване на отпадъци.
 Хидрострой П ЕООД - София  Член на БСК
Хидротехническо, хидромелиоративно, административно и жилищно високо строителство, промишлено и пътно строителство, производство на бетон и бетонни продукти.
 Хидрострой ООД ООД - Перник  Член на БСК
Проектиране, строителство, инженеринг в областа на: хидротехническо строителство, язовири, водоснабдителни системи, пречиствателни и помпени станции, тунели и канализации, изграждане на тръбопроводни, хвосто- и шламохранилища, пътно строителство и строителство на сгради. Производство и пласмент на бетон, бетонови и стоманобетонови елементи.
 Хидрострой София ЕООД - София
Строителство и реконструкция на хидротехнически, водоснабдителни, канализационни обекти, в това число обекти за опазване на околното среда, като пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, депа за твърди битови и опасни отпадъци и лабораторен контрол на извършваните строително-монтажни работи. Производство и търговия с бетонови разтвори, стоманобетонови изделия и метални конструкции.
 Хидрострой холдинг ЕООД - Варна [Ликвидация]
Изграждане, ремонт, възстановяване и поддръжка на пътища, пътни и хидротехнически съоръжения, сгради, пристанищни и летищни инфраструктури. Производство и продажба на асфалт и асфалтови смеси.Производство и продажба на бетон, бетонови и стоманобетонови продукти. Производство и продажба на пътни знаци и табели.
 Хидрострой-Юг-97 АД - Сандански  Член на БСК
Строителство – ниско строителство, инфраструктурни обекти и др. Производство и доставка на инертни материали, бетонни и строителни разтвори, и бетонови изделия. Изпитване на строителни продукти.
 Хидростройкомплект 97 АД - Хърлец  Член на БСК
 Хидростроител ПА ЕООД - Самоков
Промишлено и гражданско строителство. Строителство, ремонт и реконструкция на инфраструктурни обекти. Хидротехническо строителство.
 Хидростроителство ООД - Герман  Член на БСК
Изграждане и реализация на строителни обекти в областта на хидростроителството и поръчкови строително-монтажни работи.
 Хидроенергийна компания АД - Благоевград  Член на БСК
Промишлено и гражданско строителство. Изграждане на водноелектрически и фотоволтаични електрически централи.
 Хидрекс ООД - София
Специализирани строителни дейности - събаряне и разрушаване на сгради и други съоръжения, земни работи по подготовка на строителната площадка (изкопни, взривни, укрепителни и сондажни работи).
 Тобо ООД - София  Член на БСК
Проектиране и изграждане на жилищни, административни и промишлени обекти, инженерна инфраструктура, обекти за съхранение и продажба на горива, въжен транспорт, енергийни обекти.
 Тоан ЕООД - Бургас  Член на БСК
Строителство на сгради и съоръжения, довършителни работи.
 Хоризонт Иванов ЕООД - Плевен  Член на БСК
Индустриално строителство.Продажба на строителни елементи.
 Торкрет ЕООД - Бургас  Член на БСК
 Уорлд Инвестмънт Кепитълс ЕАД - София  Член на БСК
Управление на инвестиционни проекти. Строителство на сгради и подземни съоръжения (паркинги и гаражи). Покупко-продажба на недвижими имоти. Монтаж на топлоизолационни системи.
 Торнадо Дил ООД - Варна  Член на БСК
Строителство и строително-монтажни работи. Производство и монтаж на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации, ел. инсталации, ВиК инсталации. Газификация. Производство на бетонови изделия.
 Фортуна 21 ЕООД - Перник
Ниско строителство - благоустрояване, изграждане на пътища, канали и водопроводи
 Унибилд Инженеринг ЕООД - Бургас
Строителство на жилищни и промишлени сгради, пътища и водоснабдителни и канализационни системи.
 Унивърсъл Билдинг ЕООД - София
Строителство на жилищни, промишлени и административни сгради. Ремонтно-възстановителни дейности на сгради и съоръжения.
 Универсал строй консулт ООД - Благоевград  Член на БСК
Комплексно изпълнение на високо и ниско строителство, разработване, производство и пласмент на дървесна стъклопакетна дограма, врати, конструкции от дърво и алуминиева дограма.
 Универсал Ж ЕООД - Видин  Член на БСК
Промишлено и гражданско строителство. Производство и търговия с алуминиева и PVC дограма
 Уником 2000 Тех ЕООД - София
Проектиране, инженеринг, инсталиране и обслужване на: комуникационни системи: цифрови комуникационни системи, компютърни системи, структурни кабелни системи, сестрински (повиквателни) интеркомни системи, телексни системи, факсимилни системи и компютърни системи за звукозапис и видеоконферентни системи. Интегрирани системи за сигурност: сигнално – охранителни системи, системи за телевизионно видеонаблюдение, пожароизвестителни системи, системи за контрол на достъпа, система за управление на сгради, рентгеновиапарати за контрол на багаж, металдетекторни рамки и интегрирани системи за сигурност, технически експертен анализ на съществуващите системи за сигурност, радиосистеми: радиорелейни системи, трънкинг системи, tetra системи, gps системи, системи за телесигнализация и телеуправление, телевизионни сателитни и кабелни системи, аудио системи, радиосот и реагиране. Системи за защита на информацията: криптотелефони и криптософтуер. Електрически системи и мрежи, електрооборудване. Гаранционен и след гаранционен сервиз и оценка на риска.
 Уником 2000 ЕООД - София
Проектиране, инженеринг, инсталиране и обслужване на: Комуникационни системи: цифрови комуникационни системи, компютърни системи, структурни кабелни системи, сестрински (повиквателни) интеркомни системи, телексни системи, факсимилни системи и компютърни системи за звукозапис. Интегрирани системи за сигурност: сигнално – охранителни системи, системи за телевизионно видеонаблюдение, пожароизвестителни системи, системи за контрол на достъпа, рентгенови апарати за контрол на багаж, металдетекторни рамки и интегрирани системи за сигурност. Радиосистеми: радиорелейни системи, трънкинг системи, tetra системи, gps системи, системи за телесигнализация и телеуправление, телевизионни сателитни и кабелни системи, аудио системи, радиосот и реагиране. Системи за защита на информацията: криптотелефони и криптософтуер. Гаранционен и след гаранционен сервиз.
 Унимекс С ООД - София  Член на БСК
Ремонт и изграждане на улични и пътни настилки. Изграждане на вертикални планировки и на външни водопроводи и канали. Инфраструктурно строителство.
 Унистрой ООД - Голямо Враново
Изграждане, ремонт и поддръжка на строежи от транспортната инфраструктура.
 Топ Билд ООД - Варна [Несъстоятелност]  Член на БСК
Комплексно строителство на жилищни сгради и сгради за обществено ползване. Продажба на строителни материали.
 Топ инженеринг ООД - Търговище  Член на БСК
Ремонт, реконструкции, изграждане на инсталации, ниско строителство, цялостно строителство на сгради и съоръжения.
 Тони Тодоров ООД - Перник  Член на БСК
Строителство и инженеринг в областта на пътното строителство. Изграждане на водопроводи за ВИК мрежи. Строително - ремонтни дейности. Изграждане и реставрации на сгради.
 Топлогаз Инженеринг ЕООД - Плевен
Монтаж, поддържане, ремонт и преустройство на парни и водогрейни котли, съдове работещи под налягане, тръбопроводи за пара и гореща вода, газопроводи и газови съоръжения за природен газ и газ пропан-бутан. Отопление, вентилация и климатизация.
 Топлоремонтстрой ТРС 94 ООД - Враца
Строежи от енергийната инфраструктура; строежи високо строителство; принадлежаща инфраструктура, водопроводи и канализация и съпътстващи дейности.
 Томино ООД - Кърджали
Изграждане, ремонт и поддръжка на електрически уредби и мрежи, електроенергийни подземни и наземни съоръжения до 110 KV.
 Топломонтаж Инженеринг ООД - Стара Загора
Монтаж, ремонт, преустройство и поддръжка на енергетично оборудване (котли) и свързаните с тях инсталации (тръбопроводи и метални конструкции, прахоприготвящи системи, електрофилтри, ИВП и др.) -без ел. част.
 Топлотрейд ЕООД - София
Проектиране, доставка, монтаж и поддържане на отоплителни, вентилационни, климатични и газови инсталации и търговия с комплектовъчни съоръжения и материали. Поддържане, ремонт и преустройство на газови уреди, парни и водогрейни котли, съдове под налягане и тръбопроводи.СМР, ЕЛ и ВиК инсталации.
 Тодем ООД - Варна  Член на БСК
Строителство на промишлени и граждански обекти. Ремонтни дейности в строителството.
 Тошел 92 ЕООД - София
Изграждане на външни и вътрешни електрически мрежи и системи средно и ниско напрежение, кабелни тръбни мрежи, различни видове трафопостове и Комплектни Трансформаторни Постове (КТП). Гаранционно и извънгаранционно обслужване. Осигуряване на всички видове електрически уредби и елементи: КРУ, трансформатори, включватели, прекъсвачи.
 ТСМ-3 ООД - Бургас
Строителство и ремонт на сгради, инфраструктура, охладителни кули, комини и силози.
 Фундамент ООД - София  Член на БСК
Подземно и надземно строителство и ремонт на сгради. Рекултивация на нарушени терени. Изграждане на водопроводи и канализационни мрежи. Изработка, доставка и монтаж на дървена дограма.
 Хуфу ЕООД - София  Член на БСК
Комплексно строителство на сгради.
 Ферал ООД - Стара Загора  Член на БСК
Строителство на промишлени, административни и граждански обекти и подлежащата им инфраструктура. Извършване на основен и текущ ремонт на сгради и съоражения.
 Тераком ООД - Смолян [Несъстоятелност]  Член на БСК
Промишлено и гражданско строителство. Строителство и ремонт на пътища, тротоари и сгради. Строително-монтажни работи в областта на телекомуникациите, включително полагане на нови и подмяна на съществуващи трасета за пренос на информация, електроенергия и далекосъобщения.
 Теракоминженеринг ЕООД - Пловдив  Член на БСК
Проучване и изграждане на съобщителни кабелни линии и мрежи (селищни телефонни мрежи, вътрешни разпределителни кабели, оптични кабелни линии), ел. мрежи високо и ниско напрежение. Проучване, полагане и изграждане на газови В и К съоръжения с ниско налягане.
 Теракомстрой ООД - Пловдив  Член на БСК
Изграждане и инсталиране на водопроводни и канализационни системи, строителство, изграждане и инсталиране на електрически и телекомуникационни инсталации. Монтаж и ремонт на електроразпределителни съоръжения.
 Термовент ООД - Варна  Член на БСК
Проектиране, доставка и монтаж на климатични, студови, отоплителни и вентилационни инсталации. Проектиране на газови инсталации.
 Термокомплект ООД - София  Член на БСК
Производство на топлотехническо оборудване. Строителство на топлопреносни мрежи. Разпределение на топлоенергия между потребителите.
 Термоинженеринг МПЗ ООД - София
Проектиране, доставка на съоръжения, монтаж, въвеждане в действие, гаранционен и следгаранционен сервиз на отоплителни, вентилационни, климатични и котелни инсталации. Производство на въздуховоди и въздуховодни елементи за отоплителни, вентилационни и климатични инсталации.
 Термосист ЕООД - Пловдив  Член на БСК
Консултиране, проектиране, доставка, инсталиране и сервиз на отоплителни, вентилационни, климатични и индустриални хладилни системи; алтернативни енергийни източници (слънчеви, геотермални и отпадъчни); оптимизация на термичните процеси; управление на проекти.
 Телком ООД - Пловдив  Член на БСК
Проектиране и изграждане на телекомуникации
 ТеКо АД - София
Проектиране и изграждане на телекомуникационни мрежи, доставка, инсталиране, гаранционен и извънгаранционен сервиз на телекомуникационни системи.
 Телстрой инженеринг ООД - София
Предоставяне на телекомуникационни услуги и изграждане на енерго системи.
