Кратък фирмен профил

Алфа Пропърти 1 АДСИЦ - София [Ликвидация]


Контакти

София, 1000
ул. Славянска No 20, ап. 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175108254
Капитал (лв.): 650 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 15.06.2018 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти/секюритизация на недвижими имоти/посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
03.08.2018: КФН вписа „Браво Пропърти Фонд” АДСИЦ като публично дружество...
14.03.2017: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
05.02.2015: Алфа Пропърти 1 АДСИЦ-София /в ликвидация/, (6AL) На основание...
10.05.2012: Алфа Пропърти 1 АДСИЦ - София свиква Годишно общо събрание на...
04.01.2012: Търговията с акциите на "Химко", "Полимери" и още 31 компании е...
03.06.2010: Алфа Пропърти 1 АДСИЦ - София свиква Годишно общо събрание на...
12.11.2009: Ръководството на Българската фондова борса е поставило под...
12.11.2009: Българската фондова борса постави под наблюдение още осем...
03.11.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
29.09.2009: На основание чл. 39, ал. 5 от Правилата за допускане до...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 507 пъти
[2016: 246, 2015: 80, 2014: 47, 2013: 94, 2012: 277, 2011: 263, ... ]