Регулирана информацияФинансови отчети 
На 27.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2017 г. на Благоевградска Бистрица ООД - София
 Справки-уведмления по образец за периода 1.01 - 30.09.2017
 Приложения към финансовия отчет на Благоевградска Бистрица ООД - София
 ДекларацияФинансови отчети 
На 31.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Благоевградска Бистрица ООД - София
 Справки-уведмления по образец за периода 1.01 - 30.06.2017
 Приложения към финансовия отчет на Благоевградска Бистрица ООД - СофияФинансови отчети 
На 28.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на Благоевградска Бистрица ООД - София
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017
 Приложения към финансовия отчет на Благоевградска Бистрица ООД - София
 ДекларацияФинансови отчети 
На 30.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Благоевградска Бистрица ООД - София
 Годишен доклад за дейността за 2016 г.
 Годишен финансов отчет
 Приложения към годишен финансов отчет
 Справки по чл 32, ал. 1 и чл 33, ал. 1 на Наредба 2
 Декларации по чл.100н
 Доклад на независимия одиторФинансови отчети 
На 27.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на Благоевградска Бистрица ООД - София
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.09.2016
 Финансов отчет на Благоевградска Бистрица ООД - София към 30.09.2016 г.
 Приложения към финансовия отчет на Благоевградска Бистрица ООД - София
 Декларация