Кратък фирмен профил

Перси ООД - София


Контакти

София, 1330
ул. Златна Добруджа 18
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 030413948
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електронно-изчислителна техника
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Разработване, разпространение, внедряване и реализация на компютърни системи, изделия и програмни продукти, аудио-визуални системи, стоки за стоковия фонд, сервизна и рекламна дейност (без кино и печат), производство и търговска реализация, в т.ч. оказионна, консигнационна и разносна, на всякакви изделия за бита, потребителски и промишлени стоки, селскостопанска продукция (без дивечови кожи, благородни метали, скъпоценни камъни и паметници на културата), проектиране, монтаж, строителство, ремонт и поддържане на сгради и съоръжения, откриване и експлоатация на обекти от типа на общественото хранене и магазинна мрежа, хотелиерство, туристически, транспортни и таксиметрови услуги, вътрешно- и външноикономическа дейност, внос, износ и реекспорт, представителство (без процесуално), посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, ноу-хау, маркетингова, лизингова и инженерингова дейност, организация и експлоатация на забавни игри (без хазарт), битови услуги, покупко-продажба и даване под наем на имоти и вещи, обучение, квалификация и преквалификация на кадри с компютърни и аудио-визуални системи.
 

17.11.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
06.12.2002: Тази седмица се навърши една година от създаването на първата в...
23.08.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154,...
30.07.2001: Фирмите, които въведоха система за управление на качеството ISO...
10.03.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
08.12.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
08.12.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
02.11.1993: Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 739 пъти
[2016: 128, 2015: 43, 2014: 61, 2013: 122, 2012: 198, 2011: 95, ... ]