Кратък фирмен профил

Де Ново ЕАД - София


Контакти

София, 1000
ул. Христо Белчев 28
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201850473
Капитал (лв.): 1 584 500
 
 
 

Отрасъл: Брокерска дейност с ценни книжа и управление на "портфейли"
Лицензи и сертификати:  Инв. посредник
Общи събрания: Последно - 24.08.2012 
Предмет на дейност: Предоставянето и извършването на инвестиционни услуги и дейности, а именно: (1) приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти; (2) изпълнение на нареждания за сметка на клиенти; (3) сделки за собствена сметка с финансови инструменти; (4) управление на портфейл; (5) предоставяне на инвестиционни консултации на клиент; (6) поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансови инструменти за собствена сметка; (7) предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка; предоставяне на допълнителни услуги, а именно: (1) съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения; (2) предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условие и по ред, определени с наредба; (3) консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; (4) предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставените инвестиционни услуги; (5) инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти; (6) услуги, свързани с дейността по поемане на емисии финансови инструменти.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
18.09.2020: Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA) В БФБ АД е постъпила следната...
12.08.2020: Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA) В БФБ е постъпила информация от...
22.07.2020: Северкооп Гъмза Холдинг АД-София (6S4N) В БФБ е постъпила...
25.03.2020: Алтерон АДСИЦ-Варна (2AL2) В БФБ АД е постъпил доклад по чл....
27.02.2020: М САТ Кейбъл ЕАД-София (MCJ1) В БФБ АД е постъпил доклад по чл....
26.02.2020: Северкооп Гъмза Холдинг АД-София (6S4N) В БФБ АД е постъпило...
20.01.2020: Северкооп Гъмза Холдинг АД-София (6S4N) В БФБ е постъпила...
17.12.2019: Адара АД-София (16TA) В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж,...
27.11.2019: М САТ Кейбъл ЕАД-София (MCJ1) В БФБ е постъпила информация от...
19.11.2019: М САТ Кейбъл ЕАД-София (MCJ1) В БФБ АД е постъпил доклад по чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати