Кратък фирмен профил

Колев трейд партнър ЕАД - Марково - Пд


Контакти

Марково - Пд, 4108
ул. Опълченска 49
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204386882
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 15.04.2019 
Предмет на дейност: Търговска дейност в страната и в чужбина, търговия с недвижими имоти, покупка, строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, замяна или отдаване под наем, посредничество при сделки с недвижими имоти; проектантска, строителна, издателска, рекламна, туристическа, хотелиерска дейност; транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина, вътрешен и международен превоз па пътници и товари, включително автобусни превози, таксиметрови услуги, автосервиз, паркинги и складови площи, производство и търговия със селскостопанска продукция, сделки с обекти на интелектуалната собственост, както и всякакъв друг вид търговска дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт. дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му на дейност, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, само след получаване на съответното разрешение или регистрация.
 

Не са достъпни новини.