Кратък фирмен профил

Пристис Трейд ЕАД - Русе [Несъстоятелност]


Контакти

Русе, 7000
ул. Матей Стойков 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201624271
Капитал (лв.): 841 600
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 12.12.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, наемане, управление и стопанисване на движими вещи и недвижими имоти, вътрешно и външно търговска дейност, внос, износ и реекспорт, транспортна и спедиторска дейност, производство и търговия със стоки, хотелиерство и ресторантъорство, посредничество и представителство /без процесуално/ на местни и чуждестранни лица, консултантска дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон, а за дейностите, които се упражняват при разрешителен режим - след получаване на съответен лиценз.
 

Не са достъпни новини.