Кратък фирмен профил

Мен инвестмънт груп АД - София


Контакти

София, 1618
ул. Маринковица 7А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131401376
Капитал (лв.): 700 000
 
 
 

Отрасъл: Операции с недвижимо имущество
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 04.04.2014 
Предмет на дейност: 1. предоставяне на изследователски услуги и такива в областта на съвременните технологии - от всякакъв вид и под всякяква форма, съобразно изискванията на закона; 2. производство или предоставяне на продукти или услуги, свързани с нови, развити или водещи технологии, ноу-хау, патенти или други обекти на интелектуалната и индустриална собственост в съответствие с действащото законодателство; 3. предоставяне на консултантски услуги и маркетинг, включително счетоводни услуги, социологически проучвания, възлагане и извършване на анализи; 4. покупка, продажба, наемане или отдаване под наем на недвижими имоти, строеж или обзавеждане на недвижими имоти - собствени или на трети лица; 5. хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни услуги. 6. развитие на проекти в областта на възобновяемите и алтернативните енергийни източници и участие в такива проекти; 7. придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, включително създаване на дъщерни дружества; 8. придобиване, управление и продажба на облигации; 9. финансиране на дружества, в които дружеството участва; 10. участие в дружества за извършване на всякакъв вид рекламна дейност, включително, но не само, реклама чрез билбордове и други видове медии, както и в дружества, извършващи потребителско кредитиране; 11. производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция на вътрешния и външния пазар; 12. производство и търговия с хранителни продукти, включително сладкарски изделия, хотелиерство, туризъм, ресторантъорство, създаване и поддържане на заведения за обществено хранене, след получаване на необходимата категоризация;
 


Новини

  стр. 1 / 11   стр.    
16.04.2018: Във връзка с Решение на КФН № 357-ФБ/11.04.2018 г. за прилагане...
21.04.2012: Комисията за финансов надзор установява публично държавно...
18.11.2011: БФБ-София спря търговията с 6 дружества, тъй като не са платили...
22.08.2011: От 22 август (понеделник) "БФБ – София" АД прекратява...
11.04.2011: Мен инвестмънт груп АД - София свиква Годишно общо събрание на...
22.10.2010: Във връзка с подадено от ИП Бета Корп заявление по чл. 20, ал. 1...
18.10.2010: В БФБ-София АД е постъпило заявление от инвестиционен посредник...
15.10.2010: ? Във връзка с подадено от ИП Бета корп АД заявление, Съветът на...
09.03.2010: На проведено ОСА от 07.03.2010 год. на Мен Инвестмънт Груп...
23.02.2010: Поради липса на кворум свиканото от Мен Инвестмънт Груп АД-София...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 326 пъти
[2016: 131, 2015: 60, 2014: 54, 2013: 108, 2012: 275, 2011: 387, ... ]