Кратък фирмен профил

Авиоремонтна компания Илюшин АД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ул. Странджа No 38, ет. 2, ап. Ляв
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202545834
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Други спомагателни дейности във въздушния транспорт
Общи събрания: Последно - 23.06.2017 
Предмет на дейност: Придобиване, ремонт, модифициране, експлоатация и продажба на авиационна техника в съответствие с действащото законодателство. предоставяне на изследователски услуги и такива в областта на съвременните технологии - от всякакъв вид и под всякаква форма, съобразно изискванията на закона. производство или предоставяне на продукти или услуги, свързани с нови, развити или водещи технологии, ноу-хау, патенти или други обекти на интелектуална и индустриална собственост в съответствие с действащото законодателство. предоставяне на консултантски услуги и маркетинг, включително финансови и счетоводни услуги, социологически проучвания, възлагане и извършване на анализи. участие в други дружества от всякакъв вид и предмет на дейност чрез придобиване на акции или дялове от тях. участие в управлението на други дружества, чрез придобиване на акции или дялове от капитала им, даващи право на глас, или чрез сключване на специални споразумения в този смисъл. покупка, продажба, ремонт, наемане или отдаване под наем на недвижими имоти, строеж или обзавеждане на недвижими имоти - собствени или на трети лица.
 

Не са достъпни новини.