 Телеком Сервиз България ЕООД - София
Проектиране, изграждане, монтаж, измерване, пускане в експлоатация и поддръжка на телекомуникационна и електро инфраструктура, структурни кабелни системи и мрежи. Инсталиране и пускане в експлоатация на системи за автоматизация, телеконтрол, телеуправление и SCADA. Обучение за работа с инсталираното оборудване. Обучение за сплайсване и измерване на подземни и въздушни оптични кабели и линии. Доставка на активно и пасивно оборудване и захранващи устройства. Изграждане, поддръжка и опериране на колокационни и дейта центрове. Изграждане, поддръжка и опериране на телекомуникационни мрежи и системи за пренос на данни, глас и видео изображения. Създаване, внедряване, опериране и поддръжка на цялостни телекомуникационни решения.
 Телекомплект АД - София  Член на БСК
Проектиране, доставка, изграждане, внедряване и рехабилитация на телекомуникационни обекти, мрежи, станции и съоръжения.
 Телекомплект Сат ООД - София
Високо строителство, проектиране и изграждане на телекомуникационни и газови инсталации.
 Телекомплект Тупсим ООД - София
Проектиране, доставка, монта, изграждане и поддръжка на телекомуникационни съоръжения.
 Телекомуникационно и високо строителство Инком ООД - Пловдив  Член на БСК
Телекомуникационно строителство: проектиране, изграждане и монтаж на кабелни телефонни мрежи, телефонни централи и преносни системи; оптични и коаксиални кабелни магистрали и мрежи; изграждане на подземни електромрежи; търговия със съобщителни средства.
 Теоинвест ЕООД - Поморие  Член на БСК
Строителство и продажба на жилищни и нежилищни недвижими имоти.
 Хес България ООД - София
Проектиране, изграждане, монтаж, поддръжка и профилактика на отоплителни, климатични, вентилационни и ВиК инсталации
 Техно 04 ООД - София
Проектиране, строителство и реконструкция на жилищни, обществени, промишлени, инфраструктурни, хидротехнически и други обекти и съоръжения.
 Техно Инженеринг 94 ООД - София  Член на БСК
Строителна дейност по линейни обекти- газови инсталации, В и К инсталации, електроинсталации, топлотехническо и електрическо оборудване, енергоремонт.
 Техно Метал ЕООД - София  Член на БСК
Проектиране, производство и монтаж на резервоари, метални конструкции, тръбопроводи, съоръжения под налягане, пътни знаци и табели и технологично оборудване.
 Техно Строй България ООД - София
Строителство – високо, ниско и инфраструктурно. Проектиране, реконструкции, ремонти и модернизации. Търговия със строителни материали и оборудване. Наем на строителна механизация и транспортна техника.
 Техно-Консулт 2000 ЕООД - София
Технико-икономически обосновки и предложения, изпълнение на ремонтни и строително-монтажни работи на промишлени и граждански обекти, монтаж, ремонт и сервиз на технологично, топлотехническо и енергийно оборудване, газификация на обекти, изработка и монтаж на метални конструкции и дограма.
 Техномашпрогрес ООД - София  Член на БСК
Строително монтажни, ремонтни и пусково наладъчни работи на промишлени, инфраструктурни, енергийни, стопански и жилищни обекти по части "Конструктивна", "В и К", "Архитектурно строителна", "Електро", "Отопление, вентилация и климатизация", "Вертикална планировка".
 Технопътстрой ЕООД - Ямбол  Член на БСК
Ниско, високо, пътно и мостово строителство, техническа инфраструктура, производство на бетонни смеси и изделия, армировъчни работи, саниране на сгради.
 Технострой Инженеринг 99 АД - Ямбол  Член на БСК
Пътно строителство и поддържане, производство на бетони, асфалтови смеси, добив на инертни материали.
 Техностил 2001 ЕООД - София
Строително – монтажни дейности на промислени и на жилищни обекти.
 Технотерм инвест ЕООД - Русе
Изграждане и опериране на газови системи, изграждане на газопроводи, строителен инвеститорски контрол, поддържане и експлоатация на изградени газови инсталации и съоръжения.
 Технотерм Инженеринг ЕАД - София
Проектиране, доставка, монтаж и сервизно обслужване на котелни и горивни системи, топлоенергетично оборудване и газификация.
 Техноекспортстрой ЕАД - София  Член на БСК
Проектиране, строителство, инженеринг, консултантска, предприемаческа и търговска дейност в страната и чужбина за изграждане на обществени и жилищни сгради, обекти в сферата на здравеопазването, спорта и образованието, обекти в промишлеността и енергетиката и инфраструктурни обекти.
 Хефест ООД - Мадан
Подготовка на строителни обекти и строителна дейност. Производство на бетон и бетонни продукти.
 Феърплей Кънстръкшънс ЕООД - София
Изграждане, ремонт и поддръжка на сгради, съоръжения и прилежаща инфраструктура.
 Тежка механизация АД - Девня
Услуги с автокранове и строителни машини.
 Щрабаг ЕАД - София  Член на БСК
Извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.
 Ърбън Сълушънс България ООД - София
Изграждане, реконструкция и благоустройство на детски площадки за игра и спорт, паркове и градини.
 Щеревстрой ООД - Смолян [Несъстоятелност]  Член на БСК
Строителство и ремонт на сгради. Изграждане на инфраструктурни обекти. Услуги с транспортна и строителна механизация.
 Еар Лукс В ООД - София [Несъстоятелност]
Проектиране, доставка , монтаж, гаранционен и извънгаранционен сервиз на отоплителни, вентилационни, климатични и газови инсталации на водопровод и канализация. Внос и продажба на едро и дребно на оборудване и елементи за отопление, вентилация и климатизация.
 Еврика ГТ ООД - Варна  Член на БСК
Специализирани и довършителни строително – монтажни работи в промишленото и гражданско строителство. Изработване на индустриални и декоративни бетонни настилки.
 Евро алианс геотехника АД - София  Член на БСК
Изграждане на тунели (хидротехнически, пътни, ЖП и метро тунели по Нов австрийски тунелен метод и Милански метод), пилотни конструкции, шлицови конструкции, хидротехническо строителство, фундиране на сгради, укрепване на свлачища, консолидация и циментация на слаби почви, геотехника, специално ниско строителство, производство и монтаж на анкери.
 Евро алианс кънстракшън АД - София  Член на БСК
Изграждане на тунели (хидротехнически, пътни, ЖП и метро тунели по Нов австрийски тунелен метод и Милански метод), пилотни конструкции, шлицови конструкции, хидротехническо строителство, фундиране на сгради, укрепване на свлачища, консолидация и циментация на слаби почви, геотехника, специално ниско строителство, производство и монтаж на анкери, гражданско строителство.
