Кратък фирмен профил

Смарт Уей АД - София [Ликвидация]


Контакти

София, 1000
бул. Васил Левски 99, вх. В, ет. 2, ап. 34
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200302958
Капитал (лв.): 350 000
 
 
 

Отрасъл: Научно-изследователска и развойна дейност
Общи събрания: Последно - 15.03.2018 
Предмет на дейност: Проектиране, доставка, изграждане и сервиз на автоматизирани системи за управление, комуникационни и информационни системи, системи за управление на трафика, консултантска, производствена и развойна дейност, сделки от всякакъв вид в страната и чужбина, включително придобиване, отчуждаване и разпореждане с движими и недвижими вещи и вещни права, дялови и акционерни участия в други дружества, ценни книжа, авторски права върху промишлени образци, търговски марки, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, както и всяка друга дейност, незабранена от законодателството на република българия.
 

09.12.2009: Смарт Уей АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
09.12.2009: Смарт Уей АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
09.02.2009: Смарт Уей АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 621 пъти
[2016: 89, 2015: 34, 2014: 46, 2013: 93, 2012: 187, 2011: 62, ... ]