Кратък фирмен профил

Барези 1 ЕООД - Ботевград [Несъстоятелност]


Контакти

Ботевград, 2140
бул. Цар Освободител 26
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130994707
Капитал (лв.): 505 000
 
 
 

Отрасъл: Горско стопанство и дърводобив
Общи събрания: Последно - 15.03.2019 
Предмет на дейност: Дърводобив и търговия с обли и фасонирани дървени материали, лесокултурна дейност. търговия на едро и дребно в страната и чужбина с всички разрешени стоки във всички разрешени форми, вкл. със стоки собствено производство, внос, износ, реекспорт, бартерни операции. производствена и търговска дейност във всички области. ресторантъорство, хотелиерство, строителство, международен и вътрешен туризъм, проектиране и строителство на обекти, производство и търговия със строителни материали. вътрешнотърговска и външноикономическа дейност, посредничество, представителство и агенство на местни и чуждестранни фирми, промишлено коопериране, лизинг, ноу-хау. спедиторска, транспортна и сервизна дейност в страната и чужбина. агенция за охрана на физически лица, стоково-материални ценности и недвижими имоти, детективско бюро. предоставяне на заеми срещу залог и ипотека на вещи /заложна къща/. информационна и инженерингова дейност, придобиване и отчуждаване на движими и недвижими вещи и вещни права. инвестиране в селското стопанство и животновъдство и търговия със селскостопански продукти, търговия с петрол и петролни продукт. рекламна дейност, бизнес консултации, мениджмънт в областта на рекламата, спорта и развлекателната индустрия и предлагане на услуги в тези области, както и всяка друга стопанска и търговска дейност, незабранена със закон.
 

Не са достъпни новини.