Кратък фирмен профил

Национален гаранционен фонд Солидарност АД - София


Контакти

София, 1000
бул. Витоша 18, ет. 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201172841
Капитал (лв.): 51 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество
Общи събрания: Последно - 22.05.2017 
Предмет на дейност: Разработване и прилагане на схеми за издаване на гаранции по кредити и съфинансирането на проекти за общините на микро, малките и средни предприятия в тях; гарантиране на част от кредитния риск по кредити; предоставени целево от финансови институции на малки и средни предприятия, за целите на което дружеството сключва договори с тези институции и с кредитоискателите; предоставяне на услуги, свързани с консултации и информации по кредитирането, включително и разработване на проекти за кридитиране; събиране с търговска цел на база данни за състоянието на малките и средни предприятия в страната;разработване и прилагане на програми за сътрудничество с национално сдружение на малкия и среден бизнес /нсмсб/, национална селска мрежа, съюз на малките и средни предприятия /смсп/, асоциация на българските градове и региони /абгр/, с европейски органи и институции по проблемите на малките и средни предприятия, с регионалните сдружения на общините и микро, малкия и среден бизнес в тях, разработване на схеми за привличане на инвестиции от "бизнес ангели", рискови инвестиции и всякакви други дейности разрешени от закона .
 

Не са достъпни новини.