Кратък фирмен профил

Научноизследователски институт по строителни материали ЕООД - София


Контакти

София, 1528
ул. Илия Бешков 1
тел.: 02/9732787,8737688,9732804,737688
факс: 02/9732910
e-mail: niism@abv.bg
WEB-site: http://www.niism.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000662623
ИН по ДДС: BG000662623
Фирмено дело: 2246/94
Брой служители: 32 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): -55 (2015)
Оборот (хил. лв.): 614 (2015)
ДМА (хил. лв.): 487 (2015)
Капитал (лв.): 23 000
 
 
 

Отрасъл: Научно-изследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки
Предмет на дейност: Научноизследователска, консултантска и експертна дейност в областта на теxнологиите и производствата в строителната индустрия, разработване и внедряване на стандартизационни документи, топлинни, аеродинамични и екологични измервания и решения, производство и приложения на материали, разтвори, смеси и топлоизолационни елементи и изделия, изпитване на строителни материали, изделия и суровини в акредитирана лаборатория, информационно обслужване и експертни оценки.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 21.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Научноизследователски институт по строителни материали ЕООД - София
 Баланс и отчет за приходи и разходи за 2016 г.
 Отчет за паричните потоци и отчет за собствен капитал към 31.12.2016
 Доклад на независимия одитор

23.08.2005

В Регистъра на Държавната агенция за метрология и технически надзор за издадените разрешения за извъшване на оценяване на съответствието са вписани: Еталон-99 ООД, Велмар сертификация ООД, Ен Джи Ен ООД, Научно изследователски институт по строителни материали ЕООД, ИСП Цил ООД, ИА "Изпитвания и контролни замервания", Минпроект ЕАД, Център за изпитване и европейска сертификация ЕООД, Булгарконтрола АД, Научноизледователски строителен институт ЕООД, Център за изпитване, оценяване и сертификация-София, Контрол ООД-Хасково, Термола ООД, Стройконтрол-2003 ЕООД, СЕЕ ООД, ОТС ООД, Независима строителна лаборатория инфраструктура ЕООД, ИА "Сертификаци и изпитване", Център за научни изследвания и проуктиране към УСПАГ, Лифт стандарт ООД, ТЮФ Рейнланд България ЕООД, Висше строително училище "Любен Каравелов", Лабис ЕООД, Ен контрол ООД, БИЦ Изот АД, Институт по механика, Муди интернешънъл ООД

Бизнес иновационен център-ИЗОТ АД - София Булгарконтрола АД - София Велмар Сертификация ООД - Варна Лабис ЕООД - София Лифт Стандарт ООД - София Контрол ООД - Хасково Интертек ВА ЕООД - София Научноизследователски институт по строителни материали ЕООД - София Минпроект ЕАД - София ОТС ООД - София [Ликвидация] Независима Строителна Лаборатория Инфраструктура ЕООД - София Стройконтрол 2003 ЕООД - София Термола ЕООД - София Тюф Рейнланд ЕООД - София Ен Джи Ен ООД - Хасково Еталон 99 ООД - Габрово Център за изпитване и европейска сертификация ЕООД - Стара Загора 
 

30.05.2007: Трийсет и шест дружества от т.нар. забранителен списък за...
23.08.2005: В Регистъра на Държавната агенция за метрология и технически...
15.04.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
10.01.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
28.09.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
04.04.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 637 пъти
[2016: 535, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 58, ... ]