Кратък фирмен профил

АБВ Инвестиции ЕООД - Варна


Контакти

Варна, 9002
ул. Цар Асен 5, ет.2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121886369
Капитал (лв.): 300 000
 
 
 

Отрасъл: Брокерска дейност с ценни книжа и управление на "портфейли"
Лицензи и сертификати:  Инв. посредник Член на БФБ
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: извършване на следните инвестиционни услуги и дейности на територията на Република България, приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, включително посредничество за сключване на сделки във връзка с ценни книжа, изпълнение на нареждания за покупка или продажба на ценни книжа за сметка на клиенти, управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включващ ценни книжа, по собствена преценка без специални нареждания на клиента, предоставяне на индивидуални инвестиционни консултации на клиент, по собствена инициатива или по искане на клиента, по отношение на една или повече сделки, свързани с ценни книжа, предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценни книжа за собствена сметка, както и следните допълнителни услуги: съхраняване и администриране на ценни книжа за сметка на клиенти, включително попечителска дейност /държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция/ и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства /предоставените обезпечения, предоставяне на заеми за извършване на сделки с ценни книжа, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по реда, определени с наредба, консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързаните с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия, сделки с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги, инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с ценни книжа, услуги свързани с дейността по предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка
 


Новини

  стр. 1 / 8   стр.    
03.12.2019: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA) В БФБ АД е постъпил...
03.12.2019: СИИ Имоти АДСИЦ - София (5CGA) В БФБ АД е постъпил доклад по...
03.12.2019: Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (6SBA) В БФБ АД е...
01.10.2019: Финанс Секюрити Груп АД-София (FSPA) В БФБ АД е постъпил доклад...
01.10.2019: Загора Фининвест АД-Стара Загора (ZAFA) В БФБ АД е постъпил...
01.10.2019: Холдинг Нов Век АД-София (6N31) В БФБ АД е постъпил доклад по...
02.09.2019: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA) В БФБ АД е постъпил...
02.07.2019: Финанс Секюрити Груп АД-София (FSPA) В БФБ АД е постъпил доклад...
02.07.2019: Загора Фининвест АД-Стара Загора (ZAFA) В БФБ АД е постъпил...
03.06.2019: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA) В БФБ АД е постъпил...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 798 пъти
[2016: 218, 2015: 21, 2014: 25, 2013: 50, 2012: 89, 2011: 108, ... ]