 Евро Алианс Тунели АД - София  Член на БСК
Производство и монтаж на метални конструкции, тунелно, подземно и специално ниско строителство.
 Евро ремонт строй България ЕООД - София
Строителство на жилищни и обществени сгради. Строителни и ремонтни дейности.
 Евро инженеринг - Ивастар ЕООД - Пловдив
Проектиране, монтаж и сервиз на мълниезащитни и заземителни уредби и системи за защита от атмосферни и комутационни пренапрежения. Доставка, монтаж и сервиз на елементи за мълниезащитни и заземителни уредби и системи за защита от атмосферни и комутационни пренапрежения. Контрол на състоянието на електрическите мрежи и подстанции.
 Евро Еко Билд ЕООД - София
Строителство, монтаж, проектиране, авторски надзор, ремонт, поддържане и управление на инфраструктурни обекти вкл. ВиК мрежи и съоръжения и системи, обекти от железопътната инфраструктура. Високо и ниско строителство. Строителство, на нови пътища; рехабилитация, текущ ремонт и зимно поддържане на съществуващи пътища; изграждане на заводи и инсталации за сепариране и компостиране на битови отпадъци, изграждане на депа за битови и опасни отпадъци.
 Евробилд ООД - Бургас  Член на БСК
Промишлено и гражданско строителство. Изграждане, доизграждане и реконструкция на канализационни и водопроводни мрежи. Изграждане на пречиствателни станции и съоръжения за битови и промишлени отпадъчни води. Производство на бетон
 Евробилдинг Инженеринг ООД - София  Член на БСК
Дейност по реализация на инвестиционни проекти за сгради. Проектиране, строителство и ремонт на жилищни и нежилищни сгради, търговски центрове, спортни площадки и прилежаща инфраструктура.Строителство на съоръжения (в т.ч. пътища, хидросъоръжения, В и К, електрически мрежи). Изграждане на инсталации ( в т.ч. електрически, водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации). Изпълнение на довършителни строителни работи (в т.ч. полагане на мазилки, монтаж на дограма и дърводелски работи, полагане на облицовки и настилки, боядисване и стъклопоставяне). Специализирани строителни дейности (в т.ч. разчистване и подготовка на строителната площадка, събаряне и разрушаване, земни работи, сондиране и пробиване). Реконструкция и реставрация на паметници на културата.
 Европът 2005 ООД - Хасково
Строителство, ремонт и поддържане на пътища, улици и пътни съоръжения, градски комуникации, инфраструктурата около тях, производство и полагане на асфалтови смеси, както и лабораторен контрол за тях.
 Еврострой - ВТ ООД - Лясковец
Строителство и ремонт на жилищни,обществени, административни и промишлени сгради, пътища и пътни съоръжения, водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения.
 Еврострой 05 ООД - Поморие  Член на БСК
Строителство на жилищни, хотелски, административни сгради, промишлени и инфраструктурни обекти.
 Еврострой ООД - Петрич
Производство на бетонови смеси за конструкции, циментови разтвори, бетонови изделия, промишлено и гражданско строителство.
 ЕВП ООД - София
Проектиране и изпълнение на телекомуникационно строителство.
 Ел Контрол ЕООД - Стара Загора  Член на БСК
Изграждане и въвеждане в експлоатация на електрически уредби ниско, средно и високо напрежение, изпитване на електрически уредби, съоръжения и защитни диелектрични средства, контрол на кабелни линии и трансформатори.
 Ел Тел Инженеринг ООД - Перник
Строителство, реконструкция и ремонт на сгради, инсталации и съоръжения.
 ЕЛ ЕООД - Русе  Член на БСК
Проектиране, изграждане, ремонт и инженеринг на енергийни обекти до 750 kV, лаборатория за електроизмервания.
 Ел-изграждане ООД - Благоевград
Проектиране до 20kV, изграждане, ремонт и инженеринг на енергийни обекти до 750кV.
 Елви - Румен Киров ЕТ - София
Производство, монтаж и поддръжка на ел. табла и КТП. Монтаж на ел. съоръжения и изграждане на вътрешни и външни инсталации до 35 KV.
 Елам-94 ООД - София  Член на БСК
Проучване, проектиране, изграждане и абонаментна поддръжка на външни ел. захранвания, трафопостове, кабелни и въздушни линии средно и ниско напрежение.
 Елиз АД - Варна  Член на БСК
Проектиране до 20 kV, изграждане, ремонт и инженеринг на енергийни обекти до 750 кV.
 Екип ЕООД - Варна  Член на БСК
Изграждане, ремонт и поддръжка на инсталации, машини и съоръжения.
 Екип-5 ООД - Бургас
Изграждане на индустриални инсталации: електрически инсталации; противопожарни системи; газови инсталации високо налягане; технологични тръбопроводи, магистрални тръбопроводи; стационарни цистерни. Електроенергиен мениджмънт. Изграждане на индустриални халета и сгради по модулна технология.
 Елис К ООД - София
Промишлено и гражданско строителство. Инвестиционна дейност. Изработка на Al и PVC дограма. Арматурни заготовки.
 Елиса-Е ООД - Банкя
Инженеринг, проектиране, производство, монтaж, сервиз и обслужване на електрически съоръжения до 400 кV, електрически машини и системи за автоматика и защита.
 Елит Монтаж ООД - Стара Загора  Член на БСК
Производство, ремонт и монтаж на енергетично оборудване, тръбопроводи и метални конструкции.
 Елит МХ ЕООД - Ловеч  Член на БСК
Строителство на сгради и съоръжения. Строително - ремонтни и строително - монтажни дейности.
 Елит Пътна сигнализация ООД - Варна
Производство и монтаж на пътни знаци и съоръжения за вертикална сигнализация, светлинна пътна сигнализация, сигнализация на пътищата с пътна маркировка, рекламни съоръжения.
 Елит-98 ООД - Варна
Проектиране, изграждане и ремонт на кабелни и въздушни линии, трафопостове и подстанции. Производство на метални конструкции, стоманено-решетъчни и стоманено-тръбни стълбове.
 Елитис ООД - Димитровград
Строително-монтажни работи, ремонтни работи в областта на пещостроенето и изолационни работи.
