Кратък фирмен профил

Токуда банк АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Георг Вашингтон 21
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 813155318
Капитал (лв.): 68 000 000
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Член на БФБ Член на ЦД
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 07.12.2017 
Предмет на дейност: Публично привличане на влогове и използване на привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск, покупка на менителници и записи на заповед, сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали, приемане на ценности за депозит, сделки по чл. 54, ал. 1 ЗППЦК, гаранционни сделки, извършване на операции по безкасови плащания и клиринг на чекови сметки на други лица, покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги и поемане на риска от събирането на тези вземания (факторинг), финансов лизинг, издаване и управление на банкови карти, сделки с финансови фючърси и опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, предоставяне на банкови касетки, придобиване и управление на дялови участия, консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятие, консултации относно портфейлни инвестиции, други сделки, определени от БНБ.
 


Новини

  стр. 1 / 30   стр.    
14.11.2017: КФН вписа акциите от увеличението на капитала на "Софарма...
02.11.2017: От днес, 1 ноември 2017 г., стартира търговията с ДЦК на...
21.06.2017: КФН разреши на ЗД "Съгласие" да купи "Токуда Здравно...
15.08.2016: Българската народна банка (БНБ) публикува пълния доклад и...
10.05.2016: Арестите във Фонда за лечение на деца може да са имали и друга...
19.04.2016: Българският червен кръст иска да купи най-голямата частна...
08.12.2015: БФБ – София АД вписа в регистъра си следните промени в...
08.12.2015: Кирил Пендев вече не е член на УС на Токуда Банк Кирил Пендев...
07.09.2015: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV В БФБ-София АД е...
07.09.2015: БНБ не разреши на "Доверие" да купи "Токуда банк" БНБ отказа на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 899 пъти
[2016: 196, 2015: 251, 2014: 94, 2013: 188, 2012: 399, 2011: 244, ... ]