Регулирана информацияФинансови отчети 
На 30.10.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.09.2017 г. на Еко инвест 1 ООД - София
 Финансов отчет на Еко инвест 1 ООД - София към 30.09.2017 г.
 Справки-уведмления по образец за периода 1.01 - 30.09.2017 г.
 Справки-уведмления по образец
 Декларация
 Придружително писмоФинансови отчети 
На 28.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2017 г. на Еко инвест 1 ООД - София
 Финансов отчет на Еко инвест 1 ООД - София към 30.06.2017 г.
 Справки-уведмления по образец за периода 1.01 - 30.06.2017 г. - част 1
 Справки-уведмления по образец за периода 1.01 - 30.06.2017 г. - част 2
 Справки-уведмления по образец за периода 1.01 - 30.06.2017 г. - част 3
 Справки-уведмления по образец
 Декларация
 Придружително писмоФинансови отчети 
На 27.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.03.2017 г. на Еко инвест 1 ООД - София
 Финансов отчет на Еко инвест 1 ООД - София към 31.03.2017 г.
 Счетоводен баланс на Еко инвест 1 ООД - София към 31.03.2017 г.
 Отчет за доходите на Еко инвест 1 ООД - София за периода 01.01-31.03.2017 г.
 Отчет за паричните потоци на Еко инвест 1 ООД - Софияя за периода 01.01-31.03.2017 г.
 Отчет за измененията в собствения капитал на Еко инвест 1 ООД - София към 31.03.2017 г.
 Справка за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017 г.
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 (xls)
 Декларация по чл.100 о, ал. 4 от ЗППЦК
 Декларация
 Придружително писмо