Кратък фирмен профил

Астелас Фарма ЕООД - София


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе 90, бл. Офис сграда „Капитал Форт”, ет. 11
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200816023
Капитал (лв.): 400 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с фармацевтични, медицински и ортопедични изделия
Предмет на дейност: Разпространение, внос и износ на медицински, химически и свързани с тях продукти, включително, но не ограничаващо се до разпространение, внос и износ чрез посредници и лицензианти; разпространение, внос и износ на стоки, медицинска апаратура и инструменти, включително, но не ограничаващо се до разпространение, внос и износ чрез посредници и лицензанти; осъществяване на научна и развойна дейност в областта на разработване на нови медицински и/или техническо-медицински продукти и придобиване на патенти и ноу-нау в областта на медицинските продукти, генериращи печалба; производство, разпространение, внос, износ и доставка на фармацефтични и свързаните с тях продукти, участие и управление на други дружества и търговски предприятия ангажирани в тези и/или други дейности, както и извършване на всякакви действия, които могат да бъдат свързани с гореописаните или са благоприятни за изпълнението им, включително, но не ограничаващо се до: осигуравене на гаранции и други обезпечения за и от името на дружествата и търговски предприятия от групата и предоставя заеми, както и да финансира дружества и търговски предприятия от групата със собствени средства или заеми; да упражнява права върху интелектуална и/или индустриална собственост, включително но не ограничаващо се до ноу-хау, независимо дали е патентовано или не, и активни независимо дали са обект на авторско право или не; предоствяне на услуги в областта на маркетинга и търговията, придобиване, притежаване, прехвърляне, наем и лизинг на недвижима собственост, както и предоставяне и придобиване на зеами, осигуряване на такива и участие във всякакъв вид сделки от търговски и/или промишлен характер, тълкувано в най-широк смисъл, както и да извъшва всякакви търговски сделки и дейности незабранени от закона (след получаване на необходимите лицензии или разрешения, когато такива се изискват).
 

Не са достъпни новини.