Кратък фирмен профил

Фпан енерджи АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Свети Атанасии 6, ет. 2, ап. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203335550
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Общи събрания: Последно - 12.07.2019 
Предмет на дейност: Консултански услуги в областта на финансиите, производство, внос, износ и търговия с продукти, сделки на придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях, маркетингови и рекламни услуги, счетоводни услуги; проучване, строителство, монтаж, разработване, управление и експлоатация на енергийни проекти във връзка с производството на електрическа енергия от възобновяеми източници; продажба на електроенергия; проучване, проектиране, строителство на съоражения на за продажба на произведена електроенергия; проектиране и консултации във връзка с изграждането на обекти на енергетиката. в случай, че за извършването на определена дейност се изисква разрешение или лицензия, дружеството предприема извършването и след получаването на съответното разрешение или лицензия, освен ако законът позволява извършването и преди това. производство на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и реализация на селскостопанска прадукция, хотелиерска, туристически и ресторантъорска дейност /след лицент/, информационна, спортна, анимационни, културни и други дейности, свързани с международния и вътрешния туризъм, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, стоителна и инвеститорска дейност, покупко-продажба на недвижими имоти, транспортна дейност в страната и чужбина, превоз на пътници и товари по суша, море и въздух, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейности, издателска и печатарска дейност, отдаване на автомобили под наем, включително и инвестиици в други бизнес проекти на трети лица в страната и извън нея.
 

Не са достъпни новини.