Кратък фирмен профил

Пиво Инвест БГ АД - Велико Търново


Контакти

Велико Търново, 5000
ул. Генерал Гурко 105
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 104050863
Капитал (лв.): 790 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на малц
Лицензи и сертификати:  Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 23.05.2019 
Предмет на дейност: Франчайзинг и извършване на всякакъв вид услуги, обусловени от договор за франчайз, предоставяне на франчайз права върху: ноу-хау за управление на бизнес процеси, търговски марки, знаци, дизайни, патенти, маркетингови системи за проучване, анализ, решения и реклама, интегрирани информационни системи за управление, системи за организация на мениджърска дейност и развитие на човешки ресурси, бизнес комуникации, консултантска дейност и др.п. предоставяните права, обхващат всички етапи на предоставянето на услуги в областта на пивоварството. 5.2. отдаване под наем недвижими имоти, производствени технологични линии, съоръжения и оборудване. 5.3. разработване на инвестиционни проекти, строителна и предприемаческа дейност, преустройства, ремонт, модернизация и реконструкция, обзавеждане, оборудване и поддръжка на недвижими имоти, закупуване на недвижими имоти, технологични линии за производство, машини, инвентар и съоръжения и друго движимо имущество, с цел: създаване на самостоятелен бизнес и предоставянето му на франчайз на трети лица и/или подобряване на съществуващ такъв, отдаване под наем, продажба и/или други способи за разпореждане с активи. 5.4. разработване и инвестиране в нови продукти, рецепти и технологии за бизнес процеси за производство, с цел предоставяне за ползване анблок с други активи и/или ноу-хау или самостоятелно въз основа на договор/и за франчайз. 5.5. създаване, придобиване и използване на права върху търговски марки, ноу-хау за бизнес процеси, изобретения, патенти и всички всякакви други обекти на интелектуалната собственост. 5.6. облигационни и разпоредителни сделки с права върху търговски марки и всякакви обекти на интелектуална собственост. 5.7. придобиване, управление, оценка и разпореждане с продажба на участия в български и чуждестранни дружества. 5.8. извършване на всякакъв вид друга помощна и странична позволена (съответно лицензирана) търговска дейност, по смисъла на чл.1. от търговския закон и другите действащи нормативни актове, в т.ч. правни, маркетингови и счетоводни и консултантски услуги. друга дейност, незабранена със закон в страната и чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
07.12.2010: Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на...
07.07.2009: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с...
19.05.2009: Великотърновско пиво АД - Велико Търново свиква Годишно общо...
07.11.2008: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с...
21.10.2008: Великотърновско пиво АД - Велико Търново свиква Годишно общо...
10.03.2008: В края на 2007 г. „Мел Инвест Холдинг” АД притежава акционерен...
07.03.2008: В края на 2007 г. „Мел Инвест Холдинг” АД притежава акционерен...
25.09.2007: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с...
11.09.2007: Съветът на директорите на "Великотърновско пиво" - АД, Велико...
08.05.2007: Съветът на директорите на "Великотърновско пиво" - АД, Велико...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 163 пъти
[2016: 458, 2015: 23, 2014: 40, 2013: 80, 2012: 135, 2011: 96, ... ]