Кратък фирмен профил

Хляб и хлебни изделия ЕООД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
Индустриална зона Север
тел.: 056/810705,810948,810184,810192
факс: 056/810184, 810259
e-mail: hlebozavoda@mail.bg
WEB-site: http://www.hlebozavoda.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102010485
ИН по ДДС: BG102010485
Фирмено дело: 3162/95
Брой служители: 143 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): 16 (2016)
Оборот (хил. лв.): 4 601 (2016)
ДМА (хил. лв.): 4 279 (2016)
Капитал (лв.): 456 934
 
 
 

Отрасъл: Производство на хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Лицензи и сертификати:  Сертификат HACCP Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия, търговия с хранителни и нехранителни стоки, транспортни услуги, ремонт и сервизно обслужване на машини и съоръжения, производство на резервни части за хранително-вкусови машини, търговско-посредническа дейност.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 26.07.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на "Хляб и хлебни изделия" ЕOOД - Бургас
 Справки-уведмления по чл. 32 и чл. 33 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.06.2017
 Информация по прил. 9, към чл. 28, ал. 2 от Наредба No 2 на КФН
 Междинен финансов отчет на "Хляб и хлебни изделия" ЕOOД - Бургас към 30.06.2017 г.
 Приложение към финансовия отчет
 Доклад за дейността на "Хляб и хлебни изделия" ЕOOД - Бургас
 Допълнителна информция на "Хляб и хлебни изделия" ЕOOД - Бургас по чл. 33 ал. 1, т. 7
 Декларация по чл.100 о
 Декларация по чл.100 о
 Декларация по чл.100 о

11.01.2011

Управителят на общинската фирма "Хляб и хлебни изделия" Димитър Георгиев иска от ОбС разрешение за кредит в размер на 1 650 000 лв., информира BurgasNews. Сумата е необходима за преустройство на сградата на фирмата в зона А на комплекс "Меден рудник". Основните причини, свързани с нуждата от преустройство на сградата на "Хляб и хлебни изделия" ЕООД в комплекса, е, че Детската млечна кухня и Домашният социален патронаж се помещават в партерите на жилищни сгради, собственост на военните. В тях не са извършвани основни подобрения от над 20 години. Сградите не са енергийно санирани, а технологичното оборудване е морално остаряло и напълно амортизирано. Желаещите да ползват услугите на двете звена са двойно повече от капацитета им. Изтъква се и още една причина. Ръководството на общинската фирма искало да развие нови производства и разшири номенклатурата с предлагане на нови продукти и услуги при максимално ефективно използване на наличната материална база. Направен е нов проект, в който на площ от 1 500 кв.м се предвижда изграждане на магазин от 150 кв. м за бързо хранене и продажба на готова храна, помещения с обща площ от 550 кв.м за приготвяне на храна за Детска млечна кухня и кухня с площ от 800 кв.м за приготвяне на готова храна и сладкарски изделия. Магазинът за бързо хранене и продажба на готова храна за домовете се стопанисва от "Хляб и хлебни изделия" и предлага продукция, произведена от кухнята. Детската млечна кухня остава общинско звено и ще продължи да действа напълно обособено и самостоятелно. Преместването в новата база ще позволи двойно увеличаване на капацитета, т.е ще има възможност да бъдат хранени до 2 400 деца. Взаимоотношенията с "Хляб и хлебни изделия" ЕООД ще бъдат само наемни. За основната кухня ще бъде закупено ново оборудване, като се допълни с пригодната към момента техника и инвентар на домашен социален партонаж. Обектът ще се регистрира съгласно изискванията на Закона за храните като производител на готови храни и по този начин Дружеството ще се включи като участник в пазара на готови храни. "Хляб и хлебни изделия" ЕООД има възможност да усвои такъв инвестиционен банков кредит при положение, че пазарната стойност на обекта е достатъчна да го гарантира. Припомняме, че с докладна записка през август миналата година беше поискано съгласие от ОбС за инвестиционен кредит за преустройство на сградата. Тъй като тогава не беше готово новото проектиране, тази докладна беше оттеглена до уточняване на необходимите суми за преустройството и технологично оборудване. Към настоящия момент проектирането е приключило и управителят на общинското дружество отново отправя искането към ОбС.

Хляб и хлебни изделия ЕООД - Бургас 
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
25.01.2018: Спасяват Хлебозавода от фалит Отпускане на 400 хиляди лева, за...
17.01.2018: „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД сериозно закъса с парите. На карта...
18.01.2017: Да се осигури финансиране чрез банков кредит, настоява...
26.10.2016: Калчо Стефанов, който е с близо 20-годишен опит в сферата на...
20.11.2013: Бургаската фирма "Хляб и хлебни изделия" ЕООД премина успешно...
09.06.2013: Търг в сърцето на парка Преди години на това място трябваше да...
04.01.2013: Община Бургас е собственик на капитала на седем търговски...
16.10.2012: В новоизградена столова ще се хранят в почивките служителите на...
22.05.2012: През 2011 г. 17-те общински дружествата са инвестирали над 3 500...
11.01.2011: Управителят на общинската фирма "Хляб и хлебни изделия" Димитър...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 155 пъти
[2016: 1 696, 2015: 33, 2014: 51, 2013: 103, 2012: 191, 2011: 40, ... ]