Кратък фирмен профил

Еко инвест 1 ООД - София


Контакти

София, 1510
ж.к. Хаджи Димитър, ул. Бдин 1
тел.: 02/0887 318 134
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201114471
Фирмено дело: n.a.
Брой служители: 4 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): -152 (2015)
Оборот (хил. лв.): 163 (2015)
ДМА (хил. лв.): 1 045 (2015)
Капитал (лв.): 100
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Предмет на дейност: Производство и търговия с производство и продажба на електрическа енергия от възобновяеми и алтернатинви енергийни източници, които включват, без да се ограничават до вятърна енергия, биомаса, слънчева и геотермална енергия, проучване и разработване, свързани с електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и нейните приложения, предоставяне на консултански, маркетингови, рекламни и услуги свързани с информационни технологии, включително, но не само такива свързани с консултиране, планиране, разработка, качествен контрол и внедряване на софтуерни и телекомуникационни продукти, както и комисионерство, агентство, търговско представителство, търговия с разнообразни стоки и продукти, включително, но не само разработка и търговия със софтуерни и хардуерни продукти, както и всяка друга стопанска дейност, която не е изрично забранена от закона, като дейностите, подлежащи на регистрационен или разрешителен режим, ще се извършват след съответната регистрация или със съответния лиценз.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 27.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.03.2017 г. на Еко инвест 1 ООД - София
 Финансов отчет на Еко инвест 1 ООД - София към 31.03.2017 г.
 Счетоводен баланс на Еко инвест 1 ООД - София към 31.03.2017 г.
 Отчет за доходите на Еко инвест 1 ООД - София за периода 01.01-31.03.2017 г.
 Отчет за паричните потоци на Еко инвест 1 ООД - Софияя за периода 01.01-31.03.2017 г.
 Отчет за измененията в собствения капитал на Еко инвест 1 ООД - София към 31.03.2017 г.
 Справка за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017 г.
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 (xls)
 Декларация по чл.100 о, ал. 4 от ЗППЦК
 Декларация
 Придружително писмо

Не са достъпни новини.