Кратък фирмен профил

Рой Пропърти Фънд АДСИЦ - София


Контакти

София, 1606
бул. Христо Ботев 17
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175234826
Капитал (лв.): 6 162 500
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 26.06.2017 
Предмет на дейност: Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и последващо инвестиране на набраните средства в недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи, подобрения и обзавеждане в последните, с цел предоставянето им за управление, отдаването им под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба.
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
05.12.2017: V. Във връзка с т. 8 от Приложение №3 (Методология за...
24.11.2017: Рой Пропърти Фънд АДСИЦ (RPRA) В БФБ-София АД е постъпил доклад...
02.11.2017: Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София (RPRA) Дружеството уведомява, че...
01.11.2017: В БФБ-София АД е постъпил Отчет по чл. 100е от ЗППЦК от Рой...
08.09.2017: III. Преразглеждане на базата на BG REIT Изважда следната...
08.09.2017: V. Във връзка с т. 8 от Приложение №3 (Методология за...
23.08.2017: Рой Пропърти Фънд АДСИЦ (RPRA) В БФБ-София АД е постъпил доклад...
30.06.2017: Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София (RPR) На проведено редовно ОСА от...
31.05.2017: Рой Пропърти Фънд АДСИЦ (RPRA) В БФБ-София АД е постъпил доклад...
29.05.2017: Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София (RPR) В БФБ-София АД са постъпили...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 255 пъти
[2016: 299, 2015: 81, 2014: 60, 2013: 121, 2012: 289, 2011: 159, ... ]