Регулирана информацияФинансови отчети 
На 31.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Обреди ЕООД - Варна
 Доклад за дейността на Обреди ЕООД - Варна към 30.06.2017 г.
 Междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Счетоводна политика и приложения към финансов отчет
 Справки-уведмления по образец
 Информация по Приложение 9 Наредба 2
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т.7 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Декларация по чл. 100о, ал..4, т..3, б „а”
 Декларация по чл. 100о, ал..4, т..3, б „б”Финансови отчети 
На 2.05.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на Обреди ЕООД - Варна
 Доклад за дейността на Обреди ЕООД - Варна към 31.03.2017 г.
 Финансов отчет към 31.03.2017 г.
 ДекларацияФинансови отчети 
На 4.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Обреди ЕООД - Варна
 Годишен доклад за дейността за 2016 г. на Обреди ЕООД - Варна
 Годишен финансов отчет за 2016 г. и приложение
 Доклад на независимия одитор
 Декларация по чл. 100о, ал.4, т.3 и чл. 33, ал.1 т.3
 Справки по чл.32 ал.1 т.7 и чл.33 ал.1 т.6Финансови отчети 
На 3.02.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за финансовото състояние на Обреди ЕООД - Варна за четвърто тримесечие на 2016 г.
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.10 - 31.12.2016
 Пояснителни бележки и информация по чл. 33, ал. 1, т.3 от наредба № 2 на КФН и регламент (ЕС) № 596/2014 отн. обстоятелства, настъпили към 31.12.2016 г.Финансови отчети 
На 28.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на Обреди ЕООД - Варна
 Доклад за дейността на Обреди ЕООД - Варна към 30.09.2016 г.
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.09.2016
 Информация за Обреди ЕООД - Варна, съгл. прил. 9 от Наредба No 2Финансови отчети 
На 11.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2016 г. на Обреди ЕООД - Варна
 Отчет на Обреди ЕООД - Варна за първо шестмесечие на 2016 г.
 Баланс на Обреди ЕООД - Варна към 30.06.2016 г.
 Отчет за приходи и разходи на Обреди ЕООД - Варна за първо шестмесечие на 2016 г.
 Декларация по чл.100о,ал.4, т.3 от ЗППЦК