Кратък фирмен профил

Финансова къща Популярна каса-95 АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
бул. Христо Ботев 27 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 825340869
Капитал (лв.): 1 500 000
 
 
 

Отрасъл: Брокерска дейност с ценни книжа и управление на "портфейли"
Лицензи и сертификати:  Финансова къща Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 26.06.2017 
Предмет на дейност: Приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, включително посредничество за сключване на сделки във връзка с ценни книжа, изпълнение на нареждания за покупка или продажба на ценни книжа за сметка на клиенти, управление в съответствие със сключен с клиент договор, на индивидуален портфейл, включващ ценни книжа, по собствена преценка без специални нареждания на клиента, предоставяне на индивидуални консултации на клиент по собствена инициатива или по искане на клиента, по отношение на една или повече сделки, свързани с ценни книжа, предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка, дружеството предоставя и следните допълнителни услуги; съхраняване и администриране на ценни книжа за сметка на клиенти, включително попечителска дейност / държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарни институция / и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства / предоставените обезпечения, предоставяне на заеми за извършване на сделки с ценни книжа, при условия че лицето, което предоставя заема, участва в сделките при условия и ред, определени с наредба, консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия, сделки с чуждестрани средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставените инвестиционни услуги, инвистиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с ценни книжа, услуги, свързани с дейноста по ал.2, т. 7, инвестиционни услуги и дейности; приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, включително посредничество за сключване на сделки във връзка с ценни книжа; изпълнение на нареждания за покупка или продажба на ценни книжа за сметка на клиенати; управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включващ ценни книжа, по собствена преценка без специални нареждания на клиента; предоставяне на индивидуални инвестиционни консултации на клиент, по собствена инициатива или по искане на клиента, по отношение на една или повече сделки, свързани с ценни книжа; предлагане на първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотминимо задължение за предобиване на ценните книжа за собствена сметка; допълнителни услуги; съхраняване и администраране на ценни книжа за сметка на клиенти, включително попичителска дейност / държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция / и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения; предоставяне на заеми за извършване на сделки с ценни книжа, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и ред, определени с наредба; консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; сделки с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвистиционни услуги; инвистиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с ценни книжа; услуги свързани с дейноста по ал.2 т.7.
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
21.02.2014: Бившият шеф на митичната Агробизнесбанк Христо Александров е бил...
04.05.2012: Финансова къща Популярна каса-95 АД - Пловдив свиква Годишно...
22.07.2011: На основание чл. 14, ал. 1, т. 4 от Част II Правила за членство...
21.07.2011: В Търговския регистър Петър Нейчев Нейчев, БАЛКАН СИС АД и...
20.07.2011: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
30.06.2011: Във връзка с подадено от ИП Популярна Каса 95 АД заявление,...
15.06.2011: Шест инвестиционни посредника са поискали през първото...
24.02.2011: БФБ – София АД вписа в регистъра си следните промени по...
07.12.2010: Финансова къща Популярна каса-95 АД - Пловдив свиква Извънредно...
21.04.2010: Финансова къща Популярна каса-95 АД - Пловдив свиква Годишно...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 303 пъти
[2016: 129, 2015: 78, 2014: 62, 2013: 124, 2012: 321, 2011: 221, ... ]