Кратък фирмен профил

Емирейтс пропъртис АДСИЦ - София


Контакти

София, 1618
бул. България 132, вх.А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175411237
Капитал (лв.): 1 200 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 28.06.2019 
Предмет на дейност: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти в покупка на недвижими имоти и ограничени вещни права върxу недвижими имоти, развитие на собствени недвижими имоти чрез извършване на строежи и подобрения, продажба на недвижими имоти, отдаване под наем, лизинг, аренда или за управление на собствени недвижими имоти и всяка друга дейност, пряко свързана със секюритизацията на недвижими имоти и позволена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 8   стр.    
21.05.2019: Емирейтс пропъртис АДСИЦ - София свиква Извънредно общо събрание...
29.05.2018: Емирейтс пропъртис АДСИЦ - София свиква Годишно общо събрание на...
27.03.2018: БФБ спря търговията с девет дружества заради неплатени...
26.03.2018: С решение на Съвета на директорите на БФБ-София АД (Протокол №...
07.03.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
05.06.2016: Решение на ОС, проведено на 03.06.2016 г. - Не разпределя...
13.12.2013: Флоримонт Пропъртис АДСИЦ-София (P15) В БФБ-София АД е...
11.09.2013: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
09.09.2013: В БФБ-София АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
03.07.2013: Флоримонт Пропъртис АДСИЦ-София (P15) В БФБ-София АД е...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 029 пъти
[2016: 591, 2015: 78, 2014: 54, 2013: 109, 2012: 333, 2011: 303, ... ]