Кратък фирмен профил

Корпоративна търговска банка АД - София [Несъстоятелност]


Контакти

София, 1000
ул. Граф Игнатиев 10
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831184677
Капитал (лв.): 65 517 310
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Общи събрания: Последно - 21.01.2015 
Предмет на дейност: Извършване на публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; извършване на услуги по парични преводи, а след 1 ноември 2009 г. - извършване на платежни услуги по смисъла на закона за платежните услуги и платежните системи; издаване и администриране на други средства за плащане (платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.2; приемане на ценности на депозит; дейност като депозитарна или попечителска институция; финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: а)инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по т.9; б)чуждестранна валута и благородни метали; в)финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други деривантни инструменти, извън случаите по т.9; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл.5, ал.2 и 3 от закона за пазарите на финансови инструменти; парично брокерство; консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги(факторинг); придобиване и управление на дялови участия; отдаване под наем на сейфове; събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; други подобни дейности, определени с наредба на българската народна банка (бнб).
 


Новини

  стр. 1 / 257   стр.    
13.02.2019: Втора свързвана с Пеевски офшорка се оказа собственост на...
06.02.2019: Делото за източването на КТБ тръгва по нова процедура Спецсъдът...
22.01.2019: КЗК отново ще разглежда придобиването на "Дунарит" от "Емко" С...
07.01.2019: КТБ все пак възкръсна като обезпечен кредитор на "Елит...
07.01.2019: Синдиците на КТБ изгубиха дело за 40 млн. Лева Иск в размер 40...
02.01.2019: Фалиралата КТБ губи 1.6 млн. лв. по дело на синдиците...
20.12.2018: Българска фондова борса АД обезцени цесия на вземане от КТБ...
19.12.2018: Българска фондова борса АД-София (BSO) Във връзка с измененията...
18.12.2018: Софийската градска прокуратура предаде на съд квестори на...
11.12.2018: КТБ може да получи 125 млн. eвро от стари заеми покрай...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 10 875 пъти
[2016: 1 650, 2015: 1 053, 2014: 510, 2013: 1 020, 2012: 2 737, 2011: 1 293, ... ]