Кратък фирмен профил

Интерактив къмпани ЕООД - София


Контакти

София, 1000
ул. Христо Белчев 2, ет. 6, офис 23
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200287666
Капитал (лв.): 1 188 000
 
 
 

Отрасъл: Брокерска дейност с ценни книжа и управление на "портфейли"
Предмет на дейност: Извършване на следните инвестиционни услуги и дейности: (а) приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти; (б) изпълнение на нареждания за сметка на клиенти; (в) управление на портфейл; (г) предоставяне на инвестиционни консултации на клиент; (д) предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка. 2. извършване на следните допълнителни услуги: (а) съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения; (б) предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба; (в) консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; (г) предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; (д) инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти; (е) предоставяне на посочените инвестиционни и допълнителни услуги във връзка с базовия актив на деривативни финансови инструменти по чл. 3, т. 2, букви "г", "д", "е" и "и" от зпфи, доколкото са свързани с предоставянето на изброените инвестиционни и допълнителни услуги.
 

23.03.2009

Павел Кочалка, управител на "Глобал маркетс": Опитваме се да...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
02.04.2018: КФН назначи нов квестор на "Интерактив кампъни" Комисията за...
29.09.2017: КФН удължи квестурата на "Интерактив кампъни" Комисията за...
29.06.2017: КФН назначи квестор на инвестиционото дружество "Интерактив...
20.10.2015: Унгария се оплаква от фиктивен български инвестиционен...
20.10.2015: Централната банка на Унгария информира Европейския орган за...
02.04.2015: КФН: "Алфа брокинг" няма лиценз за инвестиционен...
18.02.2015: КФН: "Глобал маркетс" има ново име - "Интерактив...
26.01.2015: Все още не е приключило разследването срещу управителя на фирма...
13.10.2014: Комисия за финансов надзор обръща внимание на инвеститорите, че...
13.10.2014: КФН: Глобал Маркетс няма лиценз Комисията за финансов надзор...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 633 пъти
[2016: 291, 2015: 27, 2014: 23, 2013: 47, 2012: 130, 2011: 38, ... ]