Кратък фирмен профил

Аква Куул АД - София [Ликвидация]


Контакти

София, 1138
бул. Цариградско шосе 48-50
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200157893
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, вкл. канализация; санитарни и почистващи дейности
Общи събрания: Последно - 21.05.2019 
Предмет на дейност: Проектиране, производство, изграждане и продажба на пречиствателни станции за питейна и отпадъчна вода; консултанска дейност, свързана с разработване на проекти и тяхната реализация в областта на пречествателни станции за питейна и отпадъчна вода; изграждане на водоемни съоражения и съоражения за вец; пречистване на почви, води и утайки; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; придобиване и разпореждане с авторски права, права върху изобретения и полезни модели, търговски марки, ноу - хау и други обекти на интелектуална собственост; извършване на всякаква друга стропанска дейност, незабранена от действащото в република българия законодателство.
 

10.08.2010: Аква Куул АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
08.02.2010: Аква Куул АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
26.01.2009: Аква Куул АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 511 пъти
[2016: 256, 2015: 50, 2014: 31, 2013: 62, 2012: 135, 2011: 11, ... ]