Кратък фирмен профил

Научноизследователски институт по строителни материали ЕООД - София


Контакти

София, 1528
ул. Илия Бешков 1
тел.: 02/9732787,8737688,9732804,737688
факс: 02/9732910
e-mail: niism@abv.bg
WEB-site: http://www.niism.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000662623
ИН по ДДС: BG000662623
Фирмено дело: 2246/94
Брой служители: 32 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): -55 (2015)
Оборот (хил. лв.): 614 (2015)
ДМА (хил. лв.): 487 (2015)
Капитал (лв.): 23 000
 
 
 

Отрасъл: Научно-изследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки
Предмет на дейност: Научноизследователска, консултантска и експертна дейност в областта на теxнологиите и производствата в строителната индустрия, разработване и внедряване на стандартизационни документи, топлинни, аеродинамични и екологични измервания и решения, производство и приложения на материали, разтвори, смеси и топлоизолационни елементи и изделия, изпитване на строителни материали, изделия и суровини в акредитирана лаборатория, информационно обслужване и експертни оценки.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 21.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Научноизследователски институт по строителни материали ЕООД - София
 Баланс и отчет за приходи и разходи за 2016 г.
 Отчет за паричните потоци и отчет за собствен капитал към 31.12.2016
 Доклад на независимия одитор

30.05.2007: Трийсет и шест дружества от т.нар. забранителен списък за...
23.08.2005: В Регистъра на Държавната агенция за метрология и технически...
15.04.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
10.01.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
28.09.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
04.04.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...

 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 695 пъти
[2016: 593, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 58, ... ]