Кратък фирмен профил

Експериментална база-Държавно предприятие към института по земеделие-Шумен ДФ - Царев брод


Контакти

Царев брод, 9747
ж.к. Проф.Иван Иванов, административен блок
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200464696
Капитал (лв.): 2 451 412
 
 
 

Отрасъл: Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство
Предмет на дейност: Експериментална работа в областта на растеневъдството, животновъдството, опазаване на почвените ресурси, на растителния и животинския генофонд; изпитване и внедряване на нови сортови растения и нови породи и хибриди селскостопански животни; организиране на моделни полета и ферми за отглеждане на културните растения и животни; производство на семена, подсадъчен материал, животни за разплод, зарибителен материал, буби и пчели; други дейности, свързани с горепосочените такива; отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество.
 

Не са достъпни новини.