Кратък фирмен профил

Заара Уайн ООД - Главан - СЗ


Контакти

Главан - СЗ, 6295
ул. Септемврийци No 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203791760
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на вина от грозде
Предмет на дейност: Производство и търговия на вина и други продукти на винарската промишленост; бутилиране, транспорт и търговия в страната и чужбина на вина; туристическа, ресторантъорска, информационна, посредническа, дистрибуторска, представителска, рекламна, консултантска, комисионна, спедиторска дейности; хотелиерска дейност, стопанисване и поддържане на хотели, търговия с недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, извършване на всякакъв вид услуги, както и всички други дейности, незабранени изрично със закон или друг нормативен акт, след издаване на съответното разрешение, акредитация, лиценз
 

Не са достъпни новини.