Кратък фирмен профил

Фей енд ко ООД - София


Контакти

София, 1404
ж.к. Изгрев, ул.Елемаг, бл. 309, ет. 3, ап. 10
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200432763
Фирмено дело: n.a.
Брой служители: 1 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): 382 (2016)
Оборот (хил. лв.): 1 638 (2016)
ДМА (хил. лв.): 5 438 (2016)
Капитал (лв.): 1 400 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Предмет на дейност: Управление на недвижимо имущество. консултантски услуги. посредническа дейност. други дейности, незабранени от закона.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 27.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на ФЕЙ енд КО ООД - София
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017
 Информация за ФЕЙ енд КО ООД - София, съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Пояснителни бележки за дейността на ФЕЙ енд КО ООД - София за периода към 31.03.2017
 Декларация по чл.100о
 Пълномощно

Не са достъпни новини.