Кратък фирмен профил

СИБанк ЕАД - София


Контакти

София, 1463
Витоша 89 Б
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831686320
Капитал (лв.): 227 932 510
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Проспект Първичен дилър Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 17.05.2012 
Предмет на дейност: Публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск. банката извършва и следните дейности: 1. извършване на платежни услуги по смисъла на закона за платежните услуги и платежните системи; 2. издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.1; 3. приемане на ценности на депозит; 4. дейност като депозитарна или попечителска институция; 5. финансов лизинг; 6. гаранционни сделки; 7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по т.8; б) чуждестранна валута и благородни метали; в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по т.8; 8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл.5, ал.2 и 3 от закона за пазарите на финансови инструменти; 9.парично брокерство; 10. консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; 11. придобиване на вземания по кредити идруга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); 12. придобиване и управление на дялови участия; 13. отдаване под наем на сейфове; 14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 15. издаване на електронни пари; 16. други подобни дейности, определени с наредба на българската народна банка.
 


Новини

  стр. 1 / 154   стр.    
12.01.2018: БНБ разреши вливането на СИБАНК в ОББ На заседание, проведено...
12.01.2018: БНБ разреши офшорка да придобие Общинска банка Управителният...
03.01.2018: Шест са получените заявления за управлението на 353,3 млн. лв....
07.12.2017: Общото събрание на акционерите на ОББ одобри вливането на Сибанк...
01.12.2017: Три големи сделки се задават в българския банков сектор през...
22.11.2017: "Максима България" иска да открие още четири нови магазина в...
06.11.2017: Обединението на Сибанк и ОББ е на финала Обединението на...
04.10.2017: 10 банки ще партнират с ББР по плана "Юнкер" Българска банка за...
25.09.2017: Собственикът на ДСК купува банка в Сърбия ОТП банк - собственик...
23.08.2017: В края на август СИБАНК и ОББ започват да обединяват клоновата...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 985 пъти
[2016: 638, 2015: 259, 2014: 235, 2013: 470, 2012: 1 014, 2011: 963, ... ]