 Елитстрой ООД - Благоевград
Промишлено и гражданско строителство. Ремонт и поддръжка на пътища и пътни съоръжения, битови и промишлени водоснабдителни и канализационни мрежи, електрически станции, мрежи и системи.
 Еко Солар Р ЕООД - София
Проектиране и изграждане на термопомпени системи и слънчеви инсталации.
 Еко Традекс груп АД - Хасково
Строителство, ремонт и реконструкция на сгради, инфраструктурни обекти. Строителство на депа за твърди битови отпадъци.
 Еко Хидро 90 ООД - Пазарджик  Член на БСК
Изграждане на нова, реконструкция и поддръжка на съществуваща инженерна инфраструктура. Изграждане и реконструкция на сгради. Производство на бетон, бетонови изделия и асфалт. Събиране и транспортиране на отпадъци.
 Елми ООД - Стара Загора  Член на БСК
Строителство, ремонт и поддържане на инфраструктурни обекти: електрически уредби и мрежи до 20 kV (в т. ч. подземни кабели и въздушни мрежи); елементи и съоръжения за възобновяеми източници на ел.енергия; оптични кабелни мрежи; пътища и пътни съоръжения; външни и вътрешни ВиК мрежи; ниско строителство. Услуги със строителна механизация и автотранспорт. Търговия с електрически материали и контрол на електрически уредби и съоръжения до и над 1000V.
 Елмиб България АД - София
Подготовка, реализация и управление на проекти в сферата на уличното осветление и енергоспестяващи проекти.
 Екопроект С ЕООД - Търговище [Несъстоятелност]  Член на БСК
Строителство на жилищни и обществени сгради. Производство и монтаж на вентилационни и климатични системи.
 Екос Инженеринг ООД - София  Член на БСК
Строителство и строително-ремонтна дейност.
 Екострой АД - Добрич  Член на БСК
Строителство и ремонт на пътища. Производство на бетон и бетонови изделия. Производство и полагане на асфалт. Благоустрояване. Услуги в строителството и обзавеждане на строителни обекти. Продажба на строителни материали Транспортни услуги.
 Екострой-Трявна ООД - Трявна
Строително-монтажни и ремонтно-възстановителни дейности, услуги със строителна механизация и транспорт, озеленяване и поддръжка на паркове, почистване на речни корита, строителство и поддръжка на улична и пътна общинска мрежа.
 Екофлуид ЕООД - Добрич  Член на БСК
Проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на водоснабдителни и канализационни мрежи и пречиствателни станции.
 Екотоп - Димитър Киров ЕТ - София
Проектиране, производство и монтаж на топлинни системи, вътрешно газоснабдяване, вентилация, климатизация и пречиствателни системи за въздух.
 Елперфект ЕООД - Благоевград
Поддържане на светофарни уредби и пътно знаково стопанство.
 Експрес Гаранцион ООД - Варна  Член на БСК
Строителство и инженерни услуги по проектиране и конструиране на жилищни и промишлени сгради, прилежащата инфраструктура, строителство на електронни съобщителни мрежи и съоръжения, транспортна инфраструктура, енергийна инфраструктура, благоустройствена инфраструктура. Хидротехническо строителство. Строителство и инженерни услуги по проектиране и конструиране на спортни съоръжения. Строителство и инженерни услуги по проектиране и конструиране на обекти, свързани с опазване на околната среда. Изграждане и проектиране на системи за управление на отпадъци, депа за отпадъци, рекултивация и закриване на сметища. Строителство и инженерни услуги по проектиране и конструиране на басейни, аквапаркове, СПА центрове и фонтани. Търговия с недвижими имоти. Техническа и химическа поддръжка на басейни, аквапаркове, СПА центрове и фонтани.
 Екста ЕООД - София
Инженеринг в строителството, реконструкция и реставрация на старинни сгради и паметници на културата. Инвестиционно проектиране, градоустройствени планове и проекти, експертни оценки. Консултантски услуги.
 Екстрим Строй ЕООД - София
Строителство и ремонт на сгради.
 Елстройинженеринг ЕООД - Пловдив
Стоителни – монтажни дейности, сухо строителство, изграждане на електрически системи и мрежи, метални конструкции.
 Елстив Инженеринг ЕООД - София  Член на БСК
Разработване, производство и монтаж на съоръжения за пренос и разпределение на електрическа енергия и търговия на електроматериали, електроапаратура и метални изделия.
 Елтип 95 ЕООД - Враца [Ликвидация]  Член на БСК
Изграждане, ремонт и инженеринг на енергийни обекти до 750 kV.
 Елтип ЕООД - София
Изграждане, ремонт и инженеринг на енергийни обекти до 750 kV.
 Елфор ЕООД - София  Член на БСК
Проектиране и изграждане на електротехнически обекти. Сервизно и абонаментно поддържане на електротехнически обекти.
 Елтър ЕООД - Ямбол  Член на БСК
Проектиране и строителство на електро-енергийни обекти.
 Елте-Инженеринг ЕООД - Стара Загора  Член на БСК
Изграждане на промишлени, енергийни, инфраструктурни и жилищни обекти.
 Елтелком ООД - Браниполе  Член на БСК
Инженеринг, изграждане и поддръжка на електрически трансформаторни постове и подстанции до 20 kV, кабелни мрежи – средно и ниско напрежение, битови и промишлени електрически инсталации. Инженеринг и управление на проектите на телекомуникационната инфраструктура, водоснабдителни, канализационни и отоплителни системи.
 Електра - Асен Сидеров ЕТ - Златоград  Член на БСК
Инфраструктурно строителство. Строително-ремонтни услуги.
 Електрисити ООД - София
Услуги по управление на инвестиционни проекти в областта на външно електрическо захранване. Услуги по управление на инвестиционни проекти в областта на възобновяеми енергийни източници. Покупко – продажба на електрическо оборудване и материали. Консултантски услуги в областта на енергетиката.
 Електро Комплект ВН ООД - Варна  Член на БСК
Изграждане на електрически инсталации ниско напрежение. Изработка и монтаж на електрически табла; системи за сигурност; системи за пожароизвествяване; мълниезащитни системи; оповестителни и озвучителни системи; системи за пренос на глас и данни.
 Електро строй Инженеринг ЕООД - Добрич
Строително-монтажни и строително ремонтни работи по изграждане на вятърни инсталации и фото-волтаични системи, изграждане на базови станции и промишлени помещения.
 Електроас ЕООД - София  Член на БСК
Инженеринг, проектиране, производство, монтаж и сервиз на електрически съоръжения до 400 kV.
 Електроизграждане 97 АД - Шумен
Производство на метални конструкции.
 Електроизграждане ЕООД - Бургас
Изграждане, ремонт и поддръжка на електрически уредби и мрежи, електроенергийни подземни и надземни съоръжения до 20 KV.
 Електроинформ ООД - Варна  Член на БСК
Електроподизпълнител. Търговски, индустриален и граждански услуги за електро- и осигурителни системи. Проектиране, монтиране, снабдяване, поддръжка и изпитание.
 Електролукс Табаков и Синове ООД - Пловдив
Проектиране, производство и комплексно изграждане на електроенергийни обекти (ниско, средно и високо напрежение). Абонаментно обслужване на електрически мрежи и системи (ниско, средно и високо напрежение) и на електромерни стопанства. Доставка и дистрибуция на електроапаратура.Строителни дейности в областта на водоснабдяването и канализацията.
 Електромонтаж-Цветков ЕООД - Горна Оряховица  Член на БСК
Производство, монтаж, обслужване, въвеждане в експлоатация на ел. табла. Комплексни разпределителни устройства 10kV, 20kV. Комплексни трансформаторни подстанции. Оборудване на трафопостове. Мрежи НН (ниско напрежение). Електропроводи 20kV.
 Електромонтажи Варна ООД - Варна
Пълен инженеринг на комуникации ниско, средно и високо напрежение. Изграждане на фотоволтанични електроцентрали, ветропаркове и подстанции (до 400 kW). Поддържане на системи в областта на енергетиката.
 Електрострой 61 ЕООД - Варна
Изграждане на електрически инсталации в жилищни, обществени и промишлени сгради.
 Електростроежи АД - Хасково  Член на БСК
Изграждане, ремонт и инженеринг на енергийни обекти до 750 kV.
 Елемон ООД - Варна
Инженеринг на комуникации ниско, средно и високо напрежение до 750 кV; Поддържане на системи в областта на eнергетиката до 750 кV; Наладъчна дейност до 750 кV. Проектиране и производство на електроразпределителни устройства и апаратура до 35 кV.
 Елшанс ООД - Хасково
Изграждане, ремонт и поддръжка на електрически уредби и мрежи, електроенергийни подземни и надземни съоръжения до 400KV.
 Ем Строй ООД - Разлог
Строителнa, монтажна, инженерингова и инвестиционна дей-ност на обществени, жилищни и рекреационни сгради и на инфраструктурни обекти (пътища, водопроводни и канализационни мрежи и други дейности в инженерната сфера).
 Ем Ти Си 96 ЕООД - Варна  Член на БСК
Строителство на жилищни сгради
 Ен-Ар-Джи-Полимертех ЕООД - София
Проектиране и извършване на СМР в областта на: полимерни, защиттни и антикопозионни покрития, индустриални подове, хидроизолационни системи, системи за запълване и запечатване на фуги и пукнатини, възстановяване на бетони, строителни лепила и строителни изолации. Продажба на специализирани строителни материали, инсрументи и механизация.
 Емко-ООД ООД - София
Проектиране, доставка и монтаж, гаранционно и извънгаранционно обслужване на климатични и хладилни инсталации, отоплителни и вентилационни системи. Изграждане на сградни водопроводни и канализационни системи. Обследване и сертифициране на сгради по отношение на енергийна ефективност.
 ЕМУ АД - Велико Търново  Член на БСК
Строежи от високото строителство и прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжени. Строежи от енергийната инфраструктура. Строително – монтажни работи. Производство на бетонови продукти /бетон и бетонови изделия/.
 Ему АД - Разбойна - Тщ  Член на БСК
Проучване, проектиране,монтаж и строителство в областта на енергетиката.
 Ему ООД - Силистра
Монтаж, строителство и ремонтни дейности на електросъоръжения в областта на енергетиката.
 ЕМУ Перник ЕООД - Перник
Изграждане, инсталация, ремонт и поддръжка на телекомуникационни и електроенергийни мрежи и съоръжения.
 Енергомонтаж-ВЕЦ АД - Сестримо  Член на БСК
Монтаж, реконструкция и ремонт на машинно, електротехническо и КИП и А оборудване, съоръжения под налягане, резервоари и тръбопроводи.
 Енергомонтаж-Р АД - Русе  Член на БСК
Монтажни, инженерингови, строителни и ремонтни услуги на електрическо, машинно, КиП и А оборудване за ВЕЦ, ТЕЦ, АЕЦ и други индустриални области.
 Енергостроймонтаж ПС Б ЕАД - Белене  Член на БСК
Строителство на граждански и промишлени сгради и прилежащата инфраструктура.
 Енергостроймонтаж-инженеринг АД - Белене  Член на БСК
Изграждане на стоманобетонови, метални конструкции, индустриално и жилищно строителство. Производство и продажба на бетони. Производство на текстилни изделия. Услуги със строителна механизация и автотранспорт.
 Енергоефект ООД - София  Член на БСК
Енергийно обследване на сгради и промишлени предприятия, сертифициране, инженерингони услуги, ЕСКО услуги.
 Енерджи 2020 ЕООД - София
Изграждане, поддръжка и ремонт на електрически инсталации, мрежи и уредби. Изграждане и реконструкция на индустриални, търговски, жилищни сгради и пътища.
 Енерджи Груп 2003 ЕООД - София
Основни ремонти и рехабилитация на сгради. Производство на PVC и алуминиева дограма и външни ролетни щори.
 Енерджи ефект ЕАД - София  Член на БСК
 Енемона АД - София [Несъстоятелност]  Член на БСК
Проектиране, управление и изпълнение на проекти в енергетиката (конвенционална и ядрена), промишлено и гражданско строителство, предоставяне на енергоефективни услуги; проектиране, производство, доставка и монтаж на електростатични и ръкавни филтри, резервоари, силози, съдове под налягане, метални конструкции и нестандартно оборудване.
 Етра-ЕЛ ООД - Велико Търново  Член на БСК
Проектиране, монтаж, строителство и ремонти в областта на енергетиката и контрол на параметрите на ел. уредби до и над 1000 V.
 Етиком - Наков и сие СД - Благоевград  Член на БСК
Строителство на сгради, инфтраструктирно строителство и строителство на пътища.
 Д & Д Инженеринг ЕООД - София
Външно електро захранване с кабели CpH и кабели НН на жилищни сгради и промишлени обекти; изграждане на вътрешни електроинсталации; направа на нови и реконструкция на ТП, МКТП, МТП; електропроводи до 35 kV.
 Д Макс 2002 ЕООД - Варна
Безексплозивно разрушаване на скали и бетони.
 Дар 55 ЕООД - Нова Загора  Член на БСК
Изграждане и реконструкция на преносни и разпределителни водопроводи, газопроводи, електропроводи, канализации, пречиствателни станции и съоръжения, сгради и пътища.
 Дан 92 ЕООД - Сливен  Член на БСК
Строителство, реконструкция, ремонт и продажба ня промишлени, жилищни и инфраструктурни обекти.
 Даная 1993 ЕООД - София
Проектиране и строителство на жилищни и бизнес сгради
 Дани строй ЕООД - Стара Загора
Строителство и реконструкция на обекти в областта на енергетиката, машинен и ел. ремонт и монтаж на обекти и оборудване в областта на енергетиката, производство на бетонови и циментови разтвори.
 Дамян Йорданов ЕООД - Варна  Член на БСК
Строителството на жилищни, административни и промишлени сгради и търговия с недвижими имоти
 Дзенус - Халачев ООД - Габрово [Несъстоятелност]  Член на БСК
Промишлено и гражданско строителство, проектиране и производство на дограма и мебели
 Драгиев и Ко ООД - Пловдив  Член на БСК
Проектиране, изграждане и ремонт на: ВиК мрежи и съоръжения; хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения; пътища; гражданско и промишлено строителство; газопроводи; топлопроводи; доставка и продажба на строителни материали; антикорозионна защита на конструкции и съоръжения. Проектиране, изпълнение, монтаж и поддръжка на пожарогасителни инсталации.
 Ди Ес Строй ООД - Стара Загора [Несъстоятелност]  Член на БСК
Строителство на промишлени и граждански обекти; производство на варо-бетонови разтвори; строителни услуги
 Диана Комерс 1 ЕООД - София  Член на БСК
Строителство на сгради и съоръжения. Производство на Al и PVC дограма. Производство на корпусна мебел и интериорни врати.
 Диана комерс 2 ООД - София  Член на БСК
Строителство и строителни услуги; проектиране, инженеринг и консултации в областта на строителството.
 Дикал ЕООД - Бургас  Член на БСК
Строителство, реконструкция, саниране и ремонт на сгради в промишлено и гражданско строителство, изграждане на инфраструктyрни обекти.
 Жилмен ЕООД - Стара Загора  Член на БСК
Изграждане на промишлени, граждански, енергийни и инфраструктурни обекти.
 Дикс 2001 ЕООД - Ямбол  Член на БСК
Проучване, проектиране, консултации, строителство и поддържане на ел. уредби и съоръжения, заводски, цехови и битови електроинсталации. Изграждане на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура (електрически съоръжения и системи, далекосъобщителни мрежи и съоражения). Търговия с кабели, проводници, осветителни тела, електрически съоръжения и материали.
 Дим 93 ООД - Варна
Проектиране, производство и монтаж на електропроводни мрежи и кабелни линии до 110kV. Бетонни и метални трансформаторни станции, трансформаторни постове и подстанции до 110kV. Производство на стомано-решетъчни стълбове и ремонт на силови трансформатори.
 Димас АД - Габрово  Член на БСК
Производство на каменни фракции, асфалтови и бетонови смеси, строителни разтвори, изделия от бетон, заготовка на арматура, инженерингова дейност, асфалтополагане, строителство.
 Димов Къмпани ЕООД - София [Несъстоятелност]
СМР, инженеринг и дейности по проектиране, изграждане, реконструкция, модернизация и експлоатация на системи от енергопреносната мрежа, включително и системи за осветление. Продажба на осветителни тела.
 Диск ГТ 93 ООД - Враца
Монтаж и поддържане на електрически, отоплителни, вентилационни, водопроводни и канализационни инсталации
 ДИЕЛ Трейд ООД - София
Изпълнение на строително-монтажни и строително-ремонтни работи в промишленото и гражданското строителство.
 Дорослава 02 ЕООД - Каблешково - Бс  Член на БСК
Комплексно строителство на сгради и прилежащата им инфраструктура. Изработка, доставка и монтаж на алуминиева и PVC дограма и стъклопакети.
 Доломит М ЕООД - Несебър
Строителство и строително - ремонтни работи.
 Дом ООД - Варна [Несъстоятелност]
- Строителство на жилищни и административни сгради - Ремонти и реконструкции - Производство на алуминиева и РVС дограма
 Домостроителен комбинат София АД - София  Член на БСК
Производство на разтвори, бетoнови, стоманобетонови, метални изделия и армировки. Строително-монтажни работи.
 Домостроене Инженеринг АД - Варна  Член на БСК
Строителство на граждански, промишлени и инфраструктурни обекти, производство на стоманобетонни изделия и конструкции, услуги със строителна механизация.
 Жоди и Тони ЕООД - София
Строителство и реконструкция на жилищни сгради. Изграждане на инфраструктура. Продажба на жилища.
 ЖСП Стил ООД - Шумен  Член на БСК
Високо и ниско строителство, Благоустрояване и вертикална планировка, Инфраструктура, Реконструкция и ремонт на сгради и съоръжения.
 Дунав АД - Русе  Член на БСК
Строителство, производство на бетон, вар и варови разтвори, арматурни елементи, механизация и транспортни услуги.
 Дъга - Апостол ЕООД - Добрич  Член на БСК
Строителство на граждански и промишлени сгради и прилежащата инфраструктура и съоръжения, изпълнение на ВиК и ел. инсталации и мрежи.
 Девня Трейд ООД - Варна  Член на БСК
Строителство, ремонт и модернизация на индустриални, жилищни и обществени сгради и съоръжения. Строителство и рехабилитация на пътища. Производство и търговия с бетон. Обработка и търговия с инертни материали.
 Девел Проджектс ООД - Варна
Оценка на съответствието на инвестиционните проекти. Строителен надзор, експертно-консултантски услуги. Инвеститорски контрол в строителството. Обследване на енергийната ефективност на сгради.
 Делар ЕООД - София
Предприемаческа и инвеститорска дейност за проектиране и изграждане на строителни обекти. Продажба на строителни обекти или обособени части от тях. Консултантски услуги по управление на инвестиционни проекти и по инвеститорски контрол в строителството.
 Декра Строй ЕООД - Русе
Проектиране, строителство, рехабилитация и реновиране на строежи. Управление на дейности по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на смесени и сепарирани битови и строителни отпадъци. Поддържане чистотата на територии за обществено ползване. Измиване и дезинфекция на съдове за отпадъци. Почистване на нерегламентирани сметища и рекултивация.
 Делтек МГ 3 ЕООД - Пловдив
Изработка на изделия от метал
 Делектра ЕООД - София
Проучване и проектиране на мини ВЕЦ, въздушни и кабелни линии, производство на ел. табла в енергетиката и промишлеността.
 Желязко Желязков ЕТ - Бургас  Член на БСК
Електроизграждане, машинен електромонтаж на индустриални и граждански обекти. Проектиране на ел. инсталации.
 Желязков Инженеринг ООД - Варна
Проектиране и монтаж на електрооборудване. Ремонт на електрооборудване и инсталации на индустриални обекти.
 Денис - 1992 ЕООД - Неделино
Строителство
 Дендрит ЕООД - София
Проектиране, производство и възстановяване на железопътни стрелки, строителство и ремонт на железен път, изработване и влагане на лепени изолирани наставки.
 Дестинация България ЕООД - Пловдив
Отдаване под наем, търговия, монтаж, поддържане, ремонтиране и преустройство на подвижни работни площадки (автовишки), автомобили, машини и подемно-транспортна техника. Обучение за придобиване на правоспособност за машинисти на кранове, подвижни работни площадки и оператори на машини.
 Джи Ви Ай Електрик ООД - Бургас  Член на БСК
Строителство, ремонт и реконструкция на сгради. Изграждане на външни електически захранвания; Изграждане на вътрешни електрически инсталации.
 Джи и Ей ЕООД - София
Продажба, монтаж, гаранционен и извънгаранционен сервиз на климатични сплит, мулти-сплит и VRF системи. Проектиране на VRF системи на Toshiba. Продажба и инсталация на софтуер за сградно управление на Toshiba. Диагностика на сградни климатични системи на Toshiba със специализиран софтуер.
 Джи Пи Груп АД - София  Член на БСК
Промишленото и гражданско строителство. Ремонт и поддръжка на бензиностанции и сгради.
 Дюлгер ООД - Смолян  Член на БСК
Строителство на сгради и съоръжения. Производство и търговия на строителни продукти. Производство и монтаж на дървена дограма. Сделки с недвижими имоти.
 Дядо Божко ЕООД - София  Член на БСК
Промишлено и гражданско строителство и изграждане на инфраструктурата към тях.
 ЦИД Атлас ООД - Пловдив
Строителство, строително-монтажни работи, производство на алуминиева и РVС дограма, производство на пожарни хидранти, клапи, капаци и решетки за дъждоприемни шахти.
 ЦСТ Строй Инженеринг ЕООД - София
Строителство и ремонтни дейности
 Чара 04 ЕООД - Своге
Строителство и строително – монтажни дейности. Строителство в областта на транспортната, енергийната и благоустройствената инфраструктура. Хидротехническо строителство.
 Чахов ООД - Богомилово  Член на БСК
Производство и обработка на изделия от поцинкована, медна, пластифицирана, черна и алуцинк ламарина. Строително-монтажни дейности.
 Чил Комерс ООД - Варна
Проектиране, изграждане и поддръжка на вентилационни, отоплителни иклиматични инсталации
 Черноморска газова компания ЕООД - Варна
Проектиране на газопроводи, инсталации, устройства и съоръжения за природен газ.
 Шаварна 97 ООД - Левски
Строително – монтажни и ремонтни дейности на жилищни и промишлени сгради. Пътно строителство и пътно поддържане.
 Шумен АД - Шумен  Член на БСК
Строителство на сгради и промишлени обекти.
 Югстрой ООД - Златоград
Консултиране, проектиране и строителство на инженерни съоръжения и сгради.
 Юлм ООД - София
Строителство на сгради, пътища и съоръжения. Услуги със строителна механизация. Търговия със строителни материали.
 Юнан Строй ООД - София
Високо и ниско строителство; Изграждане на инфраструктурни обекти-пътища’ СМР и ремонтни дейности; Изграждане на ВиК, ОВ и ЕЛ инсталации; Доставка и монтаж на метални конструкции, оборудване и резервоари.
 Юнимекс ООД - Мадан
Комплексно строителство.
 Юнис ООД - Перник  Член на БСК
Строителство, ремонт и поддържане на сгради.
 Яворкомерс ЕООД - Раднево
Извършване на строително - ремонтни дейности, транспортни услуги - превоз на товари и строителна механизация, реконструкция на съоръжения в енергетиката и минната промишленост, проектиране и производство на метални съоръжения.
 Язов ЕООД - Пловдив [Несъстоятелност]  Член на БСК
Проектиране и строителство на обекти за промишлеността и бита. Търговия с недвижимо имущество.
 Ян 93 ООД - София
Производство, монтаж, гаранционно и след гаранционно обслужване на климатични, вентилационни и отоплителни системи.
 Янимакс ЕООД - Хасково  Член на БСК
Строителство, строително-монтажни и ремонтни дейности.
 Янулов и ко ЕООД - Свети Влас
Строителни и монтажни дейности, свързани с изграждане, ремонт и поддръжка на: Сгради и прилежащите им инфраструктура и системи; ВиК системи и инсталации; Биологични пречиствателни станции; Пречиствателни станции за отпадни води и канални помпени станции;електро системи и инсталации.
 Янев 55 ЕООД - Пазарджик  Член на БСК
Строителство и ремонт на жилищни, промишлени, административни сгради и инфраструктурни обекти.