Кратък фирмен профил

Севко АД - Севлиево


Контакти

Севлиево, 5400
ул. Дедерица 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 107001611
Капитал (лв.): 67 806
 
 
 

Отрасъл: Производство на лицеви кожи
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 28.06.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, преработване, подобрение и изграждане на недвижими имоти и движими вещи, предоставяне на недвижими имоти и движими вещи под наем и под други форми на ползване (вкл. по договори за лизинг, учредяване на право на ползване, апортни вноски и търговски дружества, по договори за граждански дружества и съвместни предприятия и др.), покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, бартерни сделки, други дейности, незабранени със закон, сделки с интелектуална собственост, всякакви други допустими за АД дейности по законния ред.
 


Новини

  стр. 1 / 13   стр.    
25.01.2016: Севко АД-Севлиево (3JG) На основание чл. 65, ал. 6 от Част IV...
28.04.2015: Във връзка с Решение на Съвета на директорите на БФБ-София АД по...
08.04.2015: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
18.09.2014: Севко АД-Севлиево На основание чл. 65, ал. 6 от Част IV Правила...
20.06.2014: "Ежедневно сме свидетели на тежката, задушлива миризма, която се...
28.04.2014: Във връзка с Решение на Съвета на директорите на БФБ-София АД по...
28.04.2014: Спират търговията с акции на ОЦК и Мостстрой поради неплатени...
05.12.2013: Акционер в "Севко" иска продажба на активите му заради...
01.07.2013: На основание чл. 65, ал. 6 от Част IV Правила за търговия от...
27.05.2013: Във връзка с Решение на СД на БФБ-София АД по Протокол №...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 532 пъти
[2016: 147, 2015: 82, 2014: 97, 2013: 195, 2012: 339, 2011: 179, ... ]