Регулирана информацияФинансови отчети 
На 27.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2017 г. на "Диагностично-консултативен център V Варна - Света Екатерина" ЕООД - Варна
 Справки-уведмления по чл. 32 и чл. 33 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.06.2017
 Информация съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Междинен доклад за дейността
 Финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Счетоводна политика и приложения към финансовия отчет
 Допълнителна информация, съгл. чл. 33, ал. 1, т.7 от Наредба Nо 2
 Информация по регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент
 Декларация по чл. 100о, ал..4, т..3, б „а”
 Декларация по чл. 100о, ал..4, т..3, б „б”Финансови отчети 
На 28.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.03.2017 г. на "Диагностично-консултативен център V Варна - Света Екатерина" ЕООД - Варна
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017
 Пояснителни бележки за дейността на общинско дружество "ДКЦ V Варна – Света Екатерина" ЕООД за периода 1.01 - 31.03.2017Финансови отчети 
На 29.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на "Диагностично-консултативен център V Варна - Света Екатерина" ЕООД - Варна
 Годишен доклад за дейността за 2016 г. на ДКЦ V Варна - Света Екатерина ЕООД - Варна
 Годишен финансов отчет за 2016 г.
 Приложения към годишен финансов отчет за 2016 г.
 Доклад на независимия одитор
 Пояснителни бележки за дейността на общинско дружество “ДКЦ V Варна – Света Екатерина” ЕООД през 2016 г.
 Справки по образец на КФН
 Декларация за корпоративно управление за 2016 г.
 Декларация по чл.100оФинансови отчети 
На 26.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.09.2016 г. на "Диагностично-консултативен център V Варна - Света Екатерина" ЕООД - Варна
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.09.2016
 Пояснителни бележки за дейността на общинско дружество "ДКЦ V Варна – Света Екатерина" ЕООД през деветмесечието на 2016 г.Финансови отчети 
На 11.08.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на "Диагностично-консултативен център V Варна - Света Екатерина" ЕООД - Варна
 Доклад за дейността на общинско дружество “ДКЦ V Варна - Света Екатерина” ЕООД за периода 01.01.2016 – 30.06.2016 г.
 Финансови отчети за първо полугодие на 2016 г.
 Декларация по чл. 100 о, ал.4, т.3 от ЗППЦК
 Декларация по чл. 100 о, ал.4, т.3 от ЗППЦК