Кратък фирмен профил

Би-ЮФуд АД - Дъбово


Контакти

Дъбово, 8736
ул. 9-ти септември No 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202909768
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници; първична преработка, пакетиране, охлаждане и съхранение на плодове и зеленчуци; производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска и хранително-вкусова продукция, на машини и съоръжения за хранително-вкусовото производство, на всички видове промишлени изделия и стоки за бита, ремонтна и сервизна дейност; вътрешен и външен дизайн; производство и маркетинг на стоки и услуги; посредническа дейност и търговия; наемане и отдаване под наем на недвижими имоти; транспортни услуги; покупка на стоки или други вещи с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство; комисионерство; консултантска, рекламна, туристическа и туроператорска дейности; хотелиерство; ресторантъорство; външнотърговска дейност; експорт; импорт и реескпорт на стоки, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.
 

Не са достъпни новини.