Регулирана информацияФинансови отчети 
На 30.10.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.09.2017 г. на "РИЦ 1" OOД - София
 Междинен доклад за дейността на "РИЦ 1" OOД към 30.09.2017 г.
 Справки-уведмления по образец за периода 1.01 - 30.09.2017 г. - част 1
 Справки-уведмления по образец за периода 1.01 - 30.09.2017 г. - част 2
 Справки-уведмления по образец
 Приложение към финансовия отчет на "РИЦ 1" OOД към 30.06.2017 г.
 Декларация
 Придружително писмоФинансови отчети 
На 28.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2017 г. на "РИЦ 1" OOД - София
 Междинен доклад за дейността на "РИЦ 1" OOД към 30.06.2017 г.
 Справки-уведмления по образец за периода 1.01 - 30.06.2017 г. - част 1
 Справки-уведмления по образец за периода 1.01 - 30.06.2017 г. - част 2
 Справки-уведмления по образец
 Приложение към финансовия отчет на "РИЦ 1" OOД към 30.06.2017 г.
 Декларация
 Придружително писмоФинансови отчети 
На 27.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.03.2017 г. на "РИЦ 1" OOД - София
 Междинен доклад за дейността на "РИЦ 1" OOД към 31.03.2017 г.
 Счетоводен баланс на "РИЦ 1" OOД към 31.03.2017 г.
 Отчет за доходите на "РИЦ 1" OOД за периода 01.01-31.03.2017 г.
 Отчет за паричните потоци на "РИЦ 1" OOД за периода 01.01-31.03.2017 г.
 Отчет за собствения капитал на "РИЦ 1" OOД към 31.03.2017 г.
 Приложение към финансовия отчет на "РИЦ 1" OOД към 31.03.2017 г.
 Справка за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017 г.
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 (xls)
 Декларация по чл.100 о, ал. 4 от ЗППЦК
 Придружително писмоФинансови отчети 
На 30.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.12.2016 г. на "РИЦ 1" OOД - София
 Междинен доклад за дейността на "РИЦ 1" OOД към 31.12.2016 г.
 Счетоводен баланс на "РИЦ 1" OOД към 31.12.2016 г.
 Отчет за доходите на "РИЦ 1" OOД за периода 01.01-31.12.2016 г.
 Отчет за паричните потоци на "РИЦ 1" OOД за периода 01.01-31.12.2016 г.
 Отчет за измененията в собствения капитал на "РИЦ 1" OOД към 31.12.2016 г.
 Приложение към финансовия отчет на "РИЦ 1" OOД към 31.12.2016 г.
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2016
 Справка за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия
 Декларация по чл.100 о, ал. 4 от ЗППЦК
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2
 Придружително писмоФинансови отчети 
На 28.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.09.2016 г. на "РИЦ 1" OOД - София
 Междинен доклад за дейността на "РИЦ 1" OOД към 30.09.2016 г.
 Счетоводен баланс на "РИЦ 1" OOД към 30.09.2016 г.
 Отчет за доходите на "РИЦ 1" OOД за периода 01.01-30.09.2016 г.
 Отчет за паричните потоци на "РИЦ 1" OOД за периода 01.01-30.09.2016 г.
 Отчет за измененията в собствения капитал на "РИЦ 1" OOД към 30.09.2016 г.
 Приложение към финансовия отчет на "РИЦ 1" OOД към 30.09.2016 г.
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.09.2016
 Справка за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия
 Декларация по чл.100 о, ал. 4 от ЗППЦК
 Придружително писмоФинансови отчети 
На 29.07.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на "РИЦ 1" OOД - София
 Междинен доклад за дейността на "РИЦ 1" OOД към 30.06.2016 г.
 Счетоводен баланс на "РИЦ 1" OOД към 30.06.2016 г.
 Отчет за приходите и разходите на "РИЦ 1" OOД за периода 01.01-30.06.2016 г.
 Отчет за паричните потоци на "РИЦ 1" OOД за периода 01.01-30.06.2016 г.
 Отчет за собствения капитал на "РИЦ 1" OOД към 30.06.2016 г.
 Приложение към финансовия отчет на "РИЦ 1" OOД към 30.06.2016 г.
 Декларация по чл.100 о, ал. 4 от ЗППЦК