Кратък фирмен профил

Диагностично - консултативен център Пълмед ЕООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4002
ул. Перущица 1 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115570594
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ
Предмет на дейност: А. извършване на специализирана извънболнична помощ чрез: а) диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдения на болни б) консултации в) профилактика г) извършване на лабораторни и други видове изследвания, осъществяване на специализирани дейности по здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи д) осъществяване на лабораторно – инструментална диагностика и манипулации, предписване на лекарства, превързочни материали, медицински пособия е) извършване на малки и средни хирургически интервенции без обща анестезия ж) извършване на експертизи за временна нетрудоспособност з) наблюдение и оказване на спешна медицинска помощ при бременност и майчинство и) наблюдение, контрол и полагане на грижи за физическото и психическото развитие й) издаване на документи, свързани с посочените дейности к) разкриване до 10 /десет/ легла за краткосрочно наблюдение л) насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ б. извършване на търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности, както и за обслужване на пациентите по закона за лечебните заведения.
 

Не са достъпни новини.