Кратък фирмен профил

Интернешънъл пропърти енд кънстръкшън АД - София


Контакти

София, 1000
бул. Цар Борис ІІІ № 165А, ет. 4, офис 11
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203909511
Капитал (лв.): 8 246 132
 
 
 

Отрасъл: Строителство
Общи събрания: Последно - 20.07.2017 
Предмет на дейност: Строителство за собствена сметка или за трети лица на сгради от всякакъв вид, изделия - зидарски или строителни работи - цялостни или частични, производство с индустриален характер на изделия от всякакъв вид и също включени в типа на сглобяеми елементи, земни работи с евентуални зидарски работи и от стоманобетон от обикновен вид, пътни работи, водопроводи и канализация, изкопи, чупене и подбор на инертни материали, производство на бетонови смеси, превоз на товари за трети лица, търговия и представителство на строителни материали и изделия от тях, инструменти и машини, оборудване и инсталации за строителство, финансов лизинг на недвижими имоти и тяхната продажба, то може да поеме участия и интереси в други дружества или предприятия с подобен, сходен или допълващ неговия предмет на дейност, винаги с цел предмета на дейност дружеството може да дава вещни и лични гаранции като обезпечения и потвърждения пред банки и кредитни институции, също за ангажименти на други лица, във връзка с гореописаните цели дрежеството може да извършва всички операции с недвижими и движими имоти, с индустриален, финансов и търговски характер, считани подобни, свързани или полезни за постигане на предмета на дейност, както и други дейности и услуги, незабранени от закона.
 

Не са достъпни